جیوه

جیوه (Hg)

یک عنصر شیمیایی
عدد اتمی80
عدد جرمی200.592
عدد جرمی202
گروه12
تناوب6
بلوکd
پروتون80 p+
نوترون122 n0
الکترون80 e-
Animated مدل بور of Hg (جیوه)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۵۰ pm
حجم مولی
۱۴٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۳ pm
Metallic Radius
۱۳۹ pm
شعاع یونی
۹۷ pm
Crystal Radius
۱۱۱ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۳ pm
density
۱۳٫۵۳۳۶ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: جیوه0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۱۰٫۴۳۷۵۰۴ eV/particle
ionization energy of Hg (جیوه)
آنتالپی تبخیر
۵۸٫۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲٫۲۹۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۱٫۳۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 2
مدل بور: Hg (جیوه)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Hg (جیوه)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced مدل بور of Hg (جیوه)
Orbital Diagram of Hg (جیوه)
عدد اکسایش-2, 1, 2
الکترونگاتیوی
1.9
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازمایع
gaseous state of matter
نقطه جوش
۶۲۹٫۷۶۹ K
نقطه ذوب
۲۳۴٫۳۲۱ K
critical pressure
۱۶۷ MPa
دمای بحرانی
۱٬۷۶۴٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
۲۳۴٫۳۱۵۶ K
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery
ضریب شکست
۱٫۰۰۰۹۳۳
خواص مواد
رسانایی گرما
۸٫۳ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۱۸۱ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۷٫۹۸۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۹۶ m Ω
ابررسانایی
۴٫۱۵۴ K
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۲۸۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمثلثی ساده (RHL)
ثابت شبکه
۲٫۹۹ Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۲۵ GPa
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۱٬۴۰۷ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۳۳٫۹۱ ± ۰٫۳۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۳۷۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۶۳
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی166 (R_3m)

ایزوتوپ‌های جیوه

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

عدد جرمی170
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۰۰۵۸۱۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱۰ ± ۲۵۰ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2019
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

171Hg

عدد جرمی171
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۰۰۳۵۸۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰ ± ۳۰ us
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

عدد جرمی172
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۹۸۸۶۰۵۸۱ ± ۰٫۰۰۰۱۶۱۰۹۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳۱ ± ۹ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

عدد جرمی173
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۹۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰۰ ± ۸۰ us
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

174Hg

عدد جرمی174
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۹۲۸۷۰۵۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۶۲۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

عدد جرمی175
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۹۱۴۴۴۴۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۸۷۰۴۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۲ ± ۰٫۳ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

عدد جرمی176
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۸۷۳۴۸۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۹۳۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۳ ± ۱٫۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

عدد جرمی177
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۸۶۲۸۴۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۹۰۹۵۲ Da
g-factor
‎−۰٫۲۹۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۷ ± ۷ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

عدد جرمی178
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۸۲۴۸۴۷۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۵۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶۶٫۵ ± ۲٫۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

عدد جرمی179
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۸۱۸۲۱۷۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳۰۱۸۸ Da
g-factor
‎−۰٫۲۶۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۵ ± ۰٫۰۳ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

عدد جرمی180
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۷۸۲۶۰۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۵۷۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵۹ ± ۰٫۰۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

عدد جرمی181
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۷۷۸۱۹۳۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۵۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶ ± ۰٫۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

عدد جرمی182
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۷۴۶۸۹۱۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۸۳ ± ۰٫۰۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

عدد جرمی183
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۷۴۴۴۴۶۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۶۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۴ ± ۰٫۷ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

عدد جرمی184
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۷۱۷۱۷۷۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۲۳۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۸۷ ± ۰٫۲۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

عدد جرمی185
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۷۱۸۹۰۶۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۶۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹٫۱ ± ۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

عدد جرمی186
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۶۹۳۶۲۰۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۵۰۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۸ ± ۰٫۰۶ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

عدد جرمی187
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۶۹۸۱۳۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۸۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹ ± ۰٫۳ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

عدد جرمی188
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۶۷۵۸۰۷۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۲۸۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲۵ ± ۰٫۱۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

عدد جرمی189
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۶۸۱۹۴۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳۳۸۷۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۶ ± ۰٫۲ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

عدد جرمی190
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۶۶۳۲۲۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۰۷۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰ ± ۰٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

عدد جرمی191
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۶۷۱۵۸۳۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۹۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹ ± ۱۰ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1954
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

عدد جرمی192
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۶۵۶۳۴۲۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۶۷۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۸۵ ± ۰٫۲ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

عدد جرمی193
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۶۶۶۵۳۳۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۶۴۵ Da
g-factor
‎−۰٫۴۱۶۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸ ± ۰٫۱۵ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۷ ± ۰٫۳
تاریخ کشف1952
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

عدد جرمی194
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۶۵۴۴۹۱۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴۷ ± ۲۸ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

195Hg

عدد جرمی195
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۶۶۷۰۵۸۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۴۸۴۳ Da
g-factor
۱٫۰۷۸۶ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۶۹ ± ۰٫۱۶ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

عدد جرمی196
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۶۵۸۳۳۴۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱۶۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۱۵ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

197Hg

عدد جرمی197
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۶۷۲۱۳۷۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۴۴۲ Da
g-factor
۱٫۰۵۰۶ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴٫۹۳ ± ۰٫۰۷ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1941
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

198Hg

عدد جرمی198
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۶۶۷۶۹۱۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۹۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۰٫۰۴ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

199Hg

عدد جرمی199
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۶۸۲۸۰۹۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۶۴ Da
g-factor
۱٫۰۰۷۸ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
۱۶٫۹۴ ± ۰٫۱۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته-

200Hg

عدد جرمی200
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۹۶۸۳۲۶۹۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۳٫۱۴ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1925
پاریته+

201Hg

عدد جرمی201
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۹۷۰۳۰۳۰۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۶۳ Da
g-factor
‎−۰٫۳۷۲ ± ۰٫۰۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
۱۳٫۱۷ ± ۰٫۰۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1925
پاریته-

202Hg

عدد جرمی202
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۹۷۰۶۴۳۶۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۵۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۹٫۷۴ ± ۰٫۱۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

203Hg

عدد جرمی203
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۹۷۲۸۷۲۳۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶٫۶۱ ± ۰٫۰۱ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۴۴ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1943
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

204Hg

عدد جرمی204
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۹۷۳۴۹۴۰۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۳۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۶٫۸۲ ± ۰٫۰۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

205Hg

عدد جرمی205
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۷۶۰۷۳۱۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۹۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱۴ ± ۰٫۰۹ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

206Hg

عدد جرمی206
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۹۷۷۵۱۳۸۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۹۴۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۳۲ ± ۰٫۰۷ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

207Hg

عدد جرمی207
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۹۸۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۹ ± ۰٫۲ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

208Hg

عدد جرمی208
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۹۸۵۷۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳۵ ± ۱۰ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

209Hg

عدد جرمی209
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۹۹۰۷۵۷ ± ۰٫۰۰۰۱۶۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۳ ± ۱٫۱ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

عدد جرمی210
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۰۹٫۹۹۴۳۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴ ± ۱۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

عدد جرمی211
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۹۹۹۵۸۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۴ ± ۸٫۱ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

عدد جرمی212
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۱۲٫۰۰۳۲۴۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

عدد جرمی213
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۰۰۸۸۰۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

عدد جرمی214
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۱۴٫۰۱۲۶۳۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

عدد جرمی215
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۱۸۳۶۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

عدد جرمی216
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۲۲۴۵۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
pronunciationMER-kyoo-ri (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۸۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۲۵ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466