سیلیسیم

سیلیسیم (Si)

عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۱۴
عدد اتمی14
عدد جرمی28.085
عدد جرمی28
گروه14
تناوب3
بلوکp
پروتون14 p+
نوترون14 n0
الکترون14 e-
Animated مدل بور of Si (سیلیسیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۱۰ pm
حجم مولی
۱۲٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۱۶ pm
Metallic Radius
۱۱۷ pm
شعاع یونی
۲۶ pm
Crystal Radius
۴۰ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۰ pm
density
۲٫۳۲۹۶ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: سیلیسیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۸۳۷ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۱٫۳۸۹۵۲۱۱ eV/particle
ionization energy
۸٫۱۵۱۶۸۳ eV/particle
ionization energy of Si (سیلیسیم)
آنتالپی تبخیر
۳۸۳ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۵۰٫۶ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۵۰ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 4
مدل بور: Si (سیلیسیم)
الکترون‌های ظرفیت4
ساختار لوویس: Si (سیلیسیم)
آرایش اتمی[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced مدل بور of Si (سیلیسیم)
Orbital Diagram of Si (سیلیسیم)
عدد اکسایش-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.9
Electrophilicity Index
۱٫۶۸۲۷۹۳۴۸۰۵۴۸۲۹۹۱ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۵۳۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۶۸۷٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۴۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۲۶ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۱۹٫۹۹ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۷۱۲ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۰۰۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۱ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۳۷۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیبسته بندی چهار ضلعی (DIA)
ثابت شبکه
۵٫۴۳ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶٫۵ MPa
مدول حجمی
۱۰۰ GPa
مدول برشی
مدول یانگ
۴۷ GPa
نسبت پواسون
سرعت صوت
۲٬۲۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهشبه فلزات, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۸۱۴٫۱ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۳۷٫۳ ± ۰٫۷ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۳۰۵ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۰٫۱۶۶
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۲
عدد کوانتومی3P0
گروه فضایی227 (Fd_3m)

ایزوتوپ‌های سیلیسیم

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

عدد جرمی22
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۰۳۶۱۱۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸٫۷ ± ۱٫۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

عدد جرمی23
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۰۲۵۷۱۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۳ ± ۰٫۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

عدد جرمی24
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۲۴٫۰۱۱۵۳۵۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۹۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۳٫۲ ± ۲٫۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

عدد جرمی25
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۲۵٫۰۰۴۱۰۸۷۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲۰٫۶ ± ۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

عدد جرمی26
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۲۵٫۹۹۲۳۳۳۸۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۴۵۳ ± ۰٫۰۰۰۷ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

عدد جرمی27
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۶٫۹۸۶۷۰۴۶۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱۵ Da
g-factor
۰٫۳۴۶۰۸ ± ۰٫۰۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۱۷ ± ۰٫۰۱۴ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۶۳ ± ۰٫۰۱۴
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

عدد جرمی28
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۷٫۹۷۶۹۲۶۵۳۴۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۲٫۲۵۴۵ ± ۰٫۰۰۳۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

29Si

عدد جرمی29
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۸٫۹۷۶۴۹۴۶۶۴۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ Da
g-factor
‎−۱٫۱۱۰۱۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶
natural abundance
۴٫۶۷۲ ± ۰٫۰۱۶
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

30Si

عدد جرمی30
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۹٫۹۷۳۷۷۰۱۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳٫۰۷۳۵ ± ۰٫۰۰۲۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته+

31Si

عدد جرمی31
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۳۰٫۹۷۵۳۶۳۱۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۷٫۱۶ ± ۰٫۲ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

32Si

عدد جرمی32
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۳۱٫۹۷۴۱۵۱۵۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۷ ± ۷ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

33Si

عدد جرمی33
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۳۲٫۹۷۷۹۷۶۹۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۱۸ ± ۰٫۱۸ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

34Si

عدد جرمی34
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۹۷۸۵۳۸۰۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۷ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

35Si

عدد جرمی35
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۳۴٫۹۸۴۵۵۰۱۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳۸۴۹۴ Da
g-factor
۰٫۴۶۸۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱ ± ۰٫۰۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۸۰ ± ۱۲۰ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

عدد جرمی36
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۳۵٫۹۸۶۶۴۹۲۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۷۷۰۷۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰۳ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

عدد جرمی37
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۳۶٫۹۹۲۹۴۵۱۹۱ ± ۰٫۰۰۰۱۲۲۱۷۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۱ ± ۳٫۵ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

عدد جرمی38
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۹۹۵۵۲۳ ± ۰٫۰۰۰۱۱۲۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳ ± ۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

عدد جرمی39
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۰۰۲۴۹۱ ± ۰٫۰۰۰۱۴۵۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۱٫۲ ± ۴٫۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

عدد جرمی40
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۴۰٫۰۰۶۰۸۳۶۴۱ ± ۰٫۰۰۰۱۳۰۹۶۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱٫۲ ± ۲٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

عدد جرمی41
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۰۱۴۱۷۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰ ± ۲٫۵ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

عدد جرمی42
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۰۱۸۰۷۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۵ ± ۳٫۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

عدد جرمی43
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۰۲۶۱۱۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2002
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

عدد جرمی44
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۰۳۱۴۶۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2007
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

عدد جرمی45
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۰۳۹۸۱۸ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

تاریخ

کاشفJöns Berzelius
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1824
ریشه‌شناسیLatin: silex, silicus, (flint).
pronunciationSIL-i-ken (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲۸۲٬۰۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۲٫۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۲۶ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۱۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۹ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۷ %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968