คุณสมบัติ

CAS Number7440-43-9
PubChem CID23973
รัศมีอะตอม151
ปริมาณอะตอม13.1
มวลอะตอม112.411
บล็อกd
จุดเดือด767
Bulk Modulus
ประเภทโลหะทรานซิชัน
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์144
ความหนาแน่น8.69
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 18, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.69
Electrons48
หมู่12
ความร้อนของการหลอมเหลว6.3
ความร้อนของการกลายเป็นไอ100
พลังงานไอออไนเซชัน8.994
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล112.411
Mass Number48
จุดหลอมเหลว321.07
ชื่อแคดเมียม
นิวตรอน64
เลขอะตอม112
สถานะออกซิเดชัน1, 2
คาบ5
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน48
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.232
สัญลักษณ์Cd
สภาพนำความร้อน0.968
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.000015%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล2×10-7%
Cd แคดเมียม 48 112.411 12 5 d 48 320.9 765.0 [Kr] 4d10 5s2 2 8 18 18 2 8.65 0.000015% Silver Hexagonal 1.7 1.52 {"1":"867.8","2":"1631.4","3":"3616"} 868 0 148 2 1.71 13.1 6.07 99.87 0.233 96.8 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, TransitionMetal, Metal, Stable, Natural KAD-me-em Soft, malleable, blue-white metal. Used in nickel-cadmium batteries. Also in electroplating steel and in the manufacture of berings. Its compounds are found in paint pigments and a wide variety of intense colors. Boiling cadmium gives off a weird, yellow-colored vapor that is poisonous. Obtained as a by product of zinc refining. boRius1DYdQ Cadmium
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton. From the Greek word kryptos, hidden 48 1817 Friedrich Strohmeyer Germany Somewhat confusingly, from the Latin word "cadmia" meaning "calamine" (zinc carbonate, ZnCO3) and from the Greek word "kadmeia" with the same meaning.

Isotopes of Krypton

Standard Atomic Weight

112.414(4)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

106Cd 108Cd 110Cd 111Cd 112Cd 113Cd 114Cd 116Cd

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

95Cd 96Cd 97Cd 98Cd 99Cd 100Cd 101Cd 102Cd 103Cd 104Cd 105Cd 107Cd 109Cd 115Cd 117Cd 118Cd 119Cd 120Cd 121Cd 122Cd 123Cd 124Cd 125Cd 126Cd 127Cd 128Cd 129Cd 130Cd 131Cd 132Cd

Krypton is considered to be non-toxic
When ionized, krypton gas emits bright white light
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.