گادولینیم

گادولینیم (Gd)

element with the atomic number of 64
عدد اتمی64
عدد جرمی157.25
عدد جرمی158
گروه
تناوب6
بلوکf
پروتون64 p+
نوترون94 n0
الکترون64 e-
Animated مدل بور of Gd (گادولینیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۰ pm
حجم مولی
۱۹٫۹ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۶۹ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۹۳٫۸ pm
Crystal Radius
۱۰۷٫۸ pm
شعاع واندروالسی
۲۳۴ pm
density
۷٫۹ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: گادولینیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۶٫۱۴۹۷۹۶ eV/particle
ionization energy of Gd (گادولینیم)
آنتالپی تبخیر
۳۹۸ kJ/mol
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۹۷٫۵ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 25, 9, 2
مدل بور: Gd (گادولینیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Gd (گادولینیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 5d1 6s2
Enhanced مدل بور of Gd (گادولینیم)
Orbital Diagram of Gd (گادولینیم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.2
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۵۴۶٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۵۸۶٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۹۴ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۳۷٫۰۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۳۶ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۷۷ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۱۳ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeferromagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
۲۹۲ K
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۶۴ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۳۸ GPa
مدول برشی
۲۲ GPa
مدول یانگ
۵۵ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۶
سرعت صوت
۲٬۶۸۰ m/s
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۵۸ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۴۹٬۰۰۰
Neutron Mass Absorption
۷٫۳
عدد کوانتومی9D2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های گادولینیم

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15824.84%15824.84%16021.86%16021.86%15620.47%15620.47%15514.80%15514.80%15715.65%15715.65%1542.18%1542.18%1520.20%1520.20%

133Gd

عدد جرمی133
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۶۱۲۸۸ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Gd

عدد جرمی134
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۵۵۴۱۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Gd

عدد جرمی135
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۵۲۴۹۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

عدد جرمی136
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۴۷۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2000
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Gd

عدد جرمی137
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۴۵۰۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

138Gd

عدد جرمی138
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۴۰۲۴۷ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۷ ± ۰٫۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

عدد جرمی139
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۳۸۱۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۷ ± ۰٫۳ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Gd

عدد جرمی140
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۳۳۶۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۸ ± ۰٫۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

عدد جرمی141
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۳۲۱۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۲۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴ ± ۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

عدد جرمی142
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۲۸۱۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰٫۲ ± ۰٫۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

عدد جرمی143
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۲۶۷۵۰۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹ ± ۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
β+α (β+-delayed α emission)

144Gd

عدد جرمی144
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۲۲۹۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴۷ ± ۰٫۰۶ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

عدد جرمی145
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۲۱۷۱۰۰۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۱۶۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳ ± ۰٫۴ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

عدد جرمی146
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۱۸۳۱۸۵۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۷۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸٫۲۷ ± ۰٫۰۹ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

147Gd

عدد جرمی147
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۱۹۱۰۱۰۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۲۵ Da
g-factor
۰٫۲۹۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۲۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۰۶ ± ۰٫۱۲ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

عدد جرمی148
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۱۸۱۲۱۴۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۱٫۳ ± ۱ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

149Gd

عدد جرمی149
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۱۹۳۴۷۶۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۵۵۳ Da
g-factor
۰٫۲۵۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۲۸ ± ۰٫۱ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

عدد جرمی150
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۱۸۶۶۳۹۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۹ ± ۰٫۰۸ My
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

151Gd

عدد جرمی151
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۲۰۳۵۴۹۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۱۲ Da
g-factor
۰٫۲۲ ± ۰٫۰۱۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۳٫۹ ± ۱ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

عدد جرمی152
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۱۹۷۹۸۴۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۸۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۲ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۸ ± ۸ Ty
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

153Gd

عدد جرمی153
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۲۱۷۵۶۹۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۷۵ Da
g-factor
۰٫۲۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۰٫۶ ± ۰٫۷ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

154Gd

عدد جرمی154
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۲۰۸۷۲۹۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲٫۱۸ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1938
پاریته+

155Gd

عدد جرمی155
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۲۲۶۲۹۳۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۵۵ Da
g-factor
‎−۰٫۱۷۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
۱۴٫۸ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۲۷ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1933
پاریته-

156Gd

عدد جرمی156
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۲۲۱۳۰۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۵۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۰٫۴۷ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

157Gd

عدد جرمی157
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۲۳۹۶۷۴۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۴۸ Da
g-factor
‎−۰٫۲۲۶۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
۱۵٫۶۵ ± ۰٫۰۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۳۵ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1933
پاریته-

158Gd

عدد جرمی158
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۲۴۱۱۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۴٫۸۴ ± ۰٫۰۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

159Gd

عدد جرمی159
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۲۶۳۹۵۸۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۵۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۴۷۹ ± ۰٫۰۰۴ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

160Gd

عدد جرمی160
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۲۷۰۶۱۲۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۱٫۸۶ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

161Gd

عدد جرمی161
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۲۹۶۷۶۲۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶۴۶ ± ۰٫۰۰۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

162Gd

عدد جرمی162
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۳۰۹۹۱۸۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۲۵۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۴ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

163Gd

عدد جرمی163
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۳۴۰۹۶۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۵۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸ ± ۳ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

164Gd

عدد جرمی164
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۳۵۹۱۶۱۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۷۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵ ± ۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1988
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

165Gd

عدد جرمی165
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۳۹۳۱۷۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۶ ± ۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1998
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

166Gd

عدد جرمی166
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۴۱۶۳۰۴۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱ ± ۰٫۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2005
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

167Gd

عدد جرمی167
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۴۵۴۹۰۰۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۵۹۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲ ± ۰٫۳ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

168Gd

عدد جرمی168
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۴۸۳۰۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۰۳ ± ۰٫۱۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

169Gd

عدد جرمی169
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۵۲۸۸۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۵۰ ± ۲۱۰ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Gd

عدد جرمی170
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۵۶۱۴۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲۰ ± ۱۳۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Gd

عدد جرمی171
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۶۱۱۲۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

172Gd

عدد جرمی172
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۶۴۶۰۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gadolinium

تاریخ

کاشفJean de Marignac
مکان کشفSwitzerland
تاریخ کشف1880
ریشه‌شناسیNamed after the mineral gadolinite.
pronunciationGAD-eh-LIN-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۶٫۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۷ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۲۳ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854