Samari

Samari (Sm)

chemical element with atomic number of 62
Số nguyên tử62
Nguyên tử khối150.36
số khối152
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton62 p+
Nơ tron90 n0
Electrons62 e-
Animated Mô hình Bohr of Sm (Samari)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
185 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
122 pm
Crystal Radius
136 pm
Bán kính van der Waals
236 pm
mật độ
7,52 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,64371 eV/particle
ionization energy of Sm (Samari)
Nhiệt bay hơi
165 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
8,9 kJ/mol
standard enthalpy of formation
206,7 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 24, 8, 2
Mô hình Bohr: Sm (Samari)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Sm (Samari)
Cấu hình electron[Xe] 4f6 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Sm (Samari)
Orbital Diagram of Sm (Samari)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.17
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.067,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.345,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000127 1/K
molar heat capacity
29,54 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,197 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,1 MS/m
điện trở suất
0,00000094 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,000000111 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,00000001669 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00081618
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
106 K
Structure
Cấu trúc tinh thểBa phương (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
38 GPa
Modul ngang
20 GPa
mô đun Young
50 GPa
Hệ số Poisson
0,27
tốc độ âm thanh
2.130 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
5.900
Neutron Mass Absorption
4,7
Số lượng tử7F0
space group166 (R_3m)

Đồng vị của Samari

Các đồng vị bền7
Các đồng vị không bền34
Radioactive Isotopes36

128Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,957971 ± 0,000537 Da
số khối128
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

128Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,954557 ± 0,000537 Da
số khối129
g-factor
chu kỳ bán rã
550 ± 100 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

129Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

130Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,948792 ± 0,000429 Da
số khối130
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

130Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

131Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,946022 ± 0,000429 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
1,2 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

131Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,940805 ± 0,000322 Da
số khối132
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

132Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

133Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,93856 ± 0,00032 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
2,89 ± 0,16 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

133Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,93411 ± 0,00021 Da
số khối134
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,5 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

134Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,93252 ± 0,000166 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
10,3 ± 0,5 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

135Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,928275553 ± 0,000013416 Da
số khối136
g-factor
0
chu kỳ bán rã
47 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

136Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,927007959 ± 0,000030718 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
45 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity-

137Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,923243988 ± 0,000012686 Da
số khối138
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,1 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

138Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,922296631 ± 0,000011684 Da
số khối139
g-factor
-1,06 ± 0,04
chu kỳ bán rã
2,57 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

139Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,918994714 ± 0,000013416 Da
số khối140
g-factor
0
chu kỳ bán rã
14,82 ± 0,12 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

140Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,918481545 ± 0,000009162 Da
số khối141
g-factor
-1,48 ± 0,04
chu kỳ bán rã
10,2 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

141Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,915209415 ± 0,000002002 Da
số khối142
g-factor
0
chu kỳ bán rã
72,49 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

142Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,914634848 ± 0,000002951 Da
số khối143
g-factor
0,67333333333333 ± 0,013333333333333
chu kỳ bán rã
8,75 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,2
ngày khám phá1956
parity+

143Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

natural abundance
3,08 ± 0,04
relative atomic mass
143,912006285 ± 0,000001566 Da
số khối144
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

144Sm Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

145Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,913417157 ± 0,000001594 Da
số khối145
g-factor
-0,32 ± 0,0031428571428571
chu kỳ bán rã
340 ± 3 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,07
ngày khám phá1947
parity-

145Sm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

146Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,913046835 ± 0,000003269 Da
số khối146
g-factor
0
chu kỳ bán rã
68 ± 7 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

146Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

147Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
15 ± 0,14
relative atomic mass
146,914904401 ± 0,000001354 Da
số khối147
g-factor
-0,23114285714286 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
106,6 ± 0,5 Gy
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,03
ngày khám phá1933
parity-

147Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

148Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
11,25 ± 0,09
relative atomic mass
147,914829233 ± 0,000001337 Da
số khối148
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,3 ± 1,3 Py
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

148Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

149Sm

natural abundance
13,82 ± 0,1
relative atomic mass
148,917191211 ± 0,000001241 Da
số khối149
g-factor
-0,19077142857143 ± 0,00031428571428571
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,075 ± 0,008
ngày khám phá1933
parity-

149Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

150Sm

natural abundance
7,37 ± 0,09
relative atomic mass
149,917281993 ± 0,000001193 Da
số khối150
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

151Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,919938859 ± 0,000001191 Da
số khối151
g-factor
-0,1442 ± 0,00024
chu kỳ bán rã
94,6 ± 0,6 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,07
ngày khám phá1947
parity-

151Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Sm

natural abundance
26,74 ± 0,09
relative atomic mass
151,919738646 ± 0,00000109 Da
số khối152
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

153Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,922103576 ± 0,0000011 Da
số khối153
g-factor
-0,014 ± 0,002
chu kỳ bán rã
46,2846 ± 0,0023 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,12
ngày khám phá1938
parity+

153Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

154Sm

natural abundance
22,74 ± 0,14
relative atomic mass
153,922215756 ± 0,0000014 Da
số khối154
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

154Sm Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

155Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,924646645 ± 0,000001429 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
22,18 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,13
ngày khám phá1951
parity-

155Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

156Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,925538191 ± 0,000009148 Da
số khối156
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,4 ± 0,2 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

156Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

157Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,928418598 ± 0,000004759 Da
số khối157
g-factor
chu kỳ bán rã
8,03 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

157Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

158Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,929949262 ± 0,000005133 Da
số khối158
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,3 ± 0,03 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

158Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

159Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,93321713 ± 0,00000637 Da
số khối159
g-factor
chu kỳ bán rã
11,37 ± 0,15 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity-

159Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,935337032 ± 0,0000021 Da
số khối160
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,6 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

160Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

161Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,939160062 ± 0,000007318 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
4,8 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

161Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,941621687 ± 0,000003782 Da
số khối162
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity+

162Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,945679085 ± 0,0000079 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
1,3 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity-

163Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,948550061 ± 0,0000044 Da
số khối164
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,43 ± 0,24 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

164Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

165Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,95329 ± 0,000429 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
980 ± 210 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

165Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

166Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,956575 ± 0,000429 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
800 ± 630 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2017
parity+

166Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,962072 ± 0,000537 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

167Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

168Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,966033 ± 0,000322 Da
số khối168
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

168Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Samarium 1.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1879
từ nguyên họcNamed after the mineral samarskite.
cách phát âmseh-MER-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
7,05 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000045 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000017 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882