பொன்

பொன் (Au)

ஓர் மாழை;
Atomic Number79
Atomic Weight196.966569
திணிவெண்197
Group11
Period6
Blockd
நேர்மின்னி79 p+
நொதுமி118 n0
எதிர்மின்னி79 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Au (பொன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
124 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
214 pm
அடர்த்தி
19.3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பொன்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
2.30863 eV/particle
ionization energy
9.225553 eV/particle
ionization energy of Au (பொன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
340 kJ/mol
enthalpy of fusion
12.68 kJ/mol
standard enthalpy of formation
368.2 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 1
போர் அணு மாதிரி: Au (பொன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Au (பொன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Au (பொன்)
Orbital Diagram of Au (பொன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.4
Electrophilicity Index
2.404200854149471 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,109.15 K
Melting Point
1,337.33 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gold
appearancemetallic yellow
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000142 1/K
molar heat capacity
25.418 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
45 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.000000022 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.00000000178 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000351 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000344
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.5 MPa
அமுங்குமை
220 GPa
shear modulus
27 GPa
யங்கின் மட்டு
78 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.44
ஒலியின் விரைவு
1,740 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
98.7
Neutron Mass Absorption
0.017
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes1

168Au

திணிவெண்168
neutron number89
relative atomic mass
168.002716 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

169Au

திணிவெண்169
neutron number90
relative atomic mass
168.99808 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

திணிவெண்170
neutron number91
relative atomic mass
169.996024 ± 0.000216 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
290 ± 50 us
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity

decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

திணிவெண்171
neutron number92
relative atomic mass
170.991881533 ± 0.000022236 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.3 ± 2.4 us
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

திணிவெண்172
neutron number93
relative atomic mass
171.989996704 ± 0.000060287 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28 ± 4 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

திணிவெண்173
neutron number94
relative atomic mass
172.986224263 ± 0.000024458 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.5 ± 0.8 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

திணிவெண்174
neutron number95
relative atomic mass
173.984908 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
139 ± 3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

திணிவெண்175
neutron number96
relative atomic mass
174.981316375 ± 0.000041399 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
200 ± 3 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

திணிவெண்176
neutron number97
relative atomic mass
175.980116925 ± 0.000035625 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.05 ± 0.01 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

திணிவெண்177
neutron number98
relative atomic mass
176.976869701 ± 0.0000107 Da
g-factor
2.3 ± 0.1
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.501 ± 0.02 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

திணிவெண்178
neutron number99
relative atomic mass
177.976056714 ± 0.000011 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.4 ± 0.5 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

திணிவெண்179
neutron number100
relative atomic mass
178.973173666 ± 0.000012555 Da
g-factor
2.02 ± 0.1
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.1 ± 0.3 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

திணிவெண்180
neutron number101
relative atomic mass
179.972489738 ± 0.000005108 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.9 ± 0.3 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

திணிவெண்181
neutron number102
relative atomic mass
180.970079102 ± 0.000021445 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.7 ± 1.4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

திணிவெண்182
neutron number103
relative atomic mass
181.969614433 ± 0.000020143 Da
g-factor
0.65 ± 0.05
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.5 ± 0.4 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

திணிவெண்183
neutron number104
relative atomic mass
182.967588106 ± 0.000010116 Da
g-factor
0.784 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.8 ± 1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

திணிவெண்184
neutron number105
relative atomic mass
183.967451523 ± 0.000023912 Da
g-factor
0.412 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.6 ± 0.9 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
4.7 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

திணிவெண்185
neutron number106
relative atomic mass
184.965798871 ± 0.0000028 Da
g-factor
0.864 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.25 ± 0.06 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-1.1 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

திணிவெண்186
neutron number107
relative atomic mass
185.965952703 ± 0.000022509 Da
g-factor
-0.42 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.7 ± 0.5 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
3.1 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

திணிவெண்187
neutron number108
relative atomic mass
186.964542147 ± 0.000024153 Da
g-factor
1.066 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.3 ± 0.2 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

திணிவெண்188
neutron number109
relative atomic mass
187.965247966 ± 0.0000029 Da
g-factor
-0.07 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.84 ± 0.06 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

திணிவெண்189
neutron number110
relative atomic mass
188.963948286 ± 0.000021558 Da
g-factor
0.984 ± 0.028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28.7 ± 0.4 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

திணிவெண்190
neutron number111
relative atomic mass
189.964751746 ± 0.0000037 Da
g-factor
-0.065 ± 0.007
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.8 ± 1 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

திணிவெண்191
neutron number112
relative atomic mass
190.963716452 ± 0.000005288 Da
g-factor
0.090933333333333 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.18 ± 0.08 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.72 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

திணிவெண்192
neutron number113
relative atomic mass
191.964817615 ± 0.000016991 Da
g-factor
-0.0107 ± 0.0015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.94 ± 0.09 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
-0.228 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

திணிவெண்193
neutron number114
relative atomic mass
192.964138442 ± 0.000009311 Da
g-factor
0.092733333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.65 ± 0.15 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

திணிவெண்194
neutron number115
relative atomic mass
193.965419051 ± 0.000002273 Da
g-factor
0.076 ± 0.0013
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.02 ± 0.1 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
-0.24 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

திணிவெண்195
neutron number116
relative atomic mass
194.965037823 ± 0.000001201 Da
g-factor
0.098733333333333 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
186.01 ± 0.06 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.607 ± 0.018
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

196Au

திணிவெண்196
neutron number117
relative atomic mass
195.966571213 ± 0.000003179 Da
g-factor
0.29415 ± 0.00025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.165 ± 0.011 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

திணிவெண்197
neutron number118
relative atomic mass
196.966570103 ± 0.000000581 Da
g-factor
0.0968 ± 0.00013333333333333
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.547 ± 0.016
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

198Au

திணிவெண்198
neutron number119
relative atomic mass
197.968243714 ± 0.000000579 Da
g-factor
0.29555 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.69464 ± 0.00014 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.64 ± 0.019
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Au

திணிவெண்199
neutron number120
relative atomic mass
198.968766573 ± 0.000000581 Da
g-factor
0.18033333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.139 ± 0.007 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.016
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Au

திணிவெண்200
neutron number121
relative atomic mass
199.970756558 ± 0.000028681 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
48.4 ± 0.3 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Au

திணிவெண்201
neutron number122
relative atomic mass
200.971657678 ± 0.000003455 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26 ± 0.8 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Au

திணிவெண்202
neutron number123
relative atomic mass
201.973856 ± 0.000025 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28.4 ± 1.2 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Au

திணிவெண்203
neutron number124
relative atomic mass
202.975154492 ± 0.000003309 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 6 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Au

திணிவெண்204
neutron number125
relative atomic mass
203.97811 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.3 ± 1.3 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

205Au

திணிவெண்205
neutron number126
relative atomic mass
204.980064 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32 ± 1.4 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

206Au

திணிவெண்206
neutron number127
relative atomic mass
205.984766 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
47 ± 11 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Au

திணிவெண்207
neutron number128
relative atomic mass
206.988577 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

திணிவெண்208
neutron number129
relative atomic mass
207.993655 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

திணிவெண்209
neutron number130
relative atomic mass
208.997606 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

திணிவெண்210
neutron number131
relative atomic mass
210.002877 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Anglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
pronunciationGOLD (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.004 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000004 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00001 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000017 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062