நாகம்

நாகம் (Zn)

chemical element with symbol Zn and atomic number 30
Atomic Number30
Atomic Weight65.38
திணிவெண்64
Group12
Period4
Blockd
நேர்மின்னி30 p+
நொதுமி34 n0
எதிர்மின்னி30 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Zn (நாகம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
118 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
201 pm
அடர்த்தி
7.134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: நாகம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
608.6 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
9.394199 eV/particle
ionization energy of Zn (நாகம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
114.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
7.28 kJ/mol
standard enthalpy of formation
130.4 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 2
போர் அணு மாதிரி: Zn (நாகம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Zn (நாகம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Zn (நாகம்)
Orbital Diagram of Zn (நாகம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, 0, 1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.65
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,180.15 K
Melting Point
692.677 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Slate Gray
appearancesilver-gray
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.00205
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000302 1/K
molar heat capacity
25.39 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.388 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
17 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000005900000000001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.85 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.00000000221 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000145 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000158
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
அமுங்குமை
70 GPa
shear modulus
43 GPa
யங்கின் மட்டு
108 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.25
ஒலியின் விரைவு
3,700 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
586 kJ/mol
polarizability
38.67 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Neutron cross section
1.1
Neutron Mass Absorption
0.00055
குவாண்டம் எண்1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

திணிவெண்54
neutron number24
relative atomic mass
53.993879 ± 0.000232 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.8 ± 0.5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)87%

55Zn

திணிவெண்55
neutron number25
relative atomic mass
54.984681 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.8 ± 1.3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

திணிவெண்56
neutron number26
relative atomic mass
55.972743 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.4 ± 0.7 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

திணிவெண்57
neutron number27
relative atomic mass
56.965056 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.7 ± 0.6 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

திணிவெண்58
neutron number28
relative atomic mass
57.954590296 ± 0.000053678 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
86 ± 1.9 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

திணிவெண்59
neutron number29
relative atomic mass
58.949311886 ± 0.000000814 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
178.7 ± 1.3 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

திணிவெண்60
neutron number30
relative atomic mass
59.941841317 ± 0.000000588 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.38 ± 0.05 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

திணிவெண்61
neutron number31
relative atomic mass
60.939506964 ± 0.000017068 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
89.1 ± 0.2 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

திணிவெண்62
neutron number32
relative atomic mass
61.934333359 ± 0.00000066 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.193 ± 0.015 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

திணிவெண்63
neutron number33
relative atomic mass
62.93321114 ± 0.000001674 Da
g-factor
-0.18762 ± 0.000033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.47 ± 0.05 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

திணிவெண்64
neutron number34
relative atomic mass
63.929141776 ± 0.00000069 Da
g-factor
0
natural abundance
49.17 ± 0.75
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

65Zn

திணிவெண்65
neutron number35
relative atomic mass
64.929240534 ± 0.000000693 Da
g-factor
0.30736 ± 0.00008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
243.94 ± 0.04 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.019 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

திணிவெண்66
neutron number36
relative atomic mass
65.926033639 ± 0.000000798 Da
g-factor
0
natural abundance
27.73 ± 0.98
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

67Zn

திணிவெண்67
neutron number37
relative atomic mass
66.927127422 ± 0.00000081 Da
g-factor
natural abundance
4.04 ± 0.16
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.122 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1928
parity-

68Zn

திணிவெண்68
neutron number38
relative atomic mass
67.924844232 ± 0.000000835 Da
g-factor
0
natural abundance
18.45 ± 0.63
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

69Zn

திணிவெண்69
neutron number39
relative atomic mass
68.92655036 ± 0.000000853 Da
g-factor
1.114 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56.4 ± 0.9 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Zn

திணிவெண்70
neutron number40
relative atomic mass
69.925319175 ± 0.000002058 Da
g-factor
0
natural abundance
0.61 ± 0.1
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

71Zn

திணிவெண்71
neutron number41
relative atomic mass
70.927719578 ± 0.000002849 Da
g-factor
1.102 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 0.05 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Zn

திணிவெண்72
neutron number42
relative atomic mass
71.926842806 ± 0.0000023 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
46.5 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Zn

திணிவெண்73
neutron number43
relative atomic mass
72.92958258 ± 0.000002 Da
g-factor
1.1162 ± 0.001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.5 ± 0.2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

74Zn

திணிவெண்74
neutron number44
relative atomic mass
73.92940726 ± 0.0000027 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
95.6 ± 1.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

75Zn

திணிவெண்75
neutron number45
relative atomic mass
74.932840244 ± 0.0000021 Da
g-factor
-0.22517142857143 ± 0.00025714285714286
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.2 ± 0.2 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.16 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Zn

திணிவெண்76
neutron number46
relative atomic mass
75.933114956 ± 0.000001562 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.7 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

77Zn

திணிவெண்77
neutron number47
relative atomic mass
76.936887197 ± 0.000002117 Da
g-factor
-0.25905714285714 ± 0.000028571428571429
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.08 ± 0.05 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Zn

திணிவெண்78
neutron number48
relative atomic mass
77.938289204 ± 0.000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.47 ± 0.15 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

திணிவெண்79
neutron number49
relative atomic mass
78.942638067 ± 0.000002388 Da
g-factor
-0.26348888888889 ± 0.00022222222222222
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
746 ± 42 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

திணிவெண்80
neutron number50
relative atomic mass
79.944552929 ± 0.000002774 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
562.2 ± 3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

திணிவெண்81
neutron number51
relative atomic mass
80.950402617 ± 0.0000054 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
299.4 ± 2.1 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

திணிவெண்82
neutron number52
relative atomic mass
81.954574097 ± 0.0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
177.9 ± 2.5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

திணிவெண்83
neutron number53
relative atomic mass
82.961041 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
100 ± 3 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

திணிவெண்84
neutron number54
relative atomic mass
83.965829 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

திணிவெண்85
neutron number55
relative atomic mass
84.973054 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

திணிவெண்86
neutron number56
relative atomic mass
85.978463 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்German: zink (German for tin).
pronunciationZINK (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0049 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.0033 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.018 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0002 %
Abundance in Universe
0.00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348