روی

روی (Zn)

chemical element with symbol Zn and atomic number 30
عدد اتمی30
عدد جرمی65.38
عدد جرمی64
گروه12
تناوب4
بلوکd
پروتون30 p+
نوترون34 n0
الکترون30 e-
Animated مدل بور of Zn (روی)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۹٫۲ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۱۸ pm
Metallic Radius
۱۲۱ pm
شعاع یونی
۶۰ pm
Crystal Radius
۷۴ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۱ pm
density
۷٫۱۳۴ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: روی0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۶۰۸٫۶ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۹٫۳۹۴۱۹۹ eV/particle
ionization energy of Zn (روی)
آنتالپی تبخیر
۱۱۴٫۸ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۷٫۲۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۳۰٫۴ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 2
مدل بور: Zn (روی)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Zn (روی)
آرایش اتمی[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced مدل بور of Zn (روی)
Orbital Diagram of Zn (روی)
عدد اکسایش-2, 0, 1, 2
الکترونگاتیوی
1.65
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۱۸۰٫۱۵ K
نقطه ذوب
۶۹۲٫۶۷۷ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
تخته سنگ خاکستری
appearancesilver-gray
ضریب شکست
۱٫۰۰۲۰۵
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۱۶ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۳۰۲ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۳۹ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۳۸۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱۷ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ m Ω
ابررسانایی
۰٫۸۵ K
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۵ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۱۵۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۲٫۶۶ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲٫۵ MPa
مدول حجمی
۷۰ GPa
مدول برشی
۴۳ GPa
مدول یانگ
۱۰۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۵
سرعت صوت
۳٬۷۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
۵۸۶ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۳۸٫۶۷ ± ۰٫۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۲۸۴ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱٫۱
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۵۵
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های روی

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

عدد جرمی54
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۹۳۸۷۹ ± ۰٫۰۰۰۲۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸ ± ۰٫۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2005
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)87%

55Zn

عدد جرمی55
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۸۴۶۸۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۸ ± ۱٫۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2001
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

عدد جرمی56
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۷۲۷۴۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۴ ± ۰٫۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2001
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

عدد جرمی57
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۶۵۰۵۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵٫۷ ± ۰٫۶ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

عدد جرمی58
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۵۴۵۹۰۲۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۵۳۶۷۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۶ ± ۱٫۹ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

عدد جرمی59
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۴۹۳۱۱۸۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۸٫۷ ± ۱٫۳ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

عدد جرمی60
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۴۱۸۴۱۳۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۸۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۸ ± ۰٫۰۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

عدد جرمی61
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۳۹۵۰۶۹۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۰۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۹٫۱ ± ۰٫۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

عدد جرمی62
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۳۴۳۳۳۳۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۱۹۳ ± ۰٫۰۱۵ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

عدد جرمی63
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۳۳۲۱۱۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۷۴ Da
g-factor
‎−۰٫۱۸۷۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۴۷ ± ۰٫۰۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

عدد جرمی64
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۲۹۱۴۱۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۴۹٫۱۷ ± ۰٫۷۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

65Zn

عدد جرمی65
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۲۹۲۴۰۵۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۹۳ Da
g-factor
۰٫۳۰۷۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۳٫۹۴ ± ۰٫۰۴ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۱۹ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

عدد جرمی66
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۲۶۰۳۳۶۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۷٫۷۳ ± ۰٫۹۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

67Zn

عدد جرمی67
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۲۷۱۲۷۴۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۱ Da
g-factor
natural abundance
۴٫۰۴ ± ۰٫۱۶
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۲۲ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1928
پاریته-

68Zn

عدد جرمی68
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۲۴۸۴۴۲۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۳۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۸٫۴۵ ± ۰٫۶۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

69Zn

عدد جرمی69
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۲۶۵۵۰۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۵۳ Da
g-factor
۱٫۱۱۴ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶٫۴ ± ۰٫۹ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

70Zn

عدد جرمی70
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۲۵۳۱۹۱۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۶۱ ± ۰٫۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

71Zn

عدد جرمی71
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۲۷۷۱۹۵۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۴۹ Da
g-factor
۱٫۱۰۲ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۰٫۰۵ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

72Zn

عدد جرمی72
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۲۶۸۴۲۸۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶٫۵ ± ۰٫۱ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

73Zn

عدد جرمی73
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۲۹۵۸۲۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲ Da
g-factor
۱٫۱۱۶۲ ± ۰٫۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۵ ± ۰٫۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

74Zn

عدد جرمی74
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۷۳٫۹۲۹۴۰۷۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۵٫۶ ± ۱٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

75Zn

عدد جرمی75
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۳۲۸۴۰۲۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۲۵۱۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۲۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۶ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

76Zn

عدد جرمی76
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۳۳۱۱۴۹۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۶۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۷ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

77Zn

عدد جرمی77
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۳۶۸۸۷۱۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱۱۷ Da
g-factor
‎−۰٫۲۵۹۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۸ ± ۰٫۰۵ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۸ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

78Zn

عدد جرمی78
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۳۸۲۸۹۲۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۷ ± ۰٫۱۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

عدد جرمی79
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۷۸٫۹۴۲۶۳۸۰۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۸۸ Da
g-factor
‎−۰٫۲۶۳۴۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹ ± ۰٫۰۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۴۶ ± ۴۲ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

عدد جرمی80
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۷۹٫۹۴۴۵۵۲۹۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷۷۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶۲٫۲ ± ۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

عدد جرمی81
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۵۰۴۰۲۶۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹۹٫۴ ± ۲٫۱ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

عدد جرمی82
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۵۴۵۷۴۰۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۷٫۹ ± ۲٫۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

عدد جرمی83
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۶۱۰۴۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۰ ± ۳ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

عدد جرمی84
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۶۵۸۲۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴ ± ۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

عدد جرمی85
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۷۳۰۵۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

عدد جرمی86
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۷۸۴۶۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیGerman: zink (German for tin).
pronunciationZINK (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۷۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۴۹ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۳۳ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۱۸ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۳ %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348