نقره

نقره (Ag)

از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی47
عدد جرمی107.8682
عدد جرمی107
گروه11
تناوب5
بلوکd
پروتون47 p+
نوترون60 n0
الکترون47 e-
Animated مدل بور of Ag (نقره)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۶۰ pm
حجم مولی
۱۰٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۸ pm
Metallic Radius
۱۳۴ pm
شعاع یونی
۶۷ pm
Crystal Radius
۸۱ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۱ pm
density
۱۰٫۵ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: نقره0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۳۰۲ eV/particle
ionization energy
۷٫۵۷۶۲۳۴ eV/particle
ionization energy of Ag (نقره)
آنتالپی تبخیر
۲۵۴٫۱ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۱٫۹۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۸۴٫۹ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 1
مدل بور: Ag (نقره)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Ag (نقره)
آرایش اتمی[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced مدل بور of Ag (نقره)
Orbital Diagram of Ag (نقره)
عدد اکسایش-2, -1, 0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.93
Electrophilicity Index
۱٫۵۷۰۳۷۱۷۵۶۹۱۰۰۰۷۳ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۴۳۵٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۲۳۴٫۹۳ K
critical pressure
دمای بحرانی
۶٬۴۱۰٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancelustrous white metal
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۴۲۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۸۹ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۳۵ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۳۵ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۶۲ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۶ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۷ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۲۳۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۴٫۰۹ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲٫۵ MPa
مدول حجمی
۱۰۰ GPa
مدول برشی
۳۰ GPa
مدول یانگ
۸۳ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۷
سرعت صوت
۲٬۶۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۵۵ ± ۸ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۶۳٫۶
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۲
عدد کوانتومی2S1/2
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های نقره

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

عدد جرمی92
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۹۱٫۹۵۹۷۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2016
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

عدد جرمی93
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۹۲٫۹۵۰۱۸۸ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲۸ ± ۱۶ ns
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

عدد جرمی94
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۴۳۷۴۴ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

عدد جرمی95
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۳۵۶۸۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۸ ± ۰٫۰۶ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

عدد جرمی96
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۳۰۷۴۳۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۹۶۷۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴۵ ± ۰٫۰۳ s
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

عدد جرمی97
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۲۳۸۸۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۵ ± ۰٫۳ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

عدد جرمی98
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۲۱۵۵۹۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳۵۳۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۷٫۵ ± ۰٫۳ s
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

عدد جرمی99
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۱۷۶۴۵۷۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۷۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۷ ± ۰٫۰۵ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

عدد جرمی100
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۱۶۱۱۵۴۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۶۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۱ ± ۰٫۰۹ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

عدد جرمی101
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۱۲۶۸۳۹۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۹۳ Da
g-factor
۱٫۲۴۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۱ ± ۰٫۳ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۵ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

عدد جرمی102
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۱۱۷۰۴۵۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۷۷۱ Da
g-factor
۰٫۹۲ ± ۰٫۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۹ ± ۰٫۳ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

عدد جرمی103
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۰۸۹۶۰۵۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴ Da
g-factor
۱٫۲۶۴۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۵٫۷ ± ۰٫۷ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۸۴ ± ۰٫۰۹
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

عدد جرمی104
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۰۸۶۲۳۷۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۵۲۷ Da
g-factor
۰٫۷۸۲۸ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۹٫۲ ± ۱ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۱٫۰۶ ± ۰٫۱۱
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

عدد جرمی105
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۰۶۵۲۵۶۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۸۷۷ Da
g-factor
۰٫۲۰۲۶ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۱٫۲۹ ± ۰٫۰۷ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

عدد جرمی106
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۰۶۶۶۳۴۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۳۷ Da
g-factor
۲٫۸ ± ۰٫۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۹۶ ± ۰٫۰۴ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

عدد جرمی107
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۰۵۰۹۱۵۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۵۶ Da
g-factor
natural abundance
۵۱٫۸۳۹ ± ۰٫۰۰۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته-

108Ag

عدد جرمی108
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۰۵۹۵۰۲۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۶۳ Da
g-factor
۲٫۶۸۳۸ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۸۲ ± ۰٫۰۱۱ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

عدد جرمی109
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۰۴۷۵۵۷۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۸۱ Da
g-factor
natural abundance
۴۸٫۱۶۱ ± ۰٫۰۰۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1924
پاریته-

110Ag

عدد جرمی110
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۰۶۱۱۰۷۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۵۶ ± ۰٫۱۱ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۴ ± ۰٫۱۲
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

عدد جرمی111
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۰۵۲۹۶۸۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۶۵ Da
g-factor
‎−۰٫۲۹۲ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۴۳۳ ± ۰٫۰۱ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

112Ag

عدد جرمی112
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۰۷۰۴۸۵۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶ Da
g-factor
۰٫۰۲۷۳۵ ± ۰٫۰۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۳ ± ۰٫۰۰۸ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

113Ag

عدد جرمی113
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۰۶۵۷۲۸۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۸۶۶ Da
g-factor
۰٫۳۱۸ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳۷ ± ۰٫۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

114Ag

عدد جرمی114
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۰۸۸۲۳۰۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۶ ± ۰٫۱ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

115Ag

عدد جرمی115
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۰۸۷۶۷۴۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۶۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰ ± ۰٫۵ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

116Ag

عدد جرمی116
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۱۱۳۸۶۸۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸۳ ± ۰٫۰۸ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1958
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

117Ag

عدد جرمی117
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۱۱۷۷۴۰۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۳٫۶ ± ۱٫۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1958
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

118Ag

عدد جرمی118
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۱۴۵۹۵۴۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷۶ ± ۰٫۱۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

119Ag

عدد جرمی119
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۱۵۵۷۰۳۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۷۸۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶ ± ۰٫۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

120Ag

عدد جرمی120
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۱۸۷۸۴۷۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۲ ± ۰٫۰۷ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

عدد جرمی121
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۲۰۱۲۵۲۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۷۷ ± ۱۰ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

عدد جرمی122
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۲۳۶۶۴۴۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲۹ ± ۱۳ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

عدد جرمی123
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۲۵۳۱۵۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹۴ ± ۵ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

عدد جرمی124
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۲۸۸۹۹۲۲۷ ± ۰٫۰۰۰۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۷٫۹ ± ۲٫۶ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1984
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

عدد جرمی125
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۳۰۷۳۵ ± ۰٫۰۰۰۴۶۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۰ ± ۵ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

عدد جرمی126
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۳۴۸۱۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲ ± ۱۰ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

عدد جرمی127
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۳۷۰۳۷ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۹ ± ۲ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

عدد جرمی128
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۴۱۲۶۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰ ± ۳ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2000
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

عدد جرمی129
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۴۴۳۱۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹٫۹ ± ۳٫۵ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2000
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

عدد جرمی130
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۵۰۷۲۷ ± ۰٫۰۰۰۴۵۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰٫۶ ± ۴٫۵ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2000
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

عدد جرمی131
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۵۶۲۵۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵ ± ۸ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

عدد جرمی132
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۶۳۰۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۱۴ ms
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

عدد جرمی133
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۶۸۷۸۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
pronunciationSIL-ver (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۷۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۴ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶ %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445