பாதரசம் (தனிமம்)

பாதரசம் (தனிமம்) (Hg)

chemical element with symbol Hg and atomic number 80
Atomic Number80
Atomic Weight200.592
திணிவெண்202
Group12
Period6
Blockd
நேர்மின்னி80 p+
நொதுமி122 n0
எதிர்மின்னி80 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Hg (பாதரசம் (தனிமம்))

Physical Property

அணு ஆரம்
150 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
133 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
223 pm
அடர்த்தி
13.5336 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பாதரசம் (தனிமம்)0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
10.437504 eV/particle
ionization energy of Hg (பாதரசம் (தனிமம்))
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
58.5 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.295 kJ/mol
standard enthalpy of formation
61.38 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 2
போர் அணு மாதிரி: Hg (பாதரசம் (தனிமம்))
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Hg (பாதரசம் (தனிமம்))
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Hg (பாதரசம் (தனிமம்))
Orbital Diagram of Hg (பாதரசம் (தனிமம்))
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, 1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைLiquid
gaseous state of matter
Boiling Point
629.769 K
Melting Point
234.321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1,764.15 K
மும்மைப் புள்ளி
234.3156 K
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000933
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.000181 1/K
molar heat capacity
27.983 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000096 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
4.154 K
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000021 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000421 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000284
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
2.99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
25 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
1,407 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
33.91 ± 0.34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
374
Neutron Mass Absorption
0.063
குவாண்டம் எண்1S0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

திணிவெண்170
neutron number90
relative atomic mass
170.005814 ± 0.000324 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
310 ± 250 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2019
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

171Hg

திணிவெண்171
neutron number91
relative atomic mass
171.003585 ± 0.000329 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70 ± 30 us
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

திணிவெண்172
neutron number92
relative atomic mass
171.998860581 ± 0.000161098 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
231 ± 9 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

திணிவெண்173
neutron number93
relative atomic mass
172.997143 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
800 ± 80 us
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

174Hg

திணிவெண்174
neutron number94
relative atomic mass
173.992870575 ± 0.000020623 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

திணிவெண்175
neutron number95
relative atomic mass
174.991444451 ± 0.000087047 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.2 ± 0.3 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

திணிவெண்176
neutron number96
relative atomic mass
175.98734867 ± 0.000011936 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.3 ± 1.4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

திணிவெண்177
neutron number97
relative atomic mass
176.98628459 ± 0.000090952 Da
g-factor
-0.29142857142857 ± 0.014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
117 ± 7 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

திணிவெண்178
neutron number98
relative atomic mass
177.982484756 ± 0.000011548 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
266.5 ± 2.4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

திணிவெண்179
neutron number99
relative atomic mass
178.981821759 ± 0.000030188 Da
g-factor
-0.26857142857143 ± 0.0057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.05 ± 0.03 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

திணிவெண்180
neutron number100
relative atomic mass
179.97826018 ± 0.000013574 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.59 ± 0.01 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

திணிவெண்181
neutron number101
relative atomic mass
180.977819368 ± 0.000016513 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.6 ± 0.1 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

திணிவெண்182
neutron number102
relative atomic mass
181.974689173 ± 0.00001051 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.83 ± 0.06 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

திணிவெண்183
neutron number103
relative atomic mass
182.974444652 ± 0.000007604 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.4 ± 0.7 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

திணிவெண்184
neutron number104
relative atomic mass
183.971717709 ± 0.000010235 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.87 ± 0.26 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

திணிவெண்185
neutron number105
relative atomic mass
184.971890696 ± 0.000014641 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49.1 ± 1 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

திணிவெண்186
neutron number106
relative atomic mass
185.969362061 ± 0.000012507 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.38 ± 0.06 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

திணிவெண்187
neutron number107
relative atomic mass
186.96981354 ± 0.00001381 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.9 ± 0.3 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

திணிவெண்188
neutron number108
relative atomic mass
187.967580738 ± 0.000007285 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.25 ± 0.15 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

திணிவெண்189
neutron number109
relative atomic mass
188.968194776 ± 0.000033873 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.6 ± 0.2 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

திணிவெண்190
neutron number110
relative atomic mass
189.96632225 ± 0.000017076 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 0.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

திணிவெண்191
neutron number111
relative atomic mass
190.967158301 ± 0.000023918 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49 ± 10 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

திணிவெண்192
neutron number112
relative atomic mass