გადოლინიუმი

გადოლინიუმი (Gd)

element with the atomic number of 64
Atomic Number64
Atomic Weight157.25
mass number158
Group
Period6
Blockf
პროტონი64 p+
ნეიტრონი94 n0
ელექტრონი64 e-
Animated ბორის მოდელი of Gd (გადოლინიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
180 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
169 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
93,8 pm
Crystal Radius
107,8 pm
Van der Waals radius
234 pm
density
7,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: გადოლინიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6,149796 eV/particle
ionization energy of Gd (გადოლინიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
398 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
397,5 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 25, 9, 2
ბორის მოდელი: Gd (გადოლინიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Gd (გადოლინიუმი)
electron configuration[Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 5d1 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Gd (გადოლინიუმი)
Orbital Diagram of Gd (გადოლინიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1.2
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 546,15 K
Melting Point
1 586,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000094 1/K
molar heat capacity
37,03 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,236 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0,77 MS/m
electrical resistivity
0,0000013 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
292 K
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
38 GPa
shear modulus
22 GPa
Young's modulus
55 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,26
speed of sound
2 680 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49 000
Neutron Mass Absorption
7,3
quantum number9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Gadolinium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15824.84%15824.84%16021.86%16021.86%15620.47%15620.47%15514.80%15514.80%15715.65%15715.65%1542.18%1542.18%1520.20%1520.20%

133Gd

mass number133
neutron number69
relative atomic mass
132,961288 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Gd

mass number134
neutron number70
relative atomic mass
133,955416 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Gd

mass number135
neutron number71
relative atomic mass
134,952496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,1 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1996
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

mass number136
neutron number72
relative atomic mass
135,9473 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2000
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Gd

mass number137
neutron number73
relative atomic mass
136,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,2 ± 0,2 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

138Gd

mass number138
neutron number74
relative atomic mass
137,940247 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,7 ± 0,9 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

mass number139
neutron number75
relative atomic mass
138,93813 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,7 ± 0,3 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Gd

mass number140
neutron number76
relative atomic mass
139,933674 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,8 ± 0,4 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

mass number141
neutron number77
relative atomic mass
140,932126 ± 0,000021213 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14 ± 4 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

mass number142
neutron number78
relative atomic mass
141,928116 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
70,2 ± 0,6 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

mass number143
neutron number79
relative atomic mass
142,926750678 ± 0,000215032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39 ± 2 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
β+α (β+-delayed α emission)

144Gd

mass number144
neutron number80
relative atomic mass
143,922963 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,47 ± 0,06 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

mass number145
neutron number81
relative atomic mass
144,921710051 ± 0,000021165 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23 ± 0,4 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

mass number146
neutron number82
relative atomic mass
145,918318513 ± 0,000004376 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
48,27 ± 0,09 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

147Gd

mass number147
neutron number83
relative atomic mass
146,919101014 ± 0,000002025 Da
g-factor
0,29142857142857 ± 0,025714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
38,06 ± 0,12 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

mass number148
neutron number84
relative atomic mass
147,918121414 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
71,3 ± 1 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

149Gd

mass number149
neutron number85
relative atomic mass
148,919347666 ± 0,000003553 Da
g-factor
0,25142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,28 ± 0,1 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

mass number150
neutron number86
relative atomic mass
149,918663949 ± 0,0000065 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,79 ± 0,08 My
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

151Gd

mass number151
neutron number87
relative atomic mass
150,920354922 ± 0,000003212 Da
g-factor
0,22 ± 0,017142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
123,9 ± 1 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

mass number152
neutron number88
relative atomic mass
151,919798414 ± 0,000001081 Da
g-factor
0
natural abundance
0,2 ± 0,03
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
108 ± 8 Ty
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

153Gd

mass number153
neutron number89
relative atomic mass
152,921756945 ± 0,000001075 Da
g-factor
0,25333333333333 ± 0,053333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
240,6 ± 0,7 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

154Gd

mass number154
neutron number90
relative atomic mass
153,920872974 ± 0,000001066 Da
g-factor
0
natural abundance
2,18 ± 0,02
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

155Gd

mass number155
neutron number91
relative atomic mass
154,922629356 ± 0,000001055 Da
g-factor
-0,17273333333333 ± 0,00026666666666667
natural abundance
14,8 ± 0,09
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1933
parity-

156Gd

mass number156
neutron number92
relative atomic mass
155,92213012 ± 0,000001054 Da
g-factor
0
natural abundance
20,47 ± 0,03
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

157Gd

mass number157
neutron number93
relative atomic mass
156,923967424 ± 0,000001048 Da
g-factor
-0,22653333333333 ± 0,0004
natural abundance
15,65 ± 0,04
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,35 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1933
parity-

158Gd

mass number158
neutron number94
relative atomic mass
157,9241112 ± 0,000001048 Da
g-factor
0
natural abundance
24,84 ± 0,08
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

159Gd

mass number159
neutron number95
relative atomic mass
158,926395822 ± 0,000001051 Da
g-factor
-0,29333333333333 ± 0,02
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,479 ± 0,004 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

160Gd

mass number160
neutron number96
relative atomic mass
159,927061202 ± 0,000001206 Da
g-factor
0
natural abundance
21,86 ± 0,03
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)

161Gd

mass number161
neutron number97
relative atomic mass
160,929676267 ± 0,000001614 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,646 ± 0,003 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

162Gd

mass number162
neutron number98
relative atomic mass
161,930991812 ± 0,000004254 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,4 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

163Gd

mass number163
neutron number99
relative atomic mass
162,93409664 ± 0,000000855 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
68 ± 3 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

164Gd

mass number164
neutron number100
relative atomic mass
163,935916193 ± 0,000001073 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45 ± 3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1988
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

165Gd

mass number165
neutron number101
relative atomic mass
164,93931708 ± 0,0000014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,6 ± 1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1998
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

166Gd

mass number166
neutron number102
relative atomic mass
165,941630413 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,1 ± 0,8 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2005
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

167Gd

mass number167
neutron number103
relative atomic mass
166,945490012 ± 0,000005596 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,2 ± 0,3 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

168Gd

mass number168
neutron number104
relative atomic mass
167,948309 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,03 ± 0,16 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

169Gd

mass number169
neutron number105
relative atomic mass
168,952882 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
750 ± 210 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Gd

mass number170
neutron number106
relative atomic mass
169,956146 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
420 ± 130 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Gd

mass number171
neutron number107
relative atomic mass
170,961127 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

172Gd

mass number172
neutron number108
relative atomic mass
171,964605 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gadolinium

ისტორია

აღმომჩენიJean de Marignac
location of discoverySwitzerland
აღმოჩენის თარიღი1880
ეტიმოლოგიაNamed after the mineral gadolinite.
pronunciationGAD-eh-LIN-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
6,2 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0000007 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000023 %
natural abundance (მზე)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854