طلا

طلا (Au)

عنصر شیمیایی، نماد Au و عدد اتمی ۷۹
عدد اتمی79
عدد جرمی196.966569
عدد جرمی197
گروه11
تناوب6
بلوکd
پروتون79 p+
نوترون118 n0
الکترون79 e-
Animated مدل بور of Au (طلا)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۱۰٫۲ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۴ pm
Metallic Radius
۱۳۴ pm
شعاع یونی
۱۳۷ pm
Crystal Radius
۱۵۱ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۴ pm
density
۱۹٫۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: طلا020406080100120140160180200220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۲٫۳۰۸۶۳ eV/particle
ionization energy
۹٫۲۲۵۵۵۳ eV/particle
ionization energy of Au (طلا)
آنتالپی تبخیر
۳۴۰ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۲٫۶۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۶۸٫۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 1
مدل بور: Au (طلا)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Au (طلا)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced مدل بور of Au (طلا)
Orbital Diagram of Au (طلا)
عدد اکسایش-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
الکترونگاتیوی
2.4
Electrophilicity Index
۲٫۴۰۴۲۰۰۸۵۴۱۴۹۴۷۱ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۱۰۹٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۳۳۷٫۳۳ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
طلایی
appearancemetallic yellow
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۳۱۸ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۴۲ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۴۱۸ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۲۹ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۴۵ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۲ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۳۴۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۴٫۰۸ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲٫۵ MPa
مدول حجمی
۲۲۰ GPa
مدول برشی
۲۷ GPa
مدول یانگ
۷۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۴۴
سرعت صوت
۱٬۷۴۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۳۶ ± ۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۹۸٫۷
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۱۷
عدد کوانتومی2S1/2
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های طلا

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار42
Natural Isotopes1

168Au

عدد جرمی168
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۰۰۲۷۱۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

169Au

عدد جرمی169
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۹۸۰۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

عدد جرمی170
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۹۶۰۲۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹۰ ± ۵۰ us
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2002
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

عدد جرمی171
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۹۱۸۸۱۵۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۲۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۳ ± ۲٫۴ us
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

عدد جرمی172
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۸۹۹۹۶۷۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۶۰۲۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸ ± ۴ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

عدد جرمی173
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۸۶۲۲۴۲۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۴۴۵۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۵ ± ۰٫۸ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

عدد جرمی174
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۸۴۹۰۸ ± ۰٫۰۰۰۱۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳۹ ± ۳ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

عدد جرمی175
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۸۱۳۱۶۳۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۴۱۳۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۰ ± ۳ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

عدد جرمی176
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۸۰۱۱۶۹۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳۵۶۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۵ ± ۰٫۰۱ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

عدد جرمی177
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۷۶۸۶۹۷۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷ Da
g-factor
۲٫۳ ± ۰٫۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۰۱ ± ۰٫۰۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

عدد جرمی178
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۷۶۰۵۶۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴ ± ۰٫۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

عدد جرمی179
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۷۳۱۷۳۶۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۵۵۵ Da
g-factor
۲٫۰۲ ± ۰٫۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۱ ± ۰٫۳ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

عدد جرمی180
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۷۲۴۸۹۷۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۹ ± ۰٫۳ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

عدد جرمی181
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۷۰۰۷۹۱۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۴۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۷ ± ۱٫۴ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

عدد جرمی182
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۶۹۶۱۴۴۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۱۴۳ Da
g-factor
۰٫۶۵ ± ۰٫۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۵ ± ۰٫۴ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

عدد جرمی183
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۶۷۵۸۸۱۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۱۱۶ Da
g-factor
۰٫۷۸۴ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۸ ± ۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

عدد جرمی184
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۶۷۴۵۱۵۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۹۱۲ Da
g-factor
۰٫۴۱۲ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۶ ± ۰٫۹ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۴٫۷ ± ۰٫۳
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

عدد جرمی185
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۶۵۷۹۸۸۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸ Da
g-factor
۰٫۸۶۴ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲۵ ± ۰٫۰۶ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۱ ± ۰٫۱
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

