تیتانیم

تیتانیم (Ti)

عنصر شیمیایی با نماد Ti و عدد اتمی ۲۲
عدد اتمی22
عدد جرمی47.867
عدد جرمی48
گروه4
تناوب4
بلوکd
پروتون22 p+
نوترون26 n0
الکترون22 e-
Animated مدل بور of Ti (تیتانیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۰ pm
حجم مولی
۱۰٫۶ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۶ pm
Metallic Radius
۱۳۲ pm
شعاع یونی
۸۶ pm
Crystal Radius
۱۰۰ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۱ pm
density
۴٫۵۰۶ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: تیتانیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۸۷۶ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۰۷۹ eV/particle
ionization energy
۶٫۸۲۸۱۲ eV/particle
ionization energy of Ti (تیتانیم)
آنتالپی تبخیر
۴۲۲٫۶ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۸٫۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۷۳ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 10, 2
مدل بور: Ti (تیتانیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ti (تیتانیم)
آرایش اتمی[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced مدل بور of Ti (تیتانیم)
Orbital Diagram of Ti (تیتانیم)
عدد اکسایش-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.54
Electrophilicity Index
۰٫۸۸۳۶۰۲۳۵۶۵۷۳۸۹۴۱ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۵۶۰٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۹۴۳٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery grey-white metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۲۱٫۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۸۶ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۰۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۵۲۳ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲٫۵ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۴ m Ω
ابررسانایی
۰٫۴ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۰۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۱۸۰۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۲٫۹۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶ MPa
مدول حجمی
۱۱۰ GPa
مدول برشی
۴۴ GPa
مدول یانگ
۱۱۶ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۲
سرعت صوت
۴٬۱۴۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۸۵۳٫۷ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۱۰۰ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۱٬۰۴۴ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۶٫۱
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۴۴
عدد کوانتومی3F2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های تیتانیم

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

عدد جرمی37
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۰۲۷۰۲۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

38Ti

عدد جرمی38
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۳۸٫۰۱۲۲۰۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)

39Ti

عدد جرمی39
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۰۰۲۶۸۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸٫۵ ± ۰٫۹ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

عدد جرمی40
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۹۹۰۳۴۵۱۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۷۳۲۶۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲٫۴ ± ۰٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

عدد جرمی41
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۴۰٫۹۸۳۱۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۱٫۹ ± ۰٫۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

عدد جرمی42
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۹۷۳۰۴۹۳۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۸۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۸٫۳ ± ۰٫۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

عدد جرمی43
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۹۶۸۵۲۸۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۱۳۹ Da
g-factor
۰٫۲۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰۹ ± ۵ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

عدد جرمی44
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۹۵۹۶۸۹۹۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹٫۱ ± ۰٫۳ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

45Ti

عدد جرمی45
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۹۵۸۱۲۰۷۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۹۷ Da
g-factor
۰٫۰۲۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۴٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۱۵ ± ۰٫۰۱۵
تاریخ کشف1941
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

عدد جرمی46
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۹۵۲۶۲۶۳۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۹۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۸٫۲۵ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

47Ti

عدد جرمی47
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۹۵۱۷۵۷۴۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۸۵ Da
g-factor
natural abundance
۷٫۴۴ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۰۲ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1934
پاریته-

48Ti

عدد جرمی48
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۹۴۷۹۴۰۶۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۷۳٫۷۲ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

49Ti

عدد جرمی49
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۴۷۸۶۴۳۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۸۴ Da
g-factor
natural abundance
۵٫۴۱ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۴۷ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1934
پاریته-

50Ti

عدد جرمی50
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۴۴۷۸۵۶۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۸۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۵٫۱۸ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

51Ti

عدد جرمی51
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۴۶۶۰۹۴۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۷۶ ± ۰٫۰۱ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

52Ti

عدد جرمی52
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۴۶۸۸۳۵۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷ ± ۰٫۱ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

53Ti

عدد جرمی53
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۴۹۶۷۰۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۷ ± ۰٫۹ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

54Ti

عدد جرمی54
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۵۰۸۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱ ± ۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

55Ti

عدد جرمی55
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۵۵۰۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳ ± ۰٫۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

عدد جرمی56
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۵۷۶۷۷۶۷۵ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷۵۶۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۰ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

عدد جرمی57
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۶۳۰۶۸۰۹۸ ± ۰٫۰۰۰۲۲۱۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۵ ± ۸ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

عدد جرمی58
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۶۶۸۰۸۵۱۹ ± ۰٫۰۰۰۱۹۶۸۲۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

عدد جرمی59
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۷۲۲۱۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸٫۵ ± ۱٫۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

عدد جرمی60
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۷۶۲۷۵ ± ۰٫۰۰۰۲۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۲ ± ۱٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

عدد جرمی61
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۸۲۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۴ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

عدد جرمی62
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۸۶۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

عدد جرمی63
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۹۳۷۰۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2009
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

عدد جرمی64
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۹۸۴۱۱ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

عدد جرمی65
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۰۰۵۵۹۳ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

تاریخ

کاشفWilliam Gregor
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1791
ریشه‌شناسیGreek: titanos (Titans).
pronunciationtie-TAY-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۵٬۶۵۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۱ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۵۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۳ %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832