آلومینیم

آلومینیم (Al)

عنصر شیمیای با عدد اتمی ۱۳
عدد اتمی13
عدد جرمی26.9815385
عدد جرمی27
گروه13
تناوب3
بلوکp
پروتون13 p+
نوترون14 n0
الکترون13 e-
Animated مدل بور of Al (آلومینیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۲۵ pm
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۲۶ pm
Metallic Radius
۱۲۵ pm
شعاع یونی
۳۹ pm
Crystal Radius
۵۳ pm
شعاع واندروالسی
۱۸۴ pm
density
۲٫۷ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: آلومینیم0102030405060708090100110120130140150160170180190pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۴۳۲۸۳ eV/particle
ionization energy
۵٫۹۸۵۷۶۸۴ eV/particle
ionization energy of Al (آلومینیم)
آنتالپی تبخیر
۲۸۴٫۱ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۰٫۷۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۳۰٫۹ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 3
مدل بور: Al (آلومینیم)
الکترون‌های ظرفیت3
ساختار لوویس: Al (آلومینیم)
آرایش اتمی[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced مدل بور of Al (آلومینیم)
Orbital Diagram of Al (آلومینیم)
عدد اکسایش-2, -1, 0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.61
Electrophilicity Index
۰٫۹۲۷۴۰۱۰۰۹۴۴۷۵۹۶۳ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۷۹۲٫۱۵ K
نقطه ذوب
۹۳۳٫۴۷۳ K
critical pressure
دمای بحرانی
۶٬۷۰۰٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery gray metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۲۳۷ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۳۱ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۴٫۲ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۸۹۷ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۳۸ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۶ m Ω
ابررسانایی
۱٫۱۷۵ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۷۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۲۱۱
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۴٫۰۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲٫۷۵ MPa
مدول حجمی
۷۶ GPa
مدول برشی
۲۶ GPa
مدول یانگ
۷۰ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۵
سرعت صوت
۵٬۱۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات پس واسطه, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۵۷٫۸ ± ۱ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۵۲۸ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۰٫۲۳۳
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۳
عدد کوانتومی2P1/2
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های آلومینیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار22
Natural Isotopes1

21Al

عدد جرمی21
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۲۱٫۰۲۹۰۸۲ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

22Al

عدد جرمی22
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۰۱۹۵۴ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۱٫۱ ± ۰٫۵ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

عدد جرمی23
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۰۰۷۲۴۴۳۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۷ Da
g-factor
۱٫۵۵۶ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴۶ ± ۶ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

عدد جرمی24
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۹۹۹۹۴۷۵۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۵۳ ± ۰٫۰۰۴ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

عدد جرمی25
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۲۴٫۹۹۰۴۲۸۳۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶۹ Da
g-factor
۱٫۴۵۷۸۸ ± ۰٫۰۰۰۴۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۱۶۶۶ ± ۰٫۰۰۲۳ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۴ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

عدد جرمی26
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۵٫۹۸۶۸۹۱۸۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۱ Da
g-factor
۰٫۵۶۰۶ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۱۷ ± ۲۴ ky
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۶ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

عدد جرمی27
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۶٫۹۸۱۵۳۸۴۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵ Da
g-factor
۱٫۴۵۶۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۴۶۶ ± ۰٫۰۰۱
تاریخ کشف1922
پاریته+

28Al

عدد جرمی28
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۷٫۹۸۱۹۱۰۰۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵۲ Da
g-factor
۱٫۰۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۴۵ ± ۰٫۰۰۵ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۷۲ ± ۰٫۰۱۲
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

29Al

عدد جرمی29
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۸٫۹۸۰۴۵۳۱۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۵۶ ± ۰٫۰۶ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

30Al

عدد جرمی30
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۲۹٫۹۸۲۹۶۹۱۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۷۷ Da
g-factor
۱٫۰۰۴ ± ۰٫۰۰۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶۲ ± ۰٫۰۶ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

31Al

عدد جرمی31
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۳۰٫۹۸۳۹۴۹۷۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴ Da
g-factor
۱٫۵۳۲۸ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴۴ ± ۲۵ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۳۴ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

عدد جرمی32
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۳۱٫۹۸۸۰۸۴۳۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۷ Da
g-factor
۱٫۹۵۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۶ ± ۰٫۵ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۲۵۵ ± ۰٫۰۰۰۳
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

عدد جرمی33
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۳۲٫۹۹۰۸۷۷۶۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۵ Da
g-factor
۱٫۶۳۶ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۱٫۴۶ ± ۰٫۰۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۴۱ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

عدد جرمی34
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۹۹۶۷۸۱۹۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۵۹ Da
g-factor
۰٫۵۳۹۲۵ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۳٫۷۳ ± ۰٫۱۳ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

عدد جرمی35
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۳۴٫۹۹۹۷۵۹۸۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۱۶ ± ۰٫۲۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

عدد جرمی36
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۳۶٫۰۰۶۳۸۸ ± ۰٫۰۰۰۱۶۰۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰ ± ۴۰ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

عدد جرمی37
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۰۱۰۵۳۱ ± ۰٫۰۰۰۱۹۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۴ ± ۰٫۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

عدد جرمی38
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۳۸٫۰۱۷۶۸۱ ± ۰٫۰۰۰۱۶۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹ ± ۰٫۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1989
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

عدد جرمی39
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۰۲۳۰۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۶ ± ۱٫۶ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

عدد جرمی40
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۴۰٫۰۳۰۹۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

عدد جرمی41
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۰۳۷۱۳۴ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

عدد جرمی42
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۰۴۵۰۷۸ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2007
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

عدد جرمی43
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۰۵۱۸۲ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2007
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

تاریخ

کاشفHans Christian Oersted
مکان کشفDenmark
تاریخ کشف1825
ریشه‌شناسیLatin: alumen, aluminis, (alum).
pronunciationah-LOO-men-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۸۲٬۳۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۹ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۹۱ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۶ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828