ساماریم

ساماریم (Sm)

chemical element with atomic number of 62
عدد اتمی62
عدد جرمی150.36
عدد جرمی152
گروه
تناوب6
بلوکf
پروتون62 p+
نوترون90 n0
الکترون62 e-
Animated مدل بور of Sm (ساماریم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۵ pm
حجم مولی
۱۹٫۹ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۷۲ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۲۲ pm
Crystal Radius
۱۳۶ pm
شعاع واندروالسی
۲۳۶ pm
density
۷٫۵۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ساماریم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۵٫۶۴۳۷۱ eV/particle
ionization energy of Sm (ساماریم)
آنتالپی تبخیر
۱۶۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۸٫۹ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۰۶٫۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 24, 8, 2
مدل بور: Sm (ساماریم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Sm (ساماریم)
آرایش اتمی[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced مدل بور of Sm (ساماریم)
Orbital Diagram of Sm (ساماریم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۰۶۷٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۳۴۵٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۲۷ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۹٫۵۴ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۹۷ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱٫۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۹۴ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۸۱۶۱۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
۱۰۶ K
سازه
ساختار کریستالیمثلثی ساده (RHL)
ثابت شبکه
۹ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۳۸ GPa
مدول برشی
۲۰ GPa
مدول یانگ
۵۰ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۷
سرعت صوت
۲٬۱۳۰ m/s
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۹۲ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۵٬۹۰۰
Neutron Mass Absorption
۴٫۷
عدد کوانتومی7F0
گروه فضایی166 (R_3m)

ایزوتوپ‌های ساماریم

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

عدد جرمی128
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۵۷۹۷۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

عدد جرمی129
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۵۴۵۵۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵۰ ± ۱۰۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

عدد جرمی130
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۴۸۷۹۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

عدد جرمی131
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۴۶۰۲۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

عدد جرمی132
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۴۰۸۰۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

عدد جرمی133
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۳۸۵۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۹ ± ۰٫۱۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

عدد جرمی134
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۳۴۱۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۵ ± ۰٫۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

عدد جرمی135
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۳۲۵۲ ± ۰٫۰۰۰۱۶۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۳ ± ۰٫۵ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

عدد جرمی136
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۲۸۲۷۵۵۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۷ ± ۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

عدد جرمی137
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۲۷۰۰۷۹۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳۰۷۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵ ± ۱ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

عدد جرمی138
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۲۳۲۴۳۹۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۶۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

عدد جرمی139
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۲۲۲۹۶۶۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۶۸۴ Da
g-factor
‎−۱٫۰۶ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵۷ ± ۰٫۱ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

عدد جرمی140
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۱۸۹۹۴۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۸۲ ± ۰٫۱۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

عدد جرمی141
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۱۸۴۸۱۵۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۱۶۲ Da
g-factor
‎−۱٫۴۸ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۲ ± ۰٫۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

عدد جرمی142
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۱۵۲۰۹۴۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۰۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۲٫۴۹ ± ۰٫۰۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

عدد جرمی143
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۱۴۶۳۴۸۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹۵۱ Da
g-factor
۰٫۶۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷۵ ± ۰٫۰۶ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1956
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

عدد جرمی144
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۱۲۰۰۶۲۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳٫۰۸ ± ۰٫۰۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

145Sm

عدد جرمی145
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۱۳۴۱۷۱۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۹۴ Da
g-factor
‎−۰٫۳۲ ± ۰٫۰۰۳۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴۰ ± ۳ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۶ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

146Sm

عدد جرمی146
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۱۳۰۴۶۸۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۶۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸ ± ۷ My
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

147Sm

عدد جرمی147
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۱۴۹۰۴۴۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۵۴ Da
g-factor
‎−۰٫۲۳۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
۱۵ ± ۰٫۱۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۶٫۶ ± ۰٫۵ Gy
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۶ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1933
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

148Sm

عدد جرمی148
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۱۴۸۲۹۲۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۱٫۲۵ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۳ ± ۱٫۳ Py
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

149Sm

عدد جرمی149
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۱۷۱۹۱۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۴۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۹۰۷۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۳۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
۱۳٫۸۲ ± ۰٫۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۷۵ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1933
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

150Sm

عدد جرمی150
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۱۷۲۸۱۹۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
۷٫۳۷ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

151Sm

عدد جرمی151
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۱۹۹۳۸۸۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۴۴۲ ± ۰٫۰۰۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۴٫۶ ± ۰٫۶ y
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۱ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

152Sm

عدد جرمی152
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۱۹۷۳۸۶۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۶٫۷۴ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

153Sm

عدد جرمی153
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۲۲۱۰۳۵۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
‎−۰٫۰۱۴ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶٫۲۸۴۶ ± ۰٫۰۰۲۳ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۳ ± ۰٫۱۲
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

154Sm

عدد جرمی154
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۲۲۲۱۵۷۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۲٫۷۴ ± ۰٫۱۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

155Sm

عدد جرمی155
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۲۴۶۴۶۶۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۱۸ ± ۰٫۰۶ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۱۳ ± ۰٫۱۳
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

156Sm

عدد جرمی156
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۲۵۵۳۸۱۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۱۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۴ ± ۰٫۲ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

157Sm

عدد جرمی157
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۲۸۴۱۸۵۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۷۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۰۳ ± ۰٫۰۷ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

158Sm

عدد جرمی158
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۲۹۹۴۹۲۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۳۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳ ± ۰٫۰۳ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

159Sm

عدد جرمی159
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۳۳۲۱۷۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۳۷ ± ۰٫۱۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

160Sm

عدد جرمی160
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۳۵۳۳۷۰۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۶ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

161Sm

عدد جرمی161
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۳۹۱۶۰۰۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۳۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۸ ± ۰٫۴ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

162Sm

عدد جرمی162
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۴۱۶۲۱۶۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۷۸۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2005
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

163Sm

عدد جرمی163
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۴۵۶۷۹۰۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳ ± ۰٫۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

164Sm

عدد جرمی164
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۴۸۵۵۰۰۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۳ ± ۰٫۲۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

عدد جرمی165
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۵۳۲۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۸۰ ± ۲۱۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

عدد جرمی166
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۵۶۵۷۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰۰ ± ۶۳۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2017
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

167Sm

عدد جرمی167
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۶۲۰۷۲ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

عدد جرمی168
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۶۶۰۳۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

تاریخ

کاشفPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1879
ریشه‌شناسیNamed after the mineral samarskite.
pronunciationseh-MER-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۷٫۰۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۴۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۷ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882