คุณสมบัติ

CAS Number7440-38-2
PubChem CID5359596
รัศมีอะตอม119
ปริมาณอะตอม12.97
มวลอะตอม74.922
บล็อกp
จุดเดือด603
Bulk Modulus
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์119
ความหนาแน่น5.776
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p3
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 5
อิเล็กโตรเนกาติวิตี2.18
Electrons33
หมู่15
ความร้อนของการหลอมเหลว27.7
ความร้อนของการกลายเป็นไอ32.4
พลังงานไอออไนเซชัน9.789
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล74.922
Mass Number33
จุดหลอมเหลว817
ชื่อสารหนู
นิวตรอน42
เลขอะตอม75
สถานะออกซิเดชัน-3, 2, 3, 5
คาบ4
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน33
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.329
สัญลักษณ์As
สภาพนำความร้อน0.502
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.00021%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล8×10-7%
As สารหนู 33 74.9216 15 4 p 33 817.0 617.0 [Ar] 3d10 4s2 4p3 2 8 18 5 5.73 0.00021% Silver Rhombohedral 2.2 2.211 {"1":"947.0","2":"1798","3":"2735","4":"4837","5":"6043","6":"12310"} 947 78 119 ±3,+5 1.39 13.1 27.7 32.4 0.33 50.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, Metal, Stable, Natural, Metalloid AR-s'n-ik Steel-gray, brittle semi-metal. Many of its compounds are deadly poison and used as weed killer and rat poison. Conducts electricity. Used in semiconductors. Some compounds, called arsenides, are used in the manufacture of paints, wallpapers, and ceramics. Found in mispickel (arsenopyrite) a2AbKwAvyos Arsenic
William Gregor found the oxide of titanium in ilmenite in 1791.

Martin Heinrich Klaproth independently discovered the element in rutile in 1795 and named it.

The pure metallic form was only obtained in 1910 by Matthew A. Hunter.

In 1936, the Kroll Process made the commercial production of titanium possible. From the Latin titans, the first sons of the Earth, Greek mythology 33 From the Greek word "arsenikon" meaning "yellow orpiment"

Isotopes of Titanium

Standard Atomic Weight

74.921595(6)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

75As

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

60As 61As 62As 63As 64As 65As 66As 67As 68As 69As 70As 71As 72As 73As 74As 76As 77As 78As 79As 80As 81As 82As 83As 84As 85As 86As 87As 88As 89As 90As 91As 92As

Titanium metal is considered to be non-toxic
Titanium is one of the few elements that burns in pure nitrogen gas
Titanium is used in steel as an alloying element to reduce grain size and as a deoxidizer, and in stainless steel to reduce carbon content.

Titanium has potential use in desalination plants for converting sea water into fresh water.

Titanium is used in several everyday products such as drill bits, bicycles, golf clubs, watches and laptop computers.