عدد جرمی186
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۶۵۹۵۲۷۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۵۰۹ Da
g-factor
‎−۰٫۴۲ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۷ ± ۰٫۵ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۳٫۱ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

عدد جرمی187
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۶۴۵۴۲۱۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۲۴۱۵۳ Da
g-factor
۱٫۰۶۶ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۳ ± ۰٫۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

عدد جرمی188
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۶۵۲۴۷۹۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹ Da
g-factor
‎−۰٫۰۷ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۸۴ ± ۰٫۰۶ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

عدد جرمی189
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۶۳۹۴۸۲۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۵۵۸ Da
g-factor
۰٫۹۸۴ ± ۰٫۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸٫۷ ± ۰٫۴ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

عدد جرمی190
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۶۴۷۵۱۷۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۷ Da
g-factor
‎−۰٫۰۶۵ ± ۰٫۰۰۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۸ ± ۱ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1959
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

عدد جرمی191
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۶۳۷۱۶۴۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۲۸۸ Da
g-factor
۰٫۰۹۰۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۸ ± ۰٫۰۸ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۲ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

عدد جرمی192
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۶۴۸۱۷۶۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۹۹۱ Da
g-factor
‎−۰٫۰۱۰۷ ± ۰٫۰۰۱۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۹۴ ± ۰٫۰۹ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۲۸ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

عدد جرمی193
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۶۴۱۳۸۴۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۳۱۱ Da
g-factor
۰٫۰۹۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۶۵ ± ۰٫۱۵ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۶۶ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

عدد جرمی194
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۶۵۴۱۹۰۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۷۳ Da
g-factor
۰٫۰۷۶ ± ۰٫۰۰۱۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۰۲ ± ۰٫۱ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۴ ± ۰٫۰۰۹
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

عدد جرمی195
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۶۵۰۳۷۸۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۰۱ Da
g-factor
۰٫۰۹۸۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۶٫۰۱ ± ۰٫۰۶ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۶۰۷ ± ۰٫۰۱۸
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

196Au

عدد جرمی196
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۶۶۵۷۱۲۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱۷۹ Da
g-factor
۰٫۲۹۴۱۵ ± ۰٫۰۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۱۶۵ ± ۰٫۰۱۱ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۸۱ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

عدد جرمی197
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۶۶۵۷۰۱۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۸۱ Da
g-factor
۰٫۰۹۶۸ ± ۰٫۰۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۴۷ ± ۰٫۰۱۶
تاریخ کشف1935
پاریته+

198Au

عدد جرمی198
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۶۸۲۴۳۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۷۹ Da
g-factor
۰٫۲۹۵۵۵ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۹۴۶۴ ± ۰٫۰۰۰۱۴ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۶۴ ± ۰٫۰۱۹
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

199Au

عدد جرمی199
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۶۸۷۶۶۵۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۸۱ Da
g-factor
۰٫۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۳۹ ± ۰٫۰۰۷ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۱ ± ۰٫۰۱۶
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

200Au

عدد جرمی200
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۹۷۰۷۵۶۵۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۸۶۸۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸٫۴ ± ۰٫۳ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

201Au

عدد جرمی201
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۹۷۱۶۵۷۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۴۵۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶ ± ۰٫۸ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

202Au

عدد جرمی202
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۹۷۳۸۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸٫۴ ± ۱٫۲ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

203Au

عدد جرمی203
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۹۷۵۱۵۴۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰ ± ۶ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

204Au

عدد جرمی204
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۹۷۸۱۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۳ ± ۱٫۳ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

205Au

عدد جرمی205
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۸۰۰۶۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲ ± ۱٫۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

206Au

عدد جرمی206
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۹۸۴۷۶۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۷ ± ۱۱ s
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

207Au

عدد جرمی207
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۹۸۸۵۷۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

عدد جرمی208
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۹۹۳۶۵۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

عدد جرمی209
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۹۹۷۶۰۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

عدد جرمی210
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۰۰۲۸۷۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
pronunciationGOLD (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۴ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۴ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۱ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۷ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶ %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062