رودیم

رودیم (Rh)

از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی45
عدد جرمی102.9055
عدد جرمی103
گروه9
تناوب5
بلوکd
پروتون45 p+
نوترون58 n0
الکترون45 e-
Animated مدل بور of Rh (رودیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۸٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۵ pm
Metallic Radius
۱۲۵ pm
شعاع یونی
۶۶٫۵ pm
Crystal Radius
۸۰٫۵ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۰ pm
density
۱۲٫۴ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: رودیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۷۶۸ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۱٫۱۳۷ eV/particle
ionization energy
۷٫۴۵۸۹ eV/particle
ionization energy of Rh (رودیم)
آنتالپی تبخیر
۴۹۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۱٫۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۵۵۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 16, 1
مدل بور: Rh (رودیم)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Rh (رودیم)
آرایش اتمی[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced مدل بور of Rh (رودیم)
Orbital Diagram of Rh (رودیم)
عدد اکسایش-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
2.28
Electrophilicity Index
۱٫۴۶۰۹۸۲۷۹۰۱۸۱۷۴۹۶ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۹۶۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۲۳۶٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۵۰ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۸ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۴٫۹۸ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۴۳ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲۳ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۱۶۹۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۳٫۸ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶ MPa
مدول حجمی
۳۸۰ GPa
مدول برشی
۱۵۰ GPa
مدول یانگ
۲۷۵ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۶
سرعت صوت
۴٬۷۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
۷۴۵٫۴ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۶۶ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۴۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۶۳
عدد کوانتومی4F9/2
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های رودیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار40
Natural Isotopes1

88Rh

عدد جرمی88
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۶۰۴۲۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

عدد جرمی89
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۸۸٫۹۵۰۹۹۲ ± ۰٫۰۰۰۳۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

عدد جرمی90
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۸۹٫۹۴۴۵۶۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹ ± ۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

عدد جرمی91
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۹۰٫۹۳۷۱۲۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۷ ± ۰٫۲۲ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

عدد جرمی92
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۹۱٫۹۳۲۳۶۷۶۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۶۱ ± ۰٫۰۸ s
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

عدد جرمی93
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۹۲٫۹۲۵۹۱۲۷۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۹ ± ۱٫۶ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

عدد جرمی94
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۲۱۷۳۰۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۶۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰٫۶ ± ۰٫۶ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

عدد جرمی95
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۱۵۸۹۷۸۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۱۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۰۲ ± ۰٫۱ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

عدد جرمی96
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۱۴۴۵۱۷۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۹ ± ۰٫۱ m
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

عدد جرمی97
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۱۱۳۲۷۸۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳۸۰۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۷ ± ۰٫۶ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

عدد جرمی98
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۱۰۷۰۷۷۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۷۸۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷۲ ± ۰٫۱۲ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

عدد جرمی99
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۰۸۱۲۱۲۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۸۸۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۱ ± ۰٫۲ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

عدد جرمی100
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۰۸۱۱۴۱۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۴۵۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۸ ± ۰٫۱ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

عدد جرمی101
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۰۶۱۵۸۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۰۷ ± ۰٫۰۵ y
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

102Rh

عدد جرمی102
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۰۶۸۳۴۲۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۸۸ Da
g-factor
۰٫۲۵ ± ۰٫۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۷ ± ۱٫۵ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1941
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

عدد جرمی103
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۰۵۴۹۴۰۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۷ Da
g-factor
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته-

104Rh

عدد جرمی104
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۰۶۶۴۵۳۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۷۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۳ ± ۰٫۴ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

عدد جرمی105
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۰۵۶۸۷۷۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۸۵ Da
g-factor
۱٫۲۶ ± ۰٫۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۳۴۱ ± ۰٫۰۱۹ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1945
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

106Rh

عدد جرمی106
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۰۷۲۸۵۸۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۸۶ Da
g-factor
۲٫۵۵ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۰۷ ± ۰٫۳۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

107Rh

عدد جرمی107
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۰۶۷۴۷۹۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۹۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۷ ± ۰٫۴ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

108Rh

عدد جرمی108
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۰۸۷۱۵۳۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۰۲۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۸ ± ۰٫۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

109Rh

عدد جرمی109
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۰۸۷۴۹۵۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰٫۸ ± ۰٫۷ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

110Rh

عدد جرمی110
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۱۱۰۷۹۷۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۱۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۵ ± ۰٫۱۲ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

111Rh

عدد جرمی111
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۱۱۶۴۳۱۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۳۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱ ± ۱ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

112Rh

عدد جرمی112
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۱۴۴۰۵۱۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۴۷۳۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴ ± ۰٫۴ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

113Rh

عدد جرمی113
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۱۵۴۴۰۲۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۶۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸ ± ۰٫۱۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

114Rh

عدد جرمی114
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۱۸۷۲۱۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۷۶۸۲۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۵ ± ۰٫۰۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1988
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

115Rh

عدد جرمی115
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۲۰۳۱۱۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۸۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۳ ± ۳ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1988
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

عدد جرمی116
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۲۴۰۶۲۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۷۹۲۶۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸۵ ± ۳۹ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

عدد جرمی117
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۲۶۰۳۶۲۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۵۴۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲۱ ± ۳۰ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

عدد جرمی118
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۳۰۳۴۱۱۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۰۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸۲ ± ۹ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

عدد جرمی119
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۳۲۵۵۶۹۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۰ ± ۶ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

عدد جرمی120
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۳۷۰۶۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۹٫۶ ± ۴٫۲ ms
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

عدد جرمی121
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۳۹۶۱۳ ± ۰٫۰۰۰۶۶۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۴ ± ۴ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

عدد جرمی122
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۴۴۳۰۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱ ± ۶ ms
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

عدد جرمی123
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۴۷۱۹۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲ ± ۴ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

عدد جرمی124
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۵۲۰۰۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۲ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

عدد جرمی125
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۵۵۰۹۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۵ ± ۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

عدد جرمی126
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۶۰۰۶۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹ ± ۳ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

عدد جرمی127
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۶۳۷۸۹ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸ ± ۱۴ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

عدد جرمی128
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۷۰۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

تاریخ

کاشفWilliam Wollaston
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1803
ریشه‌شناسیGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۱ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۸ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶ %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605