பேரியம்

பேரியம் (Ba)

chemical element with symbol Ba and atomic number 56
Atomic Number56
Atomic Weight137.327
திணிவெண்138
Group2
Period6
Blocks
நேர்மின்னி56 p+
நொதுமி82 n0
எதிர்மின்னி56 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ba (பேரியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
215 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
196 pm
Metallic Radius
198 pm
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
149 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
268 pm
அடர்த்தி
3.62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பேரியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.14462 eV/particle
ionization energy
5.211664 eV/particle
ionization energy of Ba (பேரியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
142 kJ/mol
enthalpy of fusion
7.66 kJ/mol
standard enthalpy of formation
179.1 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Ba (பேரியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Ba (பேரியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ba (பேரியம்)
Orbital Diagram of Ba (பேரியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.89
Electrophilicity Index
0.7077543210759566 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,118.15 K
Melting Point
1,000.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000206 1/K
molar heat capacity
28.07 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.204 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
2.9 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000035 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000113 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000001552 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00003966
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
5.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.25 MPa
அமுங்குமை
9.6 GPa
shear modulus
4.9 GPa
யங்கின் மட்டு
13 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
1,620 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.3
Neutron Mass Absorption
0.00027
குவாண்டம் எண்1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

திணிவெண்113
neutron number57
relative atomic mass
112.95737 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

திணிவெண்114
neutron number58
relative atomic mass
113.950718489 ± 0.000110227 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
460 ± 125 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

திணிவெண்115
neutron number59
relative atomic mass
114.947482 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
450 ± 50 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

திணிவெண்116
neutron number60
relative atomic mass
115.941621 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.3 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

திணிவெண்117
neutron number61
relative atomic mass
116.938316403 ± 0.000268749 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.75 ± 0.07 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

திணிவெண்118
neutron number62
relative atomic mass
117.933226 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.2 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

திணிவெண்119
neutron number63
relative atomic mass
118.930659683 ± 0.000214997 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.4 ± 0.3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

திணிவெண்120
neutron number64
relative atomic mass
119.926044997 ± 0.000322241 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24 ± 2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

திணிவெண்121
neutron number65
relative atomic mass
120.924052286 ± 0.000152333 Da
g-factor
0.264 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.7 ± 1.5 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.89 ± 0.13
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

திணிவெண்122
neutron number66
relative atomic mass
121.919904 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.95 ± 0.15 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

திணிவெண்123
neutron number67
relative atomic mass
122.91878106 ± 0.000013 Da
g-factor
-0.272 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.7 ± 0.4 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.57 ± 0.13
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

திணிவெண்124
neutron number68
relative atomic mass
123.915093627 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11 ± 0.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

திணிவெண்125
neutron number69
relative atomic mass
124.91447184 ± 0.0000118 Da
g-factor
0.354 ± 0.024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.3 ± 0.3 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

திணிவெண்126
neutron number70
relative atomic mass
125.911250202 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
100 ± 2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

திணிவெண்127
neutron number71
relative atomic mass
126.911091272 ± 0.000012192 Da
g-factor
0.1668 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.7 ± 0.4 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

திணிவெண்128
neutron number72
relative atomic mass
127.908352446 ± 0.000001728 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.43 ± 0.05 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

திணிவெண்129
neutron number73
relative atomic mass
128.908683409 ± 0.000011276 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.23 ± 0.11 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

திணிவெண்130
neutron number74
relative atomic mass
129.906326002 ± 0.000000308 Da
g-factor
0
natural abundance
0.11 ± 0.01
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

131Ba

திணிவெண்131
neutron number75
relative atomic mass
130.906946315 ± 0.000000445 Da
g-factor
1.4166 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.52 ± 0.01 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

திணிவெண்132
neutron number76
relative atomic mass
131.905061231 ± 0.00000113 Da
g-factor
0
natural abundance
0.1 ± 0.01
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

133Ba

திணிவெண்133
neutron number77
relative atomic mass
132.906007443 ± 0.000001065 Da
g-factor
1.5438 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.5379 ± 0.0016 y
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

திணிவெண்134
neutron number78
relative atomic mass
133.904508249 ± 0.000000269 Da
g-factor
0
natural abundance
2.42 ± 0.15
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

135Ba

திணிவெண்135
neutron number79
relative atomic mass
134.905688447 ± 0.000000263 Da
g-factor
0.55873333333333 ± 0.00013333333333333
natural abundance
6.59 ± 0.1
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.153 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

136Ba

திணிவெண்136
neutron number80
relative atomic mass
135.9045758 ± 0.000000262 Da
g-factor
0
natural abundance
7.85 ± 0.24
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

137Ba

திணிவெண்137
neutron number81
relative atomic mass
136.905827207 ± 0.000000266 Da
g-factor
0.625 ± 0.00013333333333333
natural abundance
11.23 ± 0.23
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.236 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

138Ba

திணிவெண்138
neutron number82
relative atomic mass
137.905247059 ± 0.000000267 Da
g-factor
0
natural abundance
71.7 ± 0.29
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

139Ba

திணிவெண்139
neutron number83
relative atomic mass
138.908841164 ± 0.000000271 Da
g-factor
-0.278 ± 0.0014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
82.93 ± 0.09 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.552 ± 0.013
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Ba

திணிவெண்140
neutron number84
relative atomic mass
139.910608231 ± 0.00000848 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.7534 ± 0.0021 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Ba

திணிவெண்141
neutron number85
relative atomic mass
140.914403653 ± 0.000005709 Da
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.0033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.27 ± 0.07 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.437 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ba

திணிவெண்142
neutron number86
relative atomic mass
141.916432904 ± 0.000006355 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.6 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

143Ba

திணிவெண்143
neutron number87
relative atomic mass
142.920625149 ± 0.000007253 Da
g-factor
0.1772 ± 0.0044
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.5 ± 0.3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.85 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ba

திணிவெண்144
neutron number88
relative atomic mass
143.922954821 ± 0.000007661 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.73 ± 0.08 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ba

திணிவெண்145
neutron number89
relative atomic mass
144.9275184 ± 0.0000091 Da
g-factor
-0.114 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.31 ± 0.16 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.18 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ba

திணிவெண்146
neutron number90
relative atomic mass
145.9303632 ± 0.0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.15 ± 0.04 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ba

திணிவெண்147
neutron number91
relative atomic mass
146.9353039 ± 0.0000212 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
893 ± 1 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

திணிவெண்148
neutron number92
relative atomic mass
147.938223 ± 0.0000016 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
620 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

திணிவெண்149
neutron number93
relative atomic mass
148.943284 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
349 ± 4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

திணிவெண்150
neutron number94
relative atomic mass
149.9464411 ± 0.0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
258 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

திணிவெண்151
neutron number95
relative atomic mass
150.951755 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
167 ± 5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

திணிவெண்152
neutron number96
relative atomic mass
151.95533 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
139 ± 8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

திணிவெண்153
neutron number97
relative atomic mass
152.960848 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
113 ± 39 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

திணிவெண்154
neutron number98
relative atomic mass
153.964659 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
53 ± 48 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Barium 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir Humphrey Davy
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1808
சொற்பிறப்பியல்Greek: barys (heavy or dense).
pronunciationBAR-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
425 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.013 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00003 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00027 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000001 %
Abundance in Universe
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425