ஆர்கன்

ஆர்கன் (Ar)

chemical element with symbol Ar and atomic number 18; rare gas
Atomic Number18
Atomic Weight39.948
திணிவெண்40
Group18
Period3
Blockp
நேர்மின்னி18 p+
நொதுமி22 n0
எதிர்மின்னி18 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ar (ஆர்கன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
71 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
188 pm
அடர்த்தி
0.001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஆர்கன்0102030405060708090100110120130140150160170180190pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
369.2 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
15.7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (ஆர்கன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
6.52 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 8
போர் அணு மாதிரி: Ar (ஆர்கன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி8
Lewis structure: Ar (ஆர்கன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ar (ஆர்கன்)
Orbital Diagram of Ar (ஆர்கன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
0.0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
87.302 K
Melting Point
83.81 K
critical pressure
4.863 MPa
critical temperature
150.687 K
மும்மைப் புள்ளி
83.8058 K
68.89 kPa
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000281
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.0177 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.000000006 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.00000000024 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000000107
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5.26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
319 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
346.3 kJ/mol
polarizability
11.083 ± 0.007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64.2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.66
Neutron Mass Absorption
0.00059
குவாண்டம் எண்1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

திணிவெண்29
neutron number11
relative atomic mass
29.040761 ± 0.000471 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

திணிவெண்30
neutron number12
relative atomic mass
30.023694 ± 0.000192 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

திணிவெண்31
neutron number13
relative atomic mass
31.012158 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 0.3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

திணிவெண்32
neutron number14
relative atomic mass
31.997637824 ± 0.0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
98 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

திணிவெண்33
neutron number15
relative atomic mass
32.989925545 ± 0.00000043 Da
g-factor
-1.446 ± 0.012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
173 ± 2 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

திணிவெண்34
neutron number16
relative atomic mass
33.980270092 ± 0.000000083 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
846.46 ± 0.35 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

திணிவெண்35
neutron number17
relative atomic mass
34.975257719 ± 0.00000073 Da
g-factor
0.42133333333333 ± 0.00013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.7756 ± 0.001 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.084 ± 0.015
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

திணிவெண்36
neutron number18
relative atomic mass
35.967545106 ± 0.000000028 Da
g-factor
0
natural abundance
0.3336 ± 0.021
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

37Ar

திணிவெண்37
neutron number19
relative atomic mass
36.966776301 ± 0.000000221 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35.011 ± 0.019 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

திணிவெண்38
neutron number20
relative atomic mass
37.962732102 ± 0.000000209 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0629 ± 0.007
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

39Ar

திணிவெண்39
neutron number21
relative atomic mass
38.964313037 ± 0.000005367 Da
g-factor
-0.45428571428571 ± 0.0042857142857143
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
268 ± 8 y
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.116 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Ar

திணிவெண்40
neutron number22
relative atomic mass
39.96238312204 ± 0.00000000234 Da
g-factor
0
natural abundance
99.6035 ± 0.025
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

41Ar

திணிவெண்41
neutron number23
relative atomic mass
40.96450057 ± 0.000000372 Da
g-factor
-0.37428571428571 ± 0.0022857142857143
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
109.61 ± 0.04 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.042 ± 0.004
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Ar

திணிவெண்42
neutron number24
relative atomic mass
41.963045737 ± 0.0000062 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.9 ± 1.1 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

43Ar

திணிவெண்43
neutron number25
relative atomic mass
42.965636056 ± 0.0000057 Da
g-factor
-0.4088 ± 0.0024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.37 ± 0.06 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.142 ± 0.014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

44Ar

திணிவெண்44
neutron number26
relative atomic mass
43.964923814 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.87 ± 0.05 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

45Ar

திணிவெண்45
neutron number27
relative atomic mass
44.968039731 ± 0.00000055 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.48 ± 0.15 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ar

திணிவெண்46
neutron number28
relative atomic mass
45.968039244 ± 0.0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.4 ± 0.6 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Ar

திணிவெண்47
neutron number29
relative atomic mass
46.972767112 ± 0.0000013 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.23 ± 0.03 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

திணிவெண்48
neutron number30
relative atomic mass
47.976001 ± 0.000018 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
415 ± 15 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

திணிவெண்49
neutron number31
relative atomic mass
48.981685 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
236 ± 8 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

திணிவெண்50
neutron number32
relative atomic mass
49.985797 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
106 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

திணிவெண்51
neutron number33
relative atomic mass
50.993033 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

திணிவெண்52
neutron number34
relative atomic mass
51.998519 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

திணிவெண்53
neutron number35
relative atomic mass
53.00729 ± 0.00075 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

திணிவெண்54
neutron number36
relative atomic mass
54.013484 ± 0.000859 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir William Ramsey, Baron Rayleigh
location of discoveryScotland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1894
சொற்பிறப்பியல்Greek: argos (inactive).
pronunciationAR-gon (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
3.5 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.45 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.007 %
Abundance in Universe
0.02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432