சமேரியம்

சமேரியம் (Sm)

chemical element with atomic number of 62
Atomic Number62
Atomic Weight150.36
திணிவெண்152
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி62 p+
நொதுமி90 n0
எதிர்மின்னி62 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Sm (சமேரியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
185 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
122 pm
Crystal Radius
136 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
236 pm
அடர்த்தி
7.52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: சமேரியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
5.64371 eV/particle
ionization energy of Sm (சமேரியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
165 kJ/mol
enthalpy of fusion
8.9 kJ/mol
standard enthalpy of formation
206.7 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 24, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Sm (சமேரியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Sm (சமேரியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Sm (சமேரியம்)
Orbital Diagram of Sm (சமேரியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,067.15 K
Melting Point
1,345.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000127 1/K
molar heat capacity
29.54 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.197 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.1 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000094 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.000000111 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000001669 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00081618
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
106 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
38 GPa
shear modulus
20 GPa
யங்கின் மட்டு
50 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.27
ஒலியின் விரைவு
2,130 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5,900
Neutron Mass Absorption
4.7
குவாண்டம் எண்7F0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

திணிவெண்128
neutron number66
relative atomic mass
127.957971 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

திணிவெண்129
neutron number67
relative atomic mass
128.954557 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
550 ± 100 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

திணிவெண்130
neutron number68
relative atomic mass
129.948792 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

திணிவெண்131
neutron number69
relative atomic mass
130.946022 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.2 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

திணிவெண்132
neutron number70
relative atomic mass
131.940805 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

திணிவெண்133
neutron number71
relative atomic mass
132.93856 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.89 ± 0.16 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

திணிவெண்134
neutron number72
relative atomic mass
133.93411 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.5 ± 0.8 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

திணிவெண்135
neutron number73
relative atomic mass
134.93252 ± 0.000166 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.3 ± 0.5 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

திணிவெண்136
neutron number74
relative atomic mass
135.928275553 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
47 ± 2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

திணிவெண்137
neutron number75
relative atomic mass
136.927007959 ± 0.000030718 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45 ± 1 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

திணிவெண்138
neutron number76
relative atomic mass
137.923243988 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.1 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

திணிவெண்139
neutron number77
relative atomic mass
138.922296631 ± 0.000011684 Da
g-factor
-1.06 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.57 ± 0.1 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

திணிவெண்140
neutron number78
relative atomic mass
139.918994714 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.82 ± 0.12 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

திணிவெண்141
neutron number79
relative atomic mass
140.918481545 ± 0.000009162 Da
g-factor
-1.48 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.2 ± 0.2 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

திணிவெண்142
neutron number80
relative atomic mass
141.915209415 ± 0.000002002 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
72.49 ± 0.05 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

திணிவெண்143
neutron number81
relative atomic mass
142.914634848 ± 0.000002951 Da
g-factor
0.67333333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.75 ± 0.06 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

திணிவெண்144
neutron number82
relative atomic mass
143.912006285 ± 0.000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
3.08 ± 0.04
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

145Sm

திணிவெண்145
neutron number83
relative atomic mass
144.913417157 ± 0.000001594 Da
g-factor
-0.32 ± 0.0031428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
340 ± 3 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

146Sm

திணிவெண்146
neutron number84
relative atomic mass
145.913046835 ± 0.000003269 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
68 ± 7 My
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

147Sm

திணிவெண்147
neutron number85
relative atomic mass
146.914904401 ± 0.000001354 Da
g-factor
-0.23114285714286 ± 0.0004
natural abundance
15 ± 0.14
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
106.6 ± 0.5 Gy
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.26 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

148Sm

திணிவெண்148
neutron number86
relative atomic mass
147.914829233 ± 0.000001337 Da
g-factor
0
natural abundance
11.25 ± 0.09
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.3 ± 1.3 Py
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

149Sm

திணிவெண்149
neutron number87
relative atomic mass
148.917191211 ± 0.000001241 Da
g-factor
-0.19077142857143 ± 0.00031428571428571
natural abundance
13.82 ± 0.1
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.075 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

150Sm

திணிவெண்150
neutron number88
relative atomic mass
149.917281993 ± 0.000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
7.37 ± 0.09
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

151Sm

திணிவெண்151
neutron number89
relative atomic mass
150.919938859 ± 0.000001191 Da
g-factor
-0.1442 ± 0.00024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
94.6 ± 0.6 y
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.71 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Sm

திணிவெண்152
neutron number90
relative atomic mass
151.919738646 ± 0.00000109 Da
g-factor
0
natural abundance
26.74 ± 0.09
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

153Sm

திணிவெண்153
neutron number91
relative atomic mass
152.922103576 ± 0.0000011 Da
g-factor
-0.014 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
46.2846 ± 0.0023 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.12
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Sm

திணிவெண்154
neutron number92
relative atomic mass
153.922215756 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
22.74 ± 0.14
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

155Sm

திணிவெண்155
neutron number93
relative atomic mass
154.924646645 ± 0.000001429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.18 ± 0.06 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.13
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Sm

திணிவெண்156
neutron number94
relative atomic mass
155.925538191 ± 0.000009148 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.4 ± 0.2 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Sm

திணிவெண்157
neutron number95
relative atomic mass
156.928418598 ± 0.000004759 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.03 ± 0.07 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Sm

திணிவெண்158
neutron number96
relative atomic mass
157.929949262 ± 0.000005133 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.03 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Sm

திணிவெண்159
neutron number97
relative atomic mass
158.93321713 ± 0.00000637 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.37 ± 0.15 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Sm

திணிவெண்160
neutron number98
relative atomic mass
159.935337032 ± 0.0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.6 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Sm

திணிவெண்161
neutron number99
relative atomic mass
160.939160062 ± 0.000007318 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.8 ± 0.4 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Sm

திணிவெண்162
neutron number100
relative atomic mass
161.941621687 ± 0.000003782 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.7 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Sm

திணிவெண்163
neutron number101
relative atomic mass
162.945679085 ± 0.0000079 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.3 ± 0.5 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Sm

திணிவெண்164
neutron number102
relative atomic mass
163.948550061 ± 0.0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.43 ± 0.24 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

திணிவெண்165
neutron number103
relative atomic mass
164.95329 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
980 ± 210 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

திணிவெண்166
neutron number104
relative atomic mass
165.956575 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
800 ± 630 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Sm

திணிவெண்167
neutron number105
relative atomic mass
166.962072 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

திணிவெண்168
neutron number106
relative atomic mass
167.966033 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1879
சொற்பிறப்பியல்Named after the mineral samarskite.
pronunciationseh-MER-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
7.05 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000045 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000017 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882