არგონი

არგონი (Ar)

chemical element with symbol Ar and atomic number 18; rare gas
Atomic Number18
Atomic Weight39.948
mass number40
Group18
Period3
Blockp
პროტონი18 p+
ნეიტრონი22 n0
ელექტრონი18 e-
Animated ბორის მოდელი of Ar (არგონი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
71 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
96 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
Crystal Radius
Van der Waals radius
188 pm
density
0,001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: არგონი020406080100120140160180200pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
369,2 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
15,7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (არგონი)
აორთქლების კუთრი სითბო
6,52 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 8
ბორის მოდელი: Ar (არგონი)
valence electron8
Lewis structure: Ar (არგონი)
electron configuration[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced ბორის მოდელი of Ar (არგონი)
Orbital Diagram of Ar (არგონი)
ჟანგვის რიცხვი0
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
0,0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
87,302 K
Melting Point
83,81 K
critical pressure
4,863 MPa
critical temperature
150,687 K
triple point
83,8058 K
68,89 kPa
appearance
ფერი
Colorless
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
refractive index
1,000281
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0,0177 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,0000000107
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
319 m/s
კლასიფიცირება
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
346,3 kJ/mol
polarizability
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

mass number29
neutron number11
relative atomic mass
29,040761 ± 0,000471 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2p (2-proton emission)100%

30Ar

mass number30
neutron number12
relative atomic mass
30,023694 ± 0,000192 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2015
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2p (2-proton emission)100%

31Ar

mass number31
neutron number13
relative atomic mass
31,012158 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15 ± 0,3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

mass number32
neutron number14
relative atomic mass
31,997637824 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
98 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

mass number33
neutron number15
relative atomic mass
32,989925545 ± 0,00000043 Da
g-factor
-1,446 ± 0,012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
173 ± 2 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

mass number34
neutron number16
relative atomic mass
33,980270092 ± 0,000000083 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
846,46 ± 0,35 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

mass number35
neutron number17
relative atomic mass
34,975257719 ± 0,00000073 Da
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,7756 ± 0,001 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

mass number36
neutron number18
relative atomic mass
35,967545106 ± 0,000000028 Da
g-factor
0
natural abundance
0,3336 ± 0,021
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

37Ar

mass number37
neutron number19
relative atomic mass
36,966776301 ± 0,000000221 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,011 ± 0,019 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1941
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

38Ar

mass number38
neutron number20
relative atomic mass
37,962732102 ± 0,000000209 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0629 ± 0,007
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

39Ar

mass number39
neutron number21
relative atomic mass
38,964313037 ± 0,000005367 Da
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
268 ± 8 y
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

40Ar

mass number40
neutron number22
relative atomic mass
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
g-factor
0
natural abundance
99,6035 ± 0,025
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

41Ar

mass number41
neutron number23
relative atomic mass
40,96450057 ± 0,000000372 Da
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
109,61 ± 0,04 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
აღმოჩენის თარიღი1936
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

42Ar

mass number42
neutron number24
relative atomic mass
41,963045737 ± 0,0000062 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,9 ± 1,1 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

43Ar

mass number43
neutron number25
relative atomic mass
42,965636056 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,37 ± 0,06 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
აღმოჩენის თარიღი1969
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

44Ar

mass number44
neutron number26
relative atomic mass
43,964923814 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,87 ± 0,05 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

45Ar

mass number45
neutron number27
relative atomic mass
44,968039731 ± 0,00000055 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,48 ± 0,15 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

46Ar

mass number46
neutron number28
relative atomic mass
45,968039244 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,4 ± 0,6 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

47Ar

mass number47
neutron number29
relative atomic mass
46,972767112 ± 0,0000013 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,23 ± 0,03 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

mass number48
neutron number30
relative atomic mass
47,976001 ± 0,000018 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
415 ± 15 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2004
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

mass number49
neutron number31
relative atomic mass
48,981685 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
236 ± 8 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

mass number50
neutron number32
relative atomic mass
49,985797 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
106 ± 6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

mass number51
neutron number33
relative atomic mass
50,993033 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

mass number52
neutron number34
relative atomic mass
51,998519 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

mass number53
neutron number35
relative atomic mass
53,00729 ± 0,00075 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

mass number54
neutron number36
relative atomic mass
54,013484 ± 0,000859 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

ისტორია

აღმომჩენიSir William Ramsey, Baron Rayleigh
location of discoveryScotland
აღმოჩენის თარიღი1894
ეტიმოლოგიაGreek: argos (inactive).
pronunciationAR-gon (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
3,5 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,45 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
natural abundance (მზე)
0,007 %
Abundance in Universe
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432