பிஸ்மத்

பிஸ்மத் (Bi)

வேதியியல் உலோகம்
Atomic Number83
Atomic Weight208.9804
திணிவெண்209
Group15
Period6
Blockp
நேர்மின்னி83 p+
நொதுமி126 n0
எதிர்மின்னி83 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Bi (பிஸ்மத்)

Physical Property

அணு ஆரம்
160 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
151 pm
Metallic Radius
151 pm
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
207 pm
அடர்த்தி
9.79 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பிஸ்மத்0153045607590105120135150165180195210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.942362 eV/particle
ionization energy
7.285516 eV/particle
ionization energy of Bi (பிஸ்மத்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
172 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
209.6 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 5
போர் அணு மாதிரி: Bi (பிஸ்மத்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி5
Lewis structure: Bi (பிஸ்மத்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Bi (பிஸ்மத்)
Orbital Diagram of Bi (பிஸ்மத்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9
Electrophilicity Index
1.334075610943783 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,837.15 K
Melting Point
544.552 K
critical pressure
critical temperature
4,620.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancelustrous silver
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000134 1/K
molar heat capacity
25.52 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.122 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
0.77 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000013 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.000000017 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000036 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00017
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBase Centered Monoclinic (RHL)
lattice constant
4.75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
hardness
2.25 MPa
அமுங்குமை
31 GPa
shear modulus
12 GPa
யங்கின் மட்டு
32 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.33
ஒலியின் விரைவு
1,790 m/s
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.034
Neutron Mass Absorption
0.000006
குவாண்டம் எண்4S3/2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes1

184Bi

திணிவெண்184
neutron number101
relative atomic mass
184.001347 ± 0.000131 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.6 ± 1.5 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

185Bi

திணிவெண்185
neutron number102
relative atomic mass
184.9976 ± 0.000087 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

திணிவெண்186
neutron number103
relative atomic mass
185.996623169 ± 0.0000182 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.8 ± 0.7 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

திணிவெண்187
neutron number104
relative atomic mass
186.993147272 ± 0.00001074 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37 ± 2 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

188Bi

திணிவெண்188
neutron number105
relative atomic mass
187.992276064 ± 0.000012001 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

திணிவெண்189
neutron number106
relative atomic mass
188.989195139 ± 0.000022384 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
688 ± 5 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

திணிவெண்190
neutron number107
relative atomic mass
189.988624828 ± 0.000022515 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.3 ± 0.1 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

திணிவெண்191
neutron number108
relative atomic mass
190.985786972 ± 0.000008037 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.4 ± 0.3 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

திணிவெண்192
neutron number109
relative atomic mass
191.985470077 ± 0.000032326 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.6 ± 0.9 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

திணிவெண்193
neutron number110
relative atomic mass
192.98294722 ± 0.000008132 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
63.6 ± 3 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

திணிவெண்194
neutron number111
relative atomic mass
193.982798581 ± 0.000005638 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
95 ± 3 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

திணிவெண்195
neutron number112
relative atomic mass
194.980648759 ± 0.000005675 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
183 ± 4 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

திணிவெண்196
neutron number113
relative atomic mass
195.980666509 ± 0.000026224 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.13 ± 0.2 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

திணிவெண்197
neutron number114
relative atomic mass
196.978864927 ± 0.000008946 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.33 ± 0.5 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

திணிவெண்198
neutron number115
relative atomic mass
197.979201316 ± 0.000029598 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.3 ± 0.3 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

திணிவெண்199
neutron number116
relative atomic mass
198.977672841 ± 0.000011395 Da
g-factor
1.0222222222222 ± 0.088888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27 ± 1 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

திணிவெண்200
neutron number117
relative atomic mass
199.97813129 ± 0.00002437 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.4 ± 0.5 m
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

திணிவெண்201
neutron number118
relative atomic mass
200.976995017 ± 0.000013072 Da
g-factor
1.0666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
103 ± 3 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

திணிவெண்202
neutron number119
relative atomic mass
201.977723042 ± 0.000015032 Da
g-factor
0.848 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.72 ± 0.05 h
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

திணிவெண்203
neutron number120
relative atomic mass
202.976892077 ± 0.000013717 Da
g-factor
0.88866666666667 ± 0.0028888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.76 ± 0.05 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

திணிவெண்204
neutron number121
relative atomic mass
203.977835687 ± 0.000009854 Da
g-factor
0.717 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.22 ± 0.1 h
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

திணிவெண்205
neutron number122
relative atomic mass
204.977385182 ± 0.000005161 Da
g-factor
0.89933333333333 ± 0.0015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.91 ± 0.07 d
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.81 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

திணிவெண்206
neutron number123
relative atomic mass
205.978498843 ± 0.000008193 Da
g-factor
0.7235 ± 0.0013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.243 ± 0.003 d
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
-0.54 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

திணிவெண்207
neutron number124
relative atomic mass
206.978470551 ± 0.000002573 Da
g-factor
0.90508888888889 ± 0.00044444444444444
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31.22 ± 0.17 y
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.76 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

திணிவெண்208
neutron number125
relative atomic mass
207.97974206 ± 0.000002474 Da
g-factor
0.9144 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
368 ± 4 ky
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

திணிவெண்209
neutron number126
relative atomic mass
208.980398599 ± 0.000001465 Da
g-factor
natural abundance
100
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.1 ± 0.8 Ey
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.516 ± 0.015
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

210Bi

திணிவெண்210
neutron number127
relative atomic mass
209.984120237 ± 0.000001463 Da
g-factor
-0.0443 ± 0.0001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.012 ± 0.005 d
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1905
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

திணிவெண்211
neutron number128
relative atomic mass
210.987268715 ± 0.000005842 Da
g-factor
0.85555555555556 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.14 ± 0.02 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1905
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

திணிவெண்212
neutron number129
relative atomic mass
211.99128503 ± 0.000001989 Da
g-factor
0.32 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60.55 ± 0.06 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.4
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1905
parity-

decay modeintensity
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

திணிவெண்213
neutron number130
relative atomic mass
212.99438357 ± 0.000005455 Da
g-factor
0.822 ± 0.0015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.6 ± 0.04 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.83 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

திணிவெண்214
neutron number131
relative atomic mass
213.998710909 ± 0.000012033 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.9 ± 0.4 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1904
parity-

decay modeintensity
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

திணிவெண்215
neutron number132
relative atomic mass
215.001749095 ± 0.000006037 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.62 ± 0.13 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

216Bi

திணிவெண்216
neutron number133
relative atomic mass
216.006305985 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.21 ± 0.04 m
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

217Bi

திணிவெண்217
neutron number134
relative atomic mass
217.009372 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
98.5 ± 1.3 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

218Bi

திணிவெண்218
neutron number135
relative atomic mass
218.014188 ± 0.000029 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33 ± 1 s
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

219Bi

திணிவெண்219
neutron number136
relative atomic mass
219.01752 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.7 ± 2.9 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

திணிவெண்220
neutron number137
relative atomic mass
220.022501 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.5 ± 5.7 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

திணிவெண்221
neutron number138
relative atomic mass
221.02598 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

திணிவெண்222
neutron number139
relative atomic mass
222.031079 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

திணிவெண்223
neutron number140
relative atomic mass
223.034611 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

திணிவெண்224
neutron number141
relative atomic mass
224.039796 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்German: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
pronunciationBIZ-meth (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0085 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00002 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000069 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000001 %
Abundance in Universe
0.00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76