رادنیم

رادنیم (Ru)

از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی44
عدد جرمی101.07
عدد جرمی102
گروه8
تناوب5
بلوکd
پروتون44 p+
نوترون58 n0
الکترون44 e-
Animated مدل بور of Ru (رادنیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۰ pm
حجم مولی
۸٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۵ pm
Metallic Radius
۱۲۵ pm
شعاع یونی
۶۸ pm
Crystal Radius
۸۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۳ pm
density
۱۲٫۱ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: رادنیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۷۷۴ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۱٫۰۵ eV/particle
ionization energy
۷٫۳۶۰۵ eV/particle
ionization energy of Ru (رادنیم)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
۲۵٫۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۵۰٫۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 15, 1
مدل بور: Ru (رادنیم)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Ru (رادنیم)
آرایش اتمی[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced مدل بور of Ru (رادنیم)
Orbital Diagram of Ru (رادنیم)
عدد اکسایش-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
الکترونگاتیوی
2.2
Electrophilicity Index
۱٫۴۰۱۱۶۶۹۰۹۳۱۷۸۰۳۹ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۴۲۰٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۶۰۶٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۱۷ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۶۴ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۴٫۰۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۳۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱۴ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ m Ω
ابررسانایی
۰٫۴۹ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴۲ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴۸ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۶۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۲٫۷ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶٫۵ MPa
مدول حجمی
۲۲۰ GPa
مدول برشی
۱۷۳ GPa
مدول یانگ
۴۴۷ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳
سرعت صوت
۵٬۹۷۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
۷۵۱٫۴ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۷۲ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٫۶
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۹
عدد کوانتومی5F5
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های روتنیم

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

عدد جرمی85
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۶۷۱۱۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

عدد جرمی86
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۵۷۳۰۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

عدد جرمی87
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۸۶٫۹۵۰۹۰۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

عدد جرمی88
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۴۱۶۶۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

عدد جرمی89
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۸۸٫۹۳۷۳۳۷۸۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۲ ± ۰٫۰۳ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

عدد جرمی90
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۸۹٫۹۳۰۳۴۴۳۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۰۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۷ ± ۰٫۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

عدد جرمی91
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۹۰٫۹۲۶۷۴۱۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸ ± ۰٫۴ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

عدد جرمی92
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۹۱٫۹۲۰۲۳۴۳۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶۵ ± ۰٫۰۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

عدد جرمی93
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۹۲٫۹۱۷۱۰۴۴۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹٫۷ ± ۰٫۶ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

عدد جرمی94
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۱۱۳۴۲۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۷۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱٫۸ ± ۰٫۶ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

عدد جرمی95
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۱۰۴۰۴۴۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۲ Da
g-factor
۰٫۳۴۴۴ ± ۰٫۰۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۰۷ ± ۰٫۰۰۴ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

عدد جرمی96
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۰۷۵۸۸۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۸۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۵٫۵۴ ± ۰٫۱۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1931
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

97Ru

عدد جرمی97
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۰۷۵۴۵۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹۶۵ Da
g-factor
۰٫۳۱۴۸ ± ۰٫۰۰۳۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۳۷ ± ۰٫۰۰۱۴ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1946
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

عدد جرمی98
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۰۵۲۸۶۷۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۹۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱٫۸۷ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1944
پاریته+

99Ru

عدد جرمی99
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۰۵۹۳۰۲۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۶۸ Da
g-factor
‎−۰٫۲۵۶۴ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
۱۲٫۷۶ ± ۰٫۱۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۷۹ ± ۰٫۰۰۴
تاریخ کشف1931
پاریته+

100Ru

عدد جرمی100
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۰۴۲۱۰۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۶۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۲٫۶ ± ۰٫۰۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1931
پاریته+

101Ru

عدد جرمی101
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۰۵۵۷۳۰۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۴۳ Da
g-factor
‎−۰٫۲۸۷۲ ± ۰٫۰۰۲۴
natural abundance
۱۷٫۰۶ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۶ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1931
پاریته+

102Ru

عدد جرمی102
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۰۴۳۴۰۳۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۴۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۱٫۵۵ ± ۰٫۱۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1931
پاریته+

103Ru

عدد جرمی103
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۰۶۳۱۴۸۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۷۳ Da
g-factor
۰٫۱۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹٫۲۴۵ ± ۰٫۰۰۸ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۶۲ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1945
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

104Ru

عدد جرمی104
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۰۵۴۲۵۳۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۸۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۸٫۶۲ ± ۰٫۲۷
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1931
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

105Ru

عدد جرمی105
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۰۷۷۴۵۴۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۸۳ Da
g-factor
۰٫۲ ± ۰٫۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴۳۹ ± ۰٫۰۱۱ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1945
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

106Ru

عدد جرمی106
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۰۷۳۲۸۱۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۸۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷۱٫۸ ± ۱٫۸ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

107Ru

عدد جرمی107
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۰۹۹۶۹۸۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷۵ ± ۰٫۰۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

108Ru

عدد جرمی108
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۱۰۱۸۵۷۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۳۱۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۵۵ ± ۰٫۰۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

109Ru

عدد جرمی109
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۱۳۳۲۳۷۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۶۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴٫۴ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

110Ru

عدد جرمی110
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۱۴۰۳۸۵۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۰۴ ± ۰٫۱۷ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

111Ru

عدد جرمی111
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۱۷۵۶۷۵۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۳۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۲ ± ۰٫۰۷ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

112Ru

عدد جرمی112
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۱۸۸۰۶۹۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۳۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۵ ± ۰٫۰۷ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

113Ru

عدد جرمی113
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۲۲۸۴۶۷۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۴۱۰۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰۰ ± ۵۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1988
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

114Ru

عدد جرمی114
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۲۴۶۱۴۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴۰ ± ۳۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

عدد جرمی115
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۲۹۰۳۳۰۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۰۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱۸ ± ۱۹ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

عدد جرمی116
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۳۱۲۱۹۱۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۴ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

عدد جرمی117
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۳۶۱۳۵ ± ۰٫۰۰۰۴۶۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۱ ± ۳ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

عدد جرمی118
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۳۸۸۰۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۹ ± ۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

عدد جرمی119
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۴۴۰۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۹٫۵ ± ۲ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

عدد جرمی120
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۴۶۶۲۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

عدد جرمی121
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۵۲۰۹۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹ ± ۲ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

عدد جرمی122
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۵۵۱۴۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

عدد جرمی123
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۶۰۷۶۲ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹ ± ۲ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

عدد جرمی124
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۶۳۹۴ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

عدد جرمی125
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۶۹۵۴۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

تاریخ

کاشفKarl Klaus
مکان کشفRussia
تاریخ کشف1844
ریشه‌شناسیLatin: Ruthenia (Russia).
pronunciationroo-THE-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۱ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۷ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۸۱ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۵ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۴ %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155