რუთენიუმი

რუთენიუმი (Ru)

chemical element with symbol Ru and atomic number 44
Atomic Number44
Atomic Weight101.07
mass number102
Group8
Period5
Blockd
პროტონი44 p+
ნეიტრონი58 n0
ელექტრონი44 e-
Animated ბორის მოდელი of Ru (რუთენიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
130 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
125 pm
Metallic Radius
125 pm
იონური რადიუსი
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waals radius
213 pm
density
12,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: რუთენიუმი020406080100120140160180200220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
774 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ru (რუთენიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
25,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
650,6 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 15, 1
ბორის მოდელი: Ru (რუთენიუმი)
valence electron1
Lewis structure: Ru (რუთენიუმი)
electron configuration[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced ბორის მოდელი of Ru (რუთენიუმი)
Orbital Diagram of Ru (რუთენიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ელექტროუარყოფითობა
2.2
Electrophilicity Index
1,4011669093178039 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4 420,15 K
Melting Point
2 606,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000064 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,238 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
14 MS/m
electrical resistivity
0,00000007000000000002 m Ω
ზეგამტარობა
0,49 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000000542 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000548 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,000067
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
6,5 MPa
bulk modulus
220 GPa
shear modulus
173 GPa
Young's modulus
447 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,3
speed of sound
5 970 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
751,4 kJ/mol
polarizability
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
quantum number5F5
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

mass number85
neutron number41
relative atomic mass
84,967117 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2013
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

mass number86
neutron number42
relative atomic mass
85,957305 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2013
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

mass number87
neutron number43
relative atomic mass
86,950907 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

mass number88
neutron number44
relative atomic mass
87,941664 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,5 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

mass number89
neutron number45
relative atomic mass
88,937337849 ± 0,000026 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,32 ± 0,03 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

mass number90
neutron number46
relative atomic mass
89,930344378 ± 0,000004004 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,7 ± 0,9 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1991
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

mass number91
neutron number47
relative atomic mass
90,92674153 ± 0,000002384 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8 ± 0,4 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

mass number92
neutron number48
relative atomic mass
91,920234373 ± 0,000002917 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,65 ± 0,05 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

mass number93
neutron number49
relative atomic mass
92,917104442 ± 0,000002216 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
59,7 ± 0,6 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

mass number94
neutron number50
relative atomic mass
93,91134286 ± 0,000003374 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
51,8 ± 0,6 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

mass number95
neutron number51
relative atomic mass
94,910404415 ± 0,0000102 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0028
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,607 ± 0,004 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

mass number96
neutron number52
relative atomic mass
95,90758891 ± 0,000000182 Da
g-factor
0
natural abundance
5,54 ± 0,14
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

97Ru

mass number97
neutron number53
relative atomic mass
96,907545776 ± 0,000002965 Da
g-factor
0,3148 ± 0,0032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,837 ± 0,0014 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1946
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

mass number98
neutron number54
relative atomic mass
97,905286709 ± 0,000006937 Da
g-factor
0
natural abundance
1,87 ± 0,03
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1944
parity+

99Ru

mass number99
neutron number55
relative atomic mass
98,905930284 ± 0,000000368 Da
g-factor
-0,2564 ± 0,002
natural abundance
12,76 ± 0,14
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,079 ± 0,004
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

100Ru

mass number100
neutron number56
relative atomic mass
99,90421046 ± 0,000000367 Da
g-factor
0
natural abundance
12,6 ± 0,07
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

101Ru

mass number101
neutron number57
relative atomic mass
100,905573086 ± 0,000000443 Da
g-factor
-0,2872 ± 0,0024
natural abundance
17,06 ± 0,02
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

102Ru

mass number102
neutron number58
relative atomic mass
101,904340312 ± 0,000000446 Da
g-factor
0
natural abundance
31,55 ± 0,14
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

103Ru

mass number103
neutron number59
relative atomic mass
102,906314846 ± 0,000000473 Da
g-factor
0,13733333333333 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39,245 ± 0,008 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,62 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1945
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

104Ru

mass number104
neutron number60
relative atomic mass
103,905425312 ± 0,000002682 Da
g-factor
0
natural abundance
18,62 ± 0,27
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)

105Ru

mass number105
neutron number61
relative atomic mass
104,907745478 ± 0,000002683 Da
g-factor
0,2 ± 0,13333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,439 ± 0,011 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1945
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

106Ru

mass number106
neutron number62
relative atomic mass
105,907328181 ± 0,000005787 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
371,8 ± 1,8 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

107Ru

mass number107
neutron number63
relative atomic mass
106,909969837 ± 0,00000931 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,75 ± 0,05 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

108Ru

mass number108
neutron number64
relative atomic mass
107,910185793 ± 0,000009318 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,55 ± 0,05 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

109Ru

mass number109
neutron number65
relative atomic mass
108,913323707 ± 0,000009612 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
34,4 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

110Ru

mass number110
neutron number66
relative atomic mass
109,914038501 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,04 ± 0,17 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

111Ru

mass number111
neutron number67
relative atomic mass
110,917567566 ± 0,000010394 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,12 ± 0,07 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

112Ru

mass number112
neutron number68
relative atomic mass
111,918806922 ± 0,000010305 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,75 ± 0,07 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

113Ru

mass number113
neutron number69
relative atomic mass
112,922846729 ± 0,000041097 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
800 ± 50 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1988
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

114Ru

mass number114
neutron number70
relative atomic mass
113,92461443 ± 0,000003817 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
540 ± 30 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1991
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

mass number115
neutron number71
relative atomic mass
114,929033049 ± 0,000027016 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
318 ± 19 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

mass number116
neutron number72
relative atomic mass
115,931219191 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
204 ± 6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

mass number117
neutron number73
relative atomic mass
116,936135 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
151 ± 3 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

mass number118
neutron number74
relative atomic mass
117,938808 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
99 ± 3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

mass number119
neutron number75
relative atomic mass
118,94409 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
69,5 ± 2 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

mass number120
neutron number76
relative atomic mass
119,946623 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

mass number121
neutron number77
relative atomic mass
120,952098 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29 ± 2 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

mass number122
neutron number78
relative atomic mass
121,955147 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25 ± 1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

mass number123
neutron number79
relative atomic mass
122,960762 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19 ± 2 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

mass number124
neutron number80
relative atomic mass
123,96394 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15 ± 3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

mass number125
neutron number81
relative atomic mass
124,969544 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

ისტორია

აღმომჩენიKarl Klaus
location of discoveryRussia
აღმოჩენის თარიღი1844
ეტიმოლოგიაLatin: Ruthenia (Russia).
pronunciationroo-THE-ni-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,001 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0000007 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000081 %
natural abundance (მზე)
0,0000005 %
Abundance in Universe
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155