هافنیم

هافنیم (Hf)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۷۲
عدد اتمی72
عدد جرمی178.49
عدد جرمی180
گروه4
تناوب6
بلوکd
پروتون72 p+
نوترون108 n0
الکترون72 e-
Animated مدل بور of Hf (هافنیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۵۵ pm
حجم مولی
۱۳٫۶ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۵۲ pm
Metallic Radius
۱۴۴ pm
شعاع یونی
۵۸ pm
Crystal Radius
۷۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۳ pm
density
۱۳٫۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: هافنیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۰۱۴ eV/particle
ionization energy
۶٫۸۲۵۰۷ eV/particle
ionization energy of Hf (هافنیم)
آنتالپی تبخیر
۵۷۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۵٫۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۱۸٫۴ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 10, 2
مدل بور: Hf (هافنیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Hf (هافنیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced مدل بور of Hf (هافنیم)
Orbital Diagram of Hf (هافنیم)
عدد اکسایش-2, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.3
Electrophilicity Index
۰٫۸۵۸۳۹۸۱۳۸۳۴۱۳۳۲۶ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۸۷۳٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۵۰۶٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancesteel gray
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۲۳ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۵۹ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۷۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۴۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۳٫۳ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۳ m Ω
ابررسانایی
۰٫۱۲۸ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴۶ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۷۰۵
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۵٫۵ MPa
مدول حجمی
۱۱۰ GPa
مدول برشی
۳۰ GPa
مدول یانگ
۷۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۷
سرعت صوت
۳٬۰۱۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۰۳ ± ۶ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۰۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۲
عدد کوانتومی3F2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های هافنیم

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

عدد جرمی153
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۷۰۶۹۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2000
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

عدد جرمی154
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۶۴۸۶۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

عدد جرمی155
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۶۳۱۶۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۴۳ ± ۳۰ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

عدد جرمی156
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۵۹۳۹۹۰۸۳ ± ۰٫۰۰۰۱۶۰۷۵۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

عدد جرمی157
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۵۸۲۸۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۵ ± ۱ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

عدد جرمی158
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۵۷٫۹۵۴۸۰۱۲۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۷۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۵ ± ۰٫۰۷ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

عدد جرمی159
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۵۳۹۹۵۸۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۰۴۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۲ ± ۰٫۱ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

عدد جرمی160
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۵۰۶۸۲۷۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۲۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۶ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

عدد جرمی161
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۵۰۲۷۷۹۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۱۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۴ ± ۰٫۴ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

عدد جرمی162
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۴۷۲۱۵۵۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۶۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹٫۴ ± ۰٫۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

عدد جرمی163
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۴۷۱۰۷۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۵۸۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰ ± ۰٫۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

عدد جرمی164
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۴۴۳۷۰۷۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۹۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۱ ± ۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

عدد جرمی165
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۴۴۵۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۶ ± ۴ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

عدد جرمی166
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۴۲۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۷۷ ± ۰٫۳ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

عدد جرمی167
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۵ ± ۰٫۰۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

عدد جرمی168
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۴۰۵۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۹۵ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

عدد جرمی169
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۴۱۲۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲۴ ± ۰٫۰۴ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

عدد جرمی170
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۳۹۶۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۰۱ ± ۰٫۱۳ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

171Hf

عدد جرمی171
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۴۰۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۹۲۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۳۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۱ ± ۰٫۴ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۴۶ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

عدد جرمی172
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۳۹۴۴۹۷۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۲۲۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۷ ± ۰٫۰۳ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

173Hf

عدد جرمی173
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۴۰۵۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۱٫۰۰۴ ± ۰٫۰۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۶ ± ۰٫۱ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

عدد جرمی174
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۴۰۰۴۸۳۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۲۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۱۶ ± ۰٫۱۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۴ Py
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

عدد جرمی175
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۴۱۵۱۱۴۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۵ Da
g-factor
‎−۰٫۲۷۰۸ ± ۰٫۰۰۳۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰٫۶۵ ± ۰٫۱۹ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۷۲ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

176Hf

عدد جرمی176
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۴۱۴۰۹۷۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۹۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۵٫۲۶ ± ۰٫۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

177Hf

عدد جرمی177
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۴۳۲۳۰۱۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۱۴ Da
g-factor
۰٫۲۲۶ ± ۰٫۰۰۰۲۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
۱۸٫۶ ± ۰٫۱۶
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۳۷ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1934
پاریته-

178Hf

عدد جرمی178
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۴۳۷۰۸۳۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۱۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۷٫۲۸ ± ۰٫۲۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

179Hf

عدد جرمی179
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۴۵۸۲۵۷۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۲ Da
g-factor
‎−۰٫۱۴۱۹۷۷۷۷۷۷۷۷۷۸ ± ۰٫۰۰۰۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
natural abundance
۱۳٫۶۲ ± ۰٫۱۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۷۹ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1934
پاریته+

180Hf

عدد جرمی180
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۴۶۵۵۹۵۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۲۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۵٫۰۸ ± ۰٫۳۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

181Hf

عدد جرمی181
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۴۹۱۱۰۸۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۳۹ ± ۰٫۰۶ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

182Hf

عدد جرمی182
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۵۰۵۶۳۶۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۶۱۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۹ ± ۰٫۰۹ My
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

183Hf

عدد جرمی183
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۵۳۵۳۳۲۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲۲۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۱۸ ± ۰٫۰۰۲ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

184Hf

عدد جرمی184
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۵۵۴۴۸۵۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۴۲۶۲۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۲ ± ۰٫۰۵ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

185Hf

عدد جرمی185
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۵۸۸۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۶۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۶ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

186Hf

عدد جرمی186
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۶۰۸۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶ ± ۱٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

187Hf

عدد جرمی187
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۶۴۵۷۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

188Hf

عدد جرمی188
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۶۶۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

189Hf

عدد جرمی189
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۷۰۸۵۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

190Hf

عدد جرمی190
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۷۳۳۷۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

تاریخ

کاشفDirk Coster, Georg von Hevesy
مکان کشفDenmark
تاریخ کشف1923
ریشه‌شناسیFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
pronunciationHAF-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۷ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۷ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷ %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356