சிலிக்கன்

சிலிக்கன் (Si)

14 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number14
Atomic Weight28.085
திணிவெண்28
Group14
Period3
Blockp
நேர்மின்னி14 p+
நொதுமி14 n0
எதிர்மின்னி14 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Si (சிலிக்கன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
110 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
26 pm
Crystal Radius
40 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
210 pm
அடர்த்தி
2.3296 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: சிலிக்கன்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
837 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
1.3895211 eV/particle
ionization energy
8.151683 eV/particle
ionization energy of Si (சிலிக்கன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
383 kJ/mol
enthalpy of fusion
50.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
450 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 4
போர் அணு மாதிரி: Si (சிலிக்கன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி4
Lewis structure: Si (சிலிக்கன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Si (சிலிக்கன்)
Orbital Diagram of Si (சிலிக்கன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9
Electrophilicity Index
1.6827934805482991 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,538.15 K
Melting Point
1,687.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000026 1/K
molar heat capacity
19.99 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.712 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
மின் கடத்துதிறன்
0.001 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000016 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000000449 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00000373
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureTetrahedral Packing (DIA)
lattice constant
5.43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
அமுங்குமை
100 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
47 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
2,200 m/s
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
814.1 kJ/mol
polarizability
37.3 ± 0.7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.166
Neutron Mass Absorption
0.0002
குவாண்டம் எண்3P0
space group227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

திணிவெண்22
neutron number8
relative atomic mass
22.036114 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28.7 ± 1.1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

திணிவெண்23
neutron number9
relative atomic mass
23.025711 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.3 ± 0.4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

திணிவெண்24
neutron number10
relative atomic mass
24.01153543 ± 0.000020904 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
143.2 ± 2.1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

திணிவெண்25
neutron number11
relative atomic mass
25.004108798 ± 0.000010735 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
220.6 ± 1 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

திணிவெண்26
neutron number12
relative atomic mass
25.992333818 ± 0.000000115 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.2453 ± 0.0007 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

திணிவெண்27
neutron number13
relative atomic mass
26.986704687 ± 0.000000115 Da
g-factor
0.34608 ± 0.00012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.117 ± 0.014 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.063 ± 0.014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

திணிவெண்28
neutron number14
relative atomic mass
27.97692653442 ± 0.00000000055 Da
g-factor
0
natural abundance
92.2545 ± 0.0037
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

29Si

திணிவெண்29
neutron number15
relative atomic mass
28.97649466434 ± 0.0000000006 Da
g-factor
-1.110104 ± 0.000006
natural abundance
4.672 ± 0.016
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

30Si

திணிவெண்30
neutron number16
relative atomic mass
29.973770137 ± 0.000000023 Da
g-factor
0
natural abundance
3.0735 ± 0.0021
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

31Si

திணிவெண்31
neutron number17
relative atomic mass
30.975363196 ± 0.000000046 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
157.16 ± 0.2 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

32Si

திணிவெண்32
neutron number18
relative atomic mass
31.974151538 ± 0.00000032 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
157 ± 7 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

33Si

திணிவெண்33
neutron number19
relative atomic mass
32.977976964 ± 0.00000075 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.18 ± 0.18 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

34Si

திணிவெண்34
neutron number20
relative atomic mass
33.978538045 ± 0.00000086 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.77 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

35Si

திணிவெண்35
neutron number21
relative atomic mass
34.984550111 ± 0.000038494 Da
g-factor
0.46828571428571 ± 0.0011428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
780 ± 120 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

திணிவெண்36
neutron number22
relative atomic mass
35.986649271 ± 0.000077077 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
503 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

திணிவெண்37
neutron number23
relative atomic mass
36.992945191 ± 0.000122179 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
141 ± 3.5 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

திணிவெண்38
neutron number24
relative atomic mass
37.995523 ± 0.0001125 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
63 ± 8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

திணிவெண்39
neutron number25
relative atomic mass
39.002491 ± 0.0001455 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
41.2 ± 4.1 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

திணிவெண்40
neutron number26
relative atomic mass
40.006083641 ± 0.000130962 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31.2 ± 2.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

திணிவெண்41
neutron number27
relative atomic mass
41.014171 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 2.5 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

திணிவெண்42
neutron number28
relative atomic mass
42.018078 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.5 ± 3.5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

திணிவெண்43
neutron number29
relative atomic mass
43.026119 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

திணிவெண்44
neutron number30
relative atomic mass
44.031466 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

திணிவெண்45
neutron number31
relative atomic mass
45.039818 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Jöns Berzelius
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1824
சொற்பிறப்பியல்Latin: silex, silicus, (flint).
pronunciationSIL-i-ken (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2,82,000 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
2.2 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.026 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
14 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.09 %
Abundance in Universe
0.07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968