બિસ્મથનો

બિસ્મથનો (Bi)

chemical element with symbol Bi and atomic number 83
Atomic Number83
Atomic Weight208.9804
mass number209
Group15
Period6
Blockp
પ્રોટોન83 p+
neutron126 n0
ઈલેક્ટ્રોન83 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Bi (બિસ્મથનો)

Physical Property

Atomic Radius
160 pm
molar volume
Covalent Radius
151 pm
Metallic Radius
151 pm
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waals radius
207 pm
density
9.79 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: બિસ્મથનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
0.942362 eV/particle
ionization energy
7.285516 eV/particle
ionization energy of Bi (બિસ્મથનો)
enthalpy of vaporization
172 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
209.6 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 5
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Bi (બિસ્મથનો)
valence electron5
Lewis structure: Bi (બિસ્મથનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Bi (બિસ્મથનો)
Orbital Diagram of Bi (બિસ્મથનો)
oxidation number-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
1.9
Electrophilicity Index
1.334075610943783 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,837.15 K
Melting Point
544.552 K
critical pressure
critical temperature
4,620.15 K
triple point
appearance
color
Gray
appearancelustrous silver
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000134 1/K
molar heat capacity
25.52 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.122 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0.77 MS/m
electrical resistivity
0.0000013 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000017 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000036 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureBase Centered Monoclinic (RHL)
lattice constant
4.75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
hardness
2.25 MPa
bulk modulus
31 GPa
shear modulus
12 GPa
Young's modulus
32 GPa
Poisson's ratio
0.33
અવાજની ઝડપ
1,790 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.034
Neutron Mass Absorption
0.000006
quantum number4S3/2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes1

184Bi

mass number184
neutron number101
relative atomic mass
184.001347 ± 0.000131 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.6 ± 1.5 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

185Bi

mass number185
neutron number102
relative atomic mass
184.9976 ± 0.000087 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

mass number186
neutron number103
relative atomic mass
185.996623169 ± 0.0000182 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.8 ± 0.7 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

mass number187
neutron number104
relative atomic mass
186.993147272 ± 0.00001074 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
37 ± 2 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

188Bi

mass number188
neutron number105
relative atomic mass
187.992276064 ± 0.000012001 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
60 ± 3 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

mass number189
neutron number106
relative atomic mass
188.989195139 ± 0.000022384 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
688 ± 5 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

mass number190
neutron number107
relative atomic mass
189.988624828 ± 0.000022515 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.3 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

mass number191
neutron number108
relative atomic mass
190.985786972 ± 0.000008037 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.4 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

mass number192
neutron number109
relative atomic mass
191.985470077 ± 0.000032326 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
34.6 ± 0.9 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

mass number193
neutron number110
relative atomic mass
192.98294722 ± 0.000008132 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
63.6 ± 3 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

mass number194
neutron number111
relative atomic mass
193.982798581 ± 0.000005638 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
95 ± 3 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

mass number195
neutron number112
relative atomic mass
194.980648759 ± 0.000005675 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
183 ± 4 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

mass number196
neutron number113
relative atomic mass
195.980666509 ± 0.000026224 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.13 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

mass number197
neutron number114
relative atomic mass
196.978864927 ± 0.000008946 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.33 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

mass number198
neutron number115
relative atomic mass
197.979201316 ± 0.000029598 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

mass number199
neutron number116
relative atomic mass
198.977672841 ± 0.000011395 Da
g-factor
1.0222222222222 ± 0.088888888888889
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
27 ± 1 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

mass number200
neutron number117
relative atomic mass
199.97813129 ± 0.00002437 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
36.4 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

mass number201
neutron number118
relative atomic mass
200.976995017 ± 0.000013072 Da
g-factor
1.0666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
103 ± 3 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

mass number202
neutron number119
relative atomic mass
201.977723042 ± 0.000015032 Da
g-factor
0.848 ± 0.0028
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.72 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

mass number203
neutron number120
relative atomic mass
202.976892077 ± 0.000013717 Da
g-factor
0.88866666666667 ± 0.0028888888888889
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.76 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

mass number204
neutron number121
relative atomic mass
203.977835687 ± 0.000009854 Da
g-factor
0.717 ± 0.0025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.22 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

mass number205
neutron number122
relative atomic mass
204.977385182 ± 0.000005161 Da
g-factor
0.89933333333333 ± 0.0015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.91 ± 0.07 d
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.81 ± 0.03
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

mass number206
neutron number123
relative atomic mass
205.978498843 ± 0.000008193 Da
g-factor
0.7235 ± 0.0013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.243 ± 0.003 d
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
-0.54 ± 0.04
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

mass number207
neutron number124
relative atomic mass
206.978470551 ± 0.000002573 Da
g-factor
0.90508888888889 ± 0.00044444444444444
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
31.22 ± 0.17 y
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.76 ± 0.02
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

mass number208
neutron number125
relative atomic mass
207.97974206 ± 0.000002474 Da
g-factor
0.9144 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
368 ± 4 ky
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.08
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

mass number209
neutron number126
relative atomic mass
208.980398599 ± 0.000001465 Da
g-factor
natural abundance
100
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.1 ± 0.8 Ey
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.516 ± 0.015
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

210Bi

mass number210
neutron number127
relative atomic mass
209.984120237 ± 0.000001463 Da
g-factor
-0.0443 ± 0.0001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.012 ± 0.005 d
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.006
શોધની તારીખ1905
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

mass number211
neutron number128
relative atomic mass
210.987268715 ± 0.000005842 Da
g-factor
0.85555555555556 ± 0.0066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.14 ± 0.02 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.3
શોધની તારીખ1905
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

mass number212
neutron number129
relative atomic mass
211.99128503 ± 0.000001989 Da
g-factor
0.32 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
60.55 ± 0.06 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.4
શોધની તારીખ1905
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

mass number213
neutron number130
relative atomic mass
212.99438357 ± 0.000005455 Da
g-factor
0.822 ± 0.0015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45.6 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.83 ± 0.05
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

mass number214
neutron number131
relative atomic mass
213.998710909 ± 0.000012033 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.9 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1904
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

mass number215
neutron number132
relative atomic mass
215.001749095 ± 0.000006037 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.62 ± 0.13 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

216Bi

mass number216
neutron number133
relative atomic mass
216.006305985 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.21 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

217Bi

mass number217
neutron number134
relative atomic mass
217.009372 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
98.5 ± 1.3 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

218Bi

mass number218
neutron number135
relative atomic mass
218.014188 ± 0.000029 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33 ± 1 s
પ્રચક્રણ8
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

219Bi

mass number219
neutron number136
relative atomic mass
219.01752 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.7 ± 2.9 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

mass number220
neutron number137
relative atomic mass
220.022501 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.5 ± 5.7 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

mass number221
neutron number138
relative atomic mass
221.02598 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

mass number222
neutron number139
relative atomic mass
222.031079 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

mass number223
neutron number140
relative atomic mass
223.034611 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

mass number224
neutron number141
relative atomic mass
224.039796 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકKnown to the ancients.
શોધનું સ્થળ
શોધની તારીખ
etymologyGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
ઉચ્ચારBIZ-meth (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0085 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00002 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0000069 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.000001 %
Abundance in Universe
0.00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76