เงิน

เงิน (Ag)

chemical element with atomic number 47
เลขอะตอม47
มวลอะตอม107.8682
เลขมวล107
หมู่11
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน47 p+
นิวตรอน60 n0
Electrons47 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ag (เงิน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
128 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
67 pm
Crystal Radius
81 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
211 pm
ความหนาแน่น
10.5 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.576234 eV/particle
ionization energy of Ag (เงิน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
254.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
11.95 kJ/mol
standard enthalpy of formation
284.9 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 1
แบบจำลองของบอร์: Ag (เงิน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ag (เงิน)
Orbital Diagram of Ag (เงิน)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.93
Electrophilicity
1.5703717569100073 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,435.15 K
จุดหลอมเหลว
1,234.93 K
critical pressure
critical temperature
6,410.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancelustrous white metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000189 1/K
molar heat capacity
25.35 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.235 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
62 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000016 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000227 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000245 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000238
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
100 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
30 GPa
Young's modulus
83 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.37
อัตราเร็วของเสียง
2,600 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
63.6
Neutron Mass Absorption
0.02
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes39

92Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.95971 ± 0.000429 Da
เลขมวล92
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

92Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

93Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.950188 ± 0.00043 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
228 ± 16 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

93Ag Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

94Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.943744 ± 0.000429 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
27 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

94Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.935688 ± 0.000429 Da
เลขมวล95
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.78 ± 0.06 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

95Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.930743903 ± 0.000096708 Da
เลขมวล96
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.45 ± 0.03 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity

96Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.9238814 ± 0.0000129 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.5 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

97Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.92155997 ± 0.000035327 Da
เลขมวล98
g-factor
ครึ่งชีวิต
47.5 ± 0.3 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

98Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.917645766 ± 0.000006725 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.07 ± 0.05 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

99Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.916115443 ± 0.000005367 Da
เลขมวล100
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.09 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

100Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.912683951 ± 0.000005193 Da
เลขมวล101
g-factor
1.2486666666667 ± 0.0024444444444444
ครึ่งชีวิต
11.1 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

101Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.911704538 ± 0.000008771 Da
เลขมวล102
g-factor
0.92 ± 0.14
ครึ่งชีวิต
12.9 ± 0.3 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

102Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.908960558 ± 0.0000044 Da
เลขมวล103
g-factor
1.2645714285714 ± 0.00057142857142857
ครึ่งชีวิต
65.7 ± 0.7 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

103Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.908623715 ± 0.000004527 Da
เลขมวล104
g-factor
0.7828 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
69.2 ± 1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
1.06 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

104Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.906525604 ± 0.000004877 Da
เลขมวล105
g-factor
0.2026 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
41.29 ± 0.07 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

105Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.906663499 ± 0.000003237 Da
เลขมวล106
g-factor
2.8 ± 0.2
ครึ่งชีวิต
23.96 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

106Ag Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

107Ag

natural abundance
51.839 ± 0.008
น้ำหนักอะตอม
106.905091509 ± 0.000002556 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

108Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.905950245 ± 0.000002563 Da
เลขมวล108
g-factor
2.6838 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
2.382 ± 0.011 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

108Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

natural abundance
48.161 ± 0.008
น้ำหนักอะตอม
108.904755778 ± 0.000001381 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

110Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.906110724 ± 0.00000138 Da
เลขมวล110
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.56 ± 0.11 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

110Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.905296827 ± 0.000001565 Da
เลขมวล111
g-factor
-0.292 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
7.433 ± 0.01 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

111Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.907048548 ± 0.0000026 Da
เลขมวล112
g-factor
0.02735 ± 0.00025
ครึ่งชีวิต
3.13 ± 0.008 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

112Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.906572865 ± 0.000017866 Da
เลขมวล113
g-factor
0.318 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
5.37 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

113Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.908823029 ± 0.0000049 Da
เลขมวล114
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

114Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

115Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.908767445 ± 0.000019611 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
20 ± 0.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

115Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

116Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.911386809 ± 0.0000035 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.83 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

116Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

117Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.911774086 ± 0.00001457 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
73.6 ± 1.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

117Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

118Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.914595484 ± 0.0000027 Da
เลขมวล118
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.76 ± 0.15 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

118Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

119Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.915570309 ± 0.000015783 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

119Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

120Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.918784765 ± 0.0000048 Da
เลขมวล120
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.52 ± 0.07 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

120Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.920125279 ± 0.000013 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
777 ± 10 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

121Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.923664446 ± 0.000041 Da
เลขมวล122
g-factor
ครึ่งชีวิต
529 ± 13 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

122Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.92531506 ± 0.000035 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
294 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

123Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.928899227 ± 0.00027 Da
เลขมวล124
g-factor
ครึ่งชีวิต
177.9 ± 2.6 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

124Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.930735 ± 0.000465 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
160 ± 5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

125Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.934814 ± 0.000215 Da
เลขมวล126
g-factor
ครึ่งชีวิต
52 ± 10 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

126Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.937037 ± 0.000215 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
89 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

127Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.941266 ± 0.000322 Da
เลขมวล128
g-factor
ครึ่งชีวิต
60 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

128Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)%

129Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.944315 ± 0.000429 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
49.9 ± 3.5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

129Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.950727 ± 0.000455 Da
เลขมวล130
g-factor
ครึ่งชีวิต
40.6 ± 4.5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

130Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

131Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.956253 ± 0.000537 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
35 ± 8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

131Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.96307 ± 0.000537 Da
เลขมวล132
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 14 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

132Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

133Ag

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
132.968781 ± 0.000537 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

133Ag Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Silver crystal

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
pronunciationSIL-ver (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.075 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00004 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000014 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445