ரோடியம்

ரோடியம் (Rh)

chemical element with symbol Rh and atomic number 45
Atomic Number45
Atomic Weight102.9055
திணிவெண்103
Group9
Period5
Blockd
நேர்மின்னி45 p+
நொதுமி58 n0
எதிர்மின்னி45 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Rh (ரோடியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
66.5 pm
Crystal Radius
80.5 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
210 pm
அடர்த்தி
12.4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ரோடியம்0153045607590105120135150165180195210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
768 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Rh (ரோடியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
494 kJ/mol
enthalpy of fusion
21.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
556 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 16, 1
போர் அணு மாதிரி: Rh (ரோடியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Rh (ரோடியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Rh (ரோடியம்)
Orbital Diagram of Rh (ரோடியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.28
Electrophilicity Index
1.4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,968.15 K
Melting Point
2,236.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.000008 1/K
molar heat capacity
24.98 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.243 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
23 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000004300000000003 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000136 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.0000000014 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0001693
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3.8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
அமுங்குமை
380 GPa
shear modulus
150 GPa
யங்கின் மட்டு
275 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.26
ஒலியின் விரைவு
4,700 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
745.4 kJ/mol
polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
145
Neutron Mass Absorption
0.063
குவாண்டம் எண்4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes1

88Rh

திணிவெண்88
neutron number43
relative atomic mass
87.960429 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

திணிவெண்89
neutron number44
relative atomic mass
88.950992 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

திணிவெண்90
neutron number45
relative atomic mass
89.944569 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29 ± 3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

திணிவெண்91
neutron number46
relative atomic mass
90.937123 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.47 ± 0.22 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

திணிவெண்92
neutron number47
relative atomic mass
91.932367692 ± 0.0000047 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.61 ± 0.08 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

திணிவெண்93
neutron number48
relative atomic mass
92.925912778 ± 0.000002821 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.9 ± 1.6 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

திணிவெண்94
neutron number49
relative atomic mass
93.92173045 ± 0.000003627 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70.6 ± 0.6 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

திணிவெண்95
neutron number50
relative atomic mass
94.915897893 ± 0.000004171 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.02 ± 0.1 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

திணிவெண்96
neutron number51
relative atomic mass
95.914451705 ± 0.000010737 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.9 ± 0.1 m
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

திணிவெண்97
neutron number52
relative atomic mass
96.911327872 ± 0.000038071 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.7 ± 0.6 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

திணிவெண்98
neutron number53
relative atomic mass
97.910707734 ± 0.000012782 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.72 ± 0.12 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

திணிவெண்99
neutron number54
relative atomic mass
98.908121241 ± 0.000020881 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.1 ± 0.2 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

திணிவெண்100
neutron number55
relative atomic mass
99.908114147 ± 0.000019458 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.8 ± 0.1 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

திணிவெண்101
neutron number56
relative atomic mass
100.906158903 ± 0.00000627 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.07 ± 0.05 y
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

102Rh

திணிவெண்102
neutron number57
relative atomic mass
101.906834282 ± 0.00000688 Da
g-factor
0.25 ± 0.2
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
207 ± 1.5 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

திணிவெண்103
neutron number58
relative atomic mass
102.905494081 ± 0.00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

104Rh

திணிவெண்104
neutron number59
relative atomic mass
103.906645309 ± 0.000002471 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.3 ± 0.4 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

திணிவெண்105
neutron number60
relative atomic mass
104.905687787 ± 0.000002685 Da
g-factor
1.26 ± 0.014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35.341 ± 0.019 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Rh

திணிவெண்106
neutron number61
relative atomic mass
105.907285879 ± 0.000005786 Da
g-factor
2.55 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.07 ± 0.35 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Rh

திணிவெண்107
neutron number62
relative atomic mass
106.906747975 ± 0.000012937 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.7 ± 0.4 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Rh

திணிவெண்108
neutron number63
relative atomic mass
107.908715304 ± 0.000015026 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.8 ± 0.5 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Rh

திணிவெண்109
neutron number64
relative atomic mass
108.908749555 ± 0.000004336 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80.8 ± 0.7 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Rh

திணிவெண்110
neutron number65
relative atomic mass
109.911079745 ± 0.000019114 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.35 ± 0.12 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

111Rh

திணிவெண்111
neutron number66
relative atomic mass
110.911643164 ± 0.000007356 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11 ± 1 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Rh

திணிவெண்112
neutron number67
relative atomic mass
111.914405199 ± 0.000047327 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.4 ± 0.4 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Rh

திணிவெண்113
neutron number68
relative atomic mass
112.915440212 ± 0.000007656 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.8 ± 0.12 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Rh

திணிவெண்114
neutron number69
relative atomic mass
113.91872168 ± 0.000076824 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.85 ± 0.05 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Rh

திணிவெண்115
neutron number70
relative atomic mass
114.920311649 ± 0.000007857 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.03 ± 3 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

திணிவெண்116
neutron number71
relative atomic mass
115.92406206 ± 0.000079261 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
685 ± 39 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

திணிவெண்117
neutron number72
relative atomic mass
116.926036291 ± 0.000009548 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
421 ± 30 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

திணிவெண்118
neutron number73
relative atomic mass
117.930341116 ± 0.000026018 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
282 ± 9 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

திணிவெண்119
neutron number74
relative atomic mass
118.932556951 ± 0.00001 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
190 ± 6 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

திணிவெண்120
neutron number75
relative atomic mass
119.937069 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
129.6 ± 4.2 ms
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

திணிவெண்121
neutron number76
relative atomic mass
120.939613 ± 0.000665 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
74 ± 4 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

திணிவெண்122
neutron number77
relative atomic mass
121.944305 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51 ± 6 ms
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

திணிவெண்123
neutron number78
relative atomic mass
122.947192 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42 ± 4 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

திணிவெண்124
neutron number79
relative atomic mass
123.952002 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 2 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

திணிவெண்125
neutron number80
relative atomic mass
124.955094 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.5 ± 2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

திணிவெண்126
neutron number81
relative atomic mass
125.960064 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19 ± 3 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

திணிவெண்127
neutron number82
relative atomic mass
126.963789 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28 ± 14 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

திணிவெண்128
neutron number83
relative atomic mass
127.970649 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்William Wollaston
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1803
சொற்பிறப்பியல்Greek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.001 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000018 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605