அலூமீனியம்

அலூமீனியம் (Al)

அணு எண் 13 கொண்ட வேதி தனிமம்
Atomic Number13
Atomic Weight26.9815385
திணிவெண்27
Group13
Period3
Blockp
நேர்மின்னி13 p+
நொதுமி14 n0
எதிர்மின்னி13 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Al (அலூமீனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
125 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
184 pm
அடர்த்தி
2.7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: அலூமீனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.43283 eV/particle
ionization energy
5.9857684 eV/particle
ionization energy of Al (அலூமீனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
284.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
10.75 kJ/mol
standard enthalpy of formation
330.9 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 3
போர் அணு மாதிரி: Al (அலூமீனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி3
Lewis structure: Al (அலூமீனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Al (அலூமீனியம்)
Orbital Diagram of Al (அலூமீனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, -1, 0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.61
Electrophilicity Index
0.9274010094475963 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,792.15 K
Melting Point
933.473 K
critical pressure
critical temperature
6,700.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery gray metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000231 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
38 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.000000026 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
1.175 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000078 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000000021 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000211
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4.05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.75 MPa
அமுங்குமை
76 GPa
shear modulus
26 GPa
யங்கின் மட்டு
70 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.35
ஒலியின் விரைவு
5,100 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
57.8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.233
Neutron Mass Absorption
0.03
குவாண்டம் எண்2P1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes1

21Al

திணிவெண்21
neutron number8
relative atomic mass
21.029082 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

22Al

திணிவெண்22
neutron number9
relative atomic mass
22.01954 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
91.1 ± 0.5 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

திணிவெண்23
neutron number10
relative atomic mass
23.007244351 ± 0.00000037 Da
g-factor
1.556 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
446 ± 6 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

திணிவெண்24
neutron number11
relative atomic mass
23.999947598 ± 0.000000244 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.053 ± 0.004 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

திணிவெண்25
neutron number12
relative atomic mass
24.990428308 ± 0.000000069 Da
g-factor
1.45788 ± 0.00048
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.1666 ± 0.0023 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

திணிவெண்26
neutron number13
relative atomic mass
25.986891876 ± 0.000000071 Da
g-factor
0.5606 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
717 ± 24 ky
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
0.26 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

திணிவெண்27
neutron number14
relative atomic mass
26.981538408 ± 0.00000005 Da
g-factor
1.45628 ± 0.000008
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.1466 ± 0.001
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

28Al

திணிவெண்28
neutron number15
relative atomic mass
27.981910009 ± 0.000000052 Da
g-factor
1.0803333333333 ± 0.0016666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.245 ± 0.005 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.172 ± 0.012
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

29Al

திணிவெண்29
neutron number16
relative atomic mass
28.980453164 ± 0.00000037 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.56 ± 0.06 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

30Al

திணிவெண்30
neutron number17
relative atomic mass
29.982969171 ± 0.000002077 Da
g-factor
1.004 ± 0.0023333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.62 ± 0.06 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

31Al

திணிவெண்31
neutron number18
relative atomic mass
30.983949754 ± 0.0000024 Da
g-factor
1.5328 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
644 ± 25 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.134 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

திணிவெண்32
neutron number19
relative atomic mass
31.988084338 ± 0.0000077 Da
g-factor
1.953 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.6 ± 0.5 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.0255 ± 0.0003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

திணிவெண்33
neutron number20
relative atomic mass
32.990877685 ± 0.0000075 Da
g-factor
1.636 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
41.46 ± 0.09 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.141 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

திணிவெண்34
neutron number21
relative atomic mass
33.996781924 ± 0.000002259 Da
g-factor
0.53925 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
53.73 ± 0.13 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

திணிவெண்35
neutron number22
relative atomic mass
34.999759816 ± 0.0000079 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.16 ± 0.21 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

திணிவெண்36
neutron number23
relative atomic mass
36.006388 ± 0.0001605 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
90 ± 40 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

திணிவெண்37
neutron number24
relative atomic mass
37.010531 ± 0.0001935 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.4 ± 0.3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

திணிவெண்38
neutron number25
relative atomic mass
38.017681 ± 0.000161 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 0.7 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

திணிவெண்39
neutron number26
relative atomic mass
39.02307 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.6 ± 1.6 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

திணிவெண்40
neutron number27
relative atomic mass
40.03094 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

திணிவெண்41
neutron number28
relative atomic mass
41.037134 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

திணிவெண்42
neutron number29
relative atomic mass
42.045078 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

திணிவெண்43
neutron number30
relative atomic mass
43.05182 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Hans Christian Oersted
location of discoveryDenmark
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1825
சொற்பிறப்பியல்Latin: alumen, aluminis, (alum).
pronunciationah-LOO-men-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
82,300 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.002 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00009 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.91 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.006 %
Abundance in Universe
0.005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828