ચાંદી

ચાંદી (Ag)

chemical element with symbol Ag and atomic number 47
Atomic Number47
Atomic Weight107.8682
mass number107
Group11
Period5
Blockd
પ્રોટોન47 p+
neutron60 n0
ઈલેક્ટ્રોન47 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ag (ચાંદી)

Physical Property

Atomic Radius
160 pm
molar volume
Covalent Radius
128 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
67 pm
Crystal Radius
81 pm
Van der Waals radius
211 pm
density
10.5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ચાંદી0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7.576234 eV/particle
ionization energy of Ag (ચાંદી)
enthalpy of vaporization
254.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
11.95 kJ/mol
standard enthalpy of formation
284.9 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 18, 1
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ag (ચાંદી)
valence electron1
Lewis structure: Ag (ચાંદી)
electron configuration[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ag (ચાંદી)
Orbital Diagram of Ag (ચાંદી)
oxidation number-2, -1, 0, 1, 2, 3
વિદ્યુતઋણતા
1.93
Electrophilicity Index
1.5703717569100073 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,435.15 K
Melting Point
1,234.93 K
critical pressure
critical temperature
6,410.15 K
triple point
appearance
color
Silver
appearancelustrous white metal
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000189 1/K
molar heat capacity
25.35 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.235 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
62 MS/m
electrical resistivity
0.000000016 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000227 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000245 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000238
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4.09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.5 MPa
bulk modulus
100 GPa
shear modulus
30 GPa
Young's modulus
83 GPa
Poisson's ratio
0.37
અવાજની ઝડપ
2,600 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
63.6
Neutron Mass Absorption
0.02
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

mass number92
neutron number45
relative atomic mass
91.95971 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

mass number93
neutron number46
relative atomic mass
92.950188 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
228 ± 16 ns
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

mass number94
neutron number47
relative atomic mass
93.943744 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
27 ± 2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

mass number95
neutron number48
relative atomic mass
94.935688 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.78 ± 0.06 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

mass number96
neutron number49
relative atomic mass
95.930743903 ± 0.000096708 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.45 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ8
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

mass number97
neutron number50
relative atomic mass
96.9238814 ± 0.0000129 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.5 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

mass number98
neutron number51
relative atomic mass
97.92155997 ± 0.000035327 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
47.5 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

mass number99
neutron number52
relative atomic mass
98.917645766 ± 0.000006725 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.07 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

mass number100
neutron number53
relative atomic mass
99.916115443 ± 0.000005367 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.01 ± 0.09 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

mass number101
neutron number54
relative atomic mass
100.912683951 ± 0.000005193 Da
g-factor
1.2486666666667 ± 0.0024444444444444
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.1 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.05
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

mass number102
neutron number55
relative atomic mass
101.911704538 ± 0.000008771 Da
g-factor
0.92 ± 0.14
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.9 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

mass number103
neutron number56
relative atomic mass
102.908960558 ± 0.0000044 Da
g-factor
1.2645714285714 ± 0.00057142857142857
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
65.7 ± 0.7 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.09
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

mass number104
neutron number57
relative atomic mass
103.908623715 ± 0.000004527 Da
g-factor
0.7828 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
69.2 ± 1 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
1.06 ± 0.11
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

mass number105
neutron number58
relative atomic mass
104.906525604 ± 0.000004877 Da
g-factor
0.2026 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
41.29 ± 0.07 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

mass number106
neutron number59
relative atomic mass
105.906663499 ± 0.000003237 Da
g-factor
2.8 ± 0.2
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
23.96 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

mass number107
neutron number60
relative atomic mass
106.905091509 ± 0.000002556 Da
g-factor
natural abundance
51.839 ± 0.008
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી-

108Ag

mass number108
neutron number61
relative atomic mass
107.905950245 ± 0.000002563 Da
g-factor
2.6838 ± 0.0016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.382 ± 0.011 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

mass number109
neutron number62
relative atomic mass
108.904755778 ± 0.000001381 Da
g-factor
natural abundance
48.161 ± 0.008
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી-

110Ag

mass number110
neutron number63
relative atomic mass
109.906110724 ± 0.00000138 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.56 ± 0.11 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.12
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

mass number111
neutron number64
relative atomic mass
110.905296827 ± 0.000001565 Da
g-factor
-0.292 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.433 ± 0.01 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ag

mass number112
neutron number65
relative atomic mass
111.907048548 ± 0.0000026 Da
g-factor
0.02735 ± 0.00025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.13 ± 0.008 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ag

mass number113
neutron number66
relative atomic mass
112.906572865 ± 0.000017866 Da
g-factor
0.318 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.37 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ag

mass number114
neutron number67
relative atomic mass
113.908823029 ± 0.0000049 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.6 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Ag

mass number115
neutron number68
relative atomic mass
114.908767445 ± 0.000019611 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Ag

mass number116
neutron number69
relative atomic mass
115.911386809 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.83 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

117Ag

mass number117
neutron number70
relative atomic mass
116.911774086 ± 0.00001457 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
73.6 ± 1.4 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Ag

mass number118
neutron number71
relative atomic mass
117.914595484 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.76 ± 0.15 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Ag

mass number119
neutron number72
relative atomic mass
118.915570309 ± 0.000015783 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

120Ag

mass number120
neutron number73
relative atomic mass
119.918784765 ± 0.0000048 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.52 ± 0.07 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

mass number121
neutron number74
relative atomic mass
120.920125279 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
777 ± 10 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

mass number122
neutron number75
relative atomic mass
121.923664446 ± 0.000041 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
529 ± 13 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

mass number123
neutron number76
relative atomic mass
122.92531506 ± 0.000035 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
294 ± 5 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

mass number124
neutron number77
relative atomic mass
123.928899227 ± 0.00027 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
177.9 ± 2.6 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1984
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

mass number125
neutron number78
relative atomic mass
124.930735 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
160 ± 5 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

mass number126
neutron number79
relative atomic mass
125.934814 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
52 ± 10 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

mass number127
neutron number80
relative atomic mass
126.937037 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
89 ± 2 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

mass number128
neutron number81
relative atomic mass
127.941266 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
60 ± 3 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

mass number129
neutron number82
relative atomic mass
128.944315 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
49.9 ± 3.5 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

mass number130
neutron number83
relative atomic mass
129.950727 ± 0.000455 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40.6 ± 4.5 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

mass number131
neutron number84
relative atomic mass
130.956253 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35 ± 8 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2013
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

mass number132
neutron number85
relative atomic mass
131.96307 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30 ± 14 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

mass number133
neutron number86
relative atomic mass
132.968781 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકKnown to the ancients.
શોધનું સ્થળ
શોધની તારીખ
etymologyAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
ઉચ્ચારSIL-ver (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.075 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00004 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.000014 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445