تکنسیم

تکنسیم (Tc)

از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی43
عدد جرمی97.90721
عدد جرمی83
گروه7
تناوب5
بلوکd
پروتون43 p+
نوترون40 n0
الکترون43 e-
Animated مدل بور of Tc (تکنسیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۸٫۵ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۸ pm
Metallic Radius
۱۲۷ pm
شعاع یونی
۶۴٫۵ pm
Crystal Radius
۷۸٫۵ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۶ pm
density
۱۱ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تکنسیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۵۵ eV/particle
ionization energy
۷٫۱۱۹۳۸۱ eV/particle
ionization energy of Tc (تکنسیم)
آنتالپی تبخیر
۵۸۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۳٫۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۷۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 13, 2
مدل بور: Tc (تکنسیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Tc (تکنسیم)
آرایش اتمی[Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2
Enhanced مدل بور of Tc (تکنسیم)
Orbital Diagram of Tc (تکنسیم)
عدد اکسایش-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
2.1
Electrophilicity Index
۱٫۱۱۹۱۹۶۱۰۳۱۶۳۳۱۵۵ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۵۳۵٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۴۳۰٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearanceshiny gray metal
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۵۰٫۶ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۵ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ m Ω
ابررسانایی
۷٫۷ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۳۴۲ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۵۲ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۳۹۳۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۲٫۷۴ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۷۹ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲۲
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی6S5/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های تکنسیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار40
Natural Isotopes0

83Tc

عدد جرمی83
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۶۶۳۷۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Tc

عدد جرمی84
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۵۹۵۲۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Tc

عدد جرمی85
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۵۰۷۷۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

86Tc

عدد جرمی86
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۴۴۶۳۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵ ± ۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Tc

عدد جرمی87
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۸۶٫۹۳۸۰۶۷۱۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۴ ± ۰٫۱۷ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

عدد جرمی88
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۳۳۷۹۴۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۴ ± ۰٫۸ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

89Tc

عدد جرمی89
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۸۸٫۹۲۷۶۴۸۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۸ ± ۰٫۹ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

عدد جرمی90
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۸۹٫۹۲۴۰۷۳۹۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹٫۲ ± ۰٫۴ s
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

عدد جرمی91
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۹۰٫۹۱۸۴۲۴۹۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۴ ± ۰٫۰۲ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

عدد جرمی92
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۹۱٫۹۱۵۲۶۹۷۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲۵ ± ۰٫۱۵ m
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

عدد جرمی93
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۹۲٫۹۱۰۲۴۵۱۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۸۶ Da
g-factor
۱٫۴۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۵ ± ۰٫۰۵ h
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

عدد جرمی94
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۰۹۶۵۲۳۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۷ Da
g-factor
۰٫۷۳۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹۳ ± ۱ m
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

عدد جرمی95
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۰۷۶۵۲۲۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۵۳ Da
g-factor
۱٫۳۲ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۲۵۸ ± ۰٫۰۲۶ h
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

عدد جرمی96
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۰۷۸۶۶۶۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۵۲۴ Da
g-factor
۰٫۷۲۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶ ± ۰٫۰۰۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲۸ ± ۰٫۰۷ d
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

عدد جرمی97
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۰۶۳۶۰۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴۲ Da
g-factor
۱٫۲۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲۱ ± ۰٫۱۶ My
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1946
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

98Tc

عدد جرمی98
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۰۷۲۱۱۲۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۶۲۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲ ± ۰٫۳ My
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

عدد جرمی99
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۰۶۲۴۹۶۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۹۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱۱٫۱ ± ۱٫۲ ky
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۲۹ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

100Tc

عدد جرمی100
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۰۷۶۵۲۷۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۴۶ ± ۰٫۱۹ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

عدد جرمی101
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۰۷۳۰۵۲۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۷۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۲۲ ± ۰٫۰۱ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1941
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

102Tc

عدد جرمی102
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۰۹۲۰۷۲۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۲۸ ± ۰٫۱۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

103Tc

عدد جرمی103
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۰۹۱۷۳۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۵۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴٫۲ ± ۰٫۸ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

104Tc

عدد جرمی104
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۱۱۴۳۳۷۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۷۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۳ ± ۰٫۳ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

105Tc

عدد جرمی105
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۱۱۶۶۲۰۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳۷۸۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۶۴ ± ۰٫۰۶ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

106Tc

عدد جرمی106
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۱۴۳۵۶۶۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۶ ± ۰٫۶ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

107Tc

عدد جرمی107
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۱۵۴۵۸۴۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

108Tc

عدد جرمی108
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۱۸۴۹۳۴۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۴۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱۷ ± ۰٫۰۷ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

109Tc

عدد جرمی109
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۲۰۲۵۴۱۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۳۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰۵ ± ۲۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

عدد جرمی110
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۲۳۷۴۱۲۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۱۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰۰ ± ۱۳ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

عدد جرمی111
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۲۵۸۹۸۹۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۳۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵۰ ± ۱۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1988
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

عدد جرمی112
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۲۹۹۴۱۶۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۹۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲۳ ± ۶ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

عدد جرمی113
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۳۲۵۶۹۰۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۲ ± ۸ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

عدد جرمی114
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۳۷۰۹ ± ۰٫۰۰۰۴۶۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۱ ± ۹ ms
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

عدد جرمی115
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۴۰۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۸ ± ۲ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Tc

عدد جرمی116
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۴۵۰۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۷ ± ۳ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Tc

عدد جرمی117
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۴۸۳۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴٫۵ ± ۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Tc

عدد جرمی118
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۵۳۵۲۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۴ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Tc

عدد جرمی119
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۵۶۸۷۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Tc

عدد جرمی120
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۶۲۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱ ± ۵ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

121Tc

عدد جرمی121
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۶۶۱۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۶ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Tc

عدد جرمی122
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۷۱۷۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

تاریخ

کاشفCarlo Perrier, Émillo Segrè
مکان کشفItaly
تاریخ کشف1937
ریشه‌شناسیGreek: technêtos (artificial).
pronunciationtek-NEE-shi-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735