ஹப்னியம்

ஹப்னியம் (Hf)

element with the atomic number of 72
Atomic Number72
Atomic Weight178.49
திணிவெண்180
Group4
Period6
Blockd
நேர்மின்னி72 p+
நொதுமி108 n0
எதிர்மின்னி72 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Hf (ஹப்னியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
155 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
152 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
223 pm
அடர்த்தி
13.3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஹப்னியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.82507 eV/particle
ionization energy of Hf (ஹப்னியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
575 kJ/mol
enthalpy of fusion
25.1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
618.4 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 10, 2
போர் அணு மாதிரி: Hf (ஹப்னியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Hf (ஹப்னியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Hf (ஹப்னியம்)
Orbital Diagram of Hf (ஹப்னியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3
Electrophilicity Index
0.8583981383413326 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,873.15 K
Melting Point
2,506.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancesteel gray
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000059 1/K
molar heat capacity
25.73 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.144 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
3.3 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000003 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.128 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000053 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000946 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000705
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5.5 MPa
அமுங்குமை
110 GPa
shear modulus
30 GPa
யங்கின் மட்டு
78 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.37
ஒலியின் விரைவு
3,010 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
104
Neutron Mass Absorption
0.02
குவாண்டம் எண்3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

திணிவெண்153
neutron number81
relative atomic mass
152.970692 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

திணிவெண்154
neutron number82
relative atomic mass
153.964863 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

திணிவெண்155
neutron number83
relative atomic mass
154.963167 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
843 ± 30 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

திணிவெண்156
neutron number84
relative atomic mass
155.959399083 ± 0.000160752 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

திணிவெண்157
neutron number85
relative atomic mass
156.958288 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
115 ± 1 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

திணிவெண்158
neutron number86
relative atomic mass
157.954801217 ± 0.00001878 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.85 ± 0.07 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

திணிவெண்159
neutron number87
relative atomic mass
158.953995837 ± 0.000018049 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.2 ± 0.1 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

திணிவெண்160
neutron number88
relative atomic mass
159.950682728 ± 0.000010241 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.6 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

திணிவெண்161
neutron number89
relative atomic mass
160.950277927 ± 0.000025174 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.4 ± 0.4 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

திணிவெண்162
neutron number90
relative atomic mass
161.947215526 ± 0.00000961 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.4 ± 0.9 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

திணிவெண்163
neutron number91
relative atomic mass
162.947107211 ± 0.000027582 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
40 ± 0.6 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

திணிவெண்164
neutron number92
relative atomic mass
163.944370709 ± 0.000016975 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
111 ± 8 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

திணிவெண்165
neutron number93
relative atomic mass
164.944567 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
76 ± 4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

திணிவெண்166
neutron number94
relative atomic mass
165.94218 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.77 ± 0.3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

திணிவெண்167
neutron number95
relative atomic mass
166.9426 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.05 ± 0.05 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

திணிவெண்168
neutron number96
relative atomic mass
167.940568 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.95 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

திணிவெண்169
neutron number97
relative atomic mass
168.941259 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.24 ± 0.04 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

திணிவெண்170
neutron number98
relative atomic mass
169.939609 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.01 ± 0.13 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

171Hf

திணிவெண்171
neutron number99
relative atomic mass
170.940492 ± 0.000031 Da
g-factor
-0.19257142857143 ± 0.0034285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.1 ± 0.4 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.46 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

திணிவெண்172
neutron number100
relative atomic mass
171.939449716 ± 0.000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.87 ± 0.03 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

173Hf

திணிவெண்173
neutron number101
relative atomic mass
172.940513 ± 0.00003 Da
g-factor
1.004 ± 0.014
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.6 ± 0.1 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

திணிவெண்174
neutron number102
relative atomic mass
173.940048377 ± 0.000002425 Da
g-factor
0
natural abundance
0.16 ± 0.12
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.4 Py
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

திணிவெண்175
neutron number103
relative atomic mass
174.941511424 ± 0.00000245 Da
g-factor
-0.2708 ± 0.0036
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70.65 ± 0.19 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.72 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

176Hf

திணிவெண்176
neutron number104
relative atomic mass
175.941409797 ± 0.000001591 Da
g-factor
0
natural abundance
5.26 ± 0.7
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

177Hf

திணிவெண்177
neutron number105
relative atomic mass
176.943230187 ± 0.000001514 Da
g-factor
0.226 ± 0.00025714285714286
natural abundance
18.6 ± 0.16
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.37 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

178Hf

திணிவெண்178
neutron number106
relative atomic mass
177.943708322 ± 0.000001519 Da
g-factor
0
natural abundance
27.28 ± 0.28
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

179Hf

திணிவெண்179
neutron number107
relative atomic mass
178.945825705 ± 0.00000152 Da
g-factor
-0.14197777777778 ± 0.00031111111111111
natural abundance
13.62 ± 0.11
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
3.79 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

180Hf

திணிவெண்180
neutron number108
relative atomic mass
179.946559537 ± 0.000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
35.08 ± 0.33
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

181Hf

திணிவெண்181
neutron number109
relative atomic mass
180.949110834 ± 0.000001527 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.39 ± 0.06 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

182Hf

திணிவெண்182
neutron number110
relative atomic mass
181.950563684 ± 0.000006619 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.9 ± 0.09 My
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Hf

திணிவெண்183
neutron number111
relative atomic mass
182.953533203 ± 0.000032251 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.018 ± 0.002 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Hf

திணிவெண்184
neutron number112
relative atomic mass
183.955448507 ± 0.000042625 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.12 ± 0.05 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Hf

திணிவெண்185
neutron number113
relative atomic mass
184.958862 ± 0.000069 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.6 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

186Hf

திணிவெண்186
neutron number114
relative atomic mass
185.960897 ± 0.000055 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.6 ± 1.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

187Hf

திணிவெண்187
neutron number115
relative atomic mass
186.964573 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

188Hf

திணிவெண்188
neutron number116
relative atomic mass
187.966903 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

189Hf

திணிவெண்189
neutron number117
relative atomic mass
188.970853 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Hf

திணிவெண்190
neutron number118
relative atomic mass
189.973376 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Dirk Coster, Georg von Hevesy
location of discoveryDenmark
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
சொற்பிறப்பியல்From Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
pronunciationHAF-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000007 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000017 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356