வெள்ளி

வெள்ளி (Ag)

chemical element with symbol Ag and atomic number 47
Atomic Number47
Atomic Weight107.8682
திணிவெண்107
Group11
Period5
Blockd
நேர்மின்னி47 p+
நொதுமி60 n0
எதிர்மின்னி47 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ag (வெள்ளி)

Physical Property

அணு ஆரம்
160 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
128 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
67 pm
Crystal Radius
81 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
211 pm
அடர்த்தி
10.5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: வெள்ளி0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.576234 eV/particle
ionization energy of Ag (வெள்ளி)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
254.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
11.95 kJ/mol
standard enthalpy of formation
284.9 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 1
போர் அணு மாதிரி: Ag (வெள்ளி)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Ag (வெள்ளி)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ag (வெள்ளி)
Orbital Diagram of Ag (வெள்ளி)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, -1, 0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.93
Electrophilicity Index
1.5703717569100073 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,435.15 K
Melting Point
1,234.93 K
critical pressure
critical temperature
6,410.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancelustrous white metal
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000189 1/K
molar heat capacity
25.35 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.235 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
62 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.000000016 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.00000000227 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000245 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000238
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4.09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.5 MPa
அமுங்குமை
100 GPa
shear modulus
30 GPa
யங்கின் மட்டு
83 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.37
ஒலியின் விரைவு
2,600 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
63.6
Neutron Mass Absorption
0.02
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

திணிவெண்92
neutron number45
relative atomic mass
91.95971 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

திணிவெண்93
neutron number46
relative atomic mass
92.950188 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
228 ± 16 ns
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

திணிவெண்94
neutron number47
relative atomic mass
93.943744 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

திணிவெண்95
neutron number48
relative atomic mass
94.935688 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.78 ± 0.06 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

திணிவெண்96
neutron number49
relative atomic mass
95.930743903 ± 0.000096708 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.45 ± 0.03 s
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

திணிவெண்97
neutron number50
relative atomic mass
96.9238814 ± 0.0000129 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.5 ± 0.3 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

திணிவெண்98
neutron number51
relative atomic mass
97.92155997 ± 0.000035327 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
47.5 ± 0.3 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

திணிவெண்99
neutron number52
relative atomic mass
98.917645766 ± 0.000006725 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.07 ± 0.05 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

திணிவெண்100
neutron number53
relative atomic mass
99.916115443 ± 0.000005367 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.01 ± 0.09 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

திணிவெண்101
neutron number54
relative atomic mass
100.912683951 ± 0.000005193 Da
g-factor
1.2486666666667 ± 0.0024444444444444
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.1 ± 0.3 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

திணிவெண்102
neutron number55
relative atomic mass
101.911704538 ± 0.000008771 Da
g-factor
0.92 ± 0.14
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.9 ± 0.3 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

திணிவெண்103
neutron number56
relative atomic mass
102.908960558 ± 0.0000044 Da
g-factor
1.2645714285714 ± 0.00057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
65.7 ± 0.7 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

திணிவெண்104
neutron number57
relative atomic mass
103.908623715 ± 0.000004527 Da
g-factor
0.7828 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
69.2 ± 1 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
1.06 ± 0.11
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

திணிவெண்105
neutron number58
relative atomic mass
104.906525604 ± 0.000004877 Da
g-factor
0.2026 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
41.29 ± 0.07 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

திணிவெண்106
neutron number59
relative atomic mass
105.906663499 ± 0.000003237 Da
g-factor
2.8 ± 0.2
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.96 ± 0.04 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

திணிவெண்107
neutron number60
relative atomic mass
106.905091509 ± 0.000002556 Da
g-factor
natural abundance
51.839 ± 0.008
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity-

108Ag

திணிவெண்108
neutron number61
relative atomic mass
107.905950245 ± 0.000002563 Da
g-factor
2.6838 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.382 ± 0.011 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

திணிவெண்109
neutron number62
relative atomic mass
108.904755778 ± 0.000001381 Da
g-factor
natural abundance
48.161 ± 0.008
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity-

110Ag

திணிவெண்110
neutron number63
relative atomic mass
109.906110724 ± 0.00000138 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.56 ± 0.11 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.12
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

திணிவெண்111
neutron number64
relative atomic mass
110.905296827 ± 0.000001565 Da
g-factor
-0.292 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.433 ± 0.01 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ag

திணிவெண்112
neutron number65
relative atomic mass
111.907048548 ± 0.0000026 Da
g-factor
0.02735 ± 0.00025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.13 ± 0.008 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ag

திணிவெண்113
neutron number66
relative atomic mass
112.906572865 ± 0.000017866 Da
g-factor
0.318 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.37 ± 0.05 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ag

திணிவெண்114
neutron number67
relative atomic mass
113.908823029 ± 0.0000049 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 0.1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Ag

திணிவெண்115
neutron number68
relative atomic mass
114.908767445 ± 0.000019611 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 0.5 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Ag

திணிவெண்116
neutron number69
relative atomic mass
115.911386809 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.83 ± 0.08 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

117Ag

திணிவெண்117
neutron number70
relative atomic mass
116.911774086 ± 0.00001457 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
73.6 ± 1.4 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Ag

திணிவெண்118
neutron number71
relative atomic mass
117.914595484 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.76 ± 0.15 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Ag

திணிவெண்119
neutron number72
relative atomic mass
118.915570309 ± 0.000015783 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 0.5 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

120Ag

திணிவெண்120
neutron number73
relative atomic mass
119.918784765 ± 0.0000048 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.52 ± 0.07 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

திணிவெண்121
neutron number74
relative atomic mass
120.920125279 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
777 ± 10 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

திணிவெண்122
neutron number75
relative atomic mass
121.923664446 ± 0.000041 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
529 ± 13 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

திணிவெண்123
neutron number76
relative atomic mass
122.92531506 ± 0.000035 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
294 ± 5 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

திணிவெண்124
neutron number77
relative atomic mass
123.928899227 ± 0.00027 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
177.9 ± 2.6 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

திணிவெண்125
neutron number78
relative atomic mass
124.930735 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
160 ± 5 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

திணிவெண்126
neutron number79
relative atomic mass
125.934814 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
52 ± 10 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

திணிவெண்127
neutron number80
relative atomic mass
126.937037 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
89 ± 2 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

திணிவெண்128
neutron number81
relative atomic mass
127.941266 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

திணிவெண்129
neutron number82
relative atomic mass
128.944315 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49.9 ± 3.5 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

திணிவெண்130
neutron number83
relative atomic mass
129.950727 ± 0.000455 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
40.6 ± 4.5 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

திணிவெண்131
neutron number84
relative atomic mass
130.956253 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35 ± 8 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

திணிவெண்132
neutron number85
relative atomic mass
131.96307 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 14 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

திணிவெண்133
neutron number86
relative atomic mass
132.968781 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Anglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
pronunciationSIL-ver (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.075 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00004 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000014 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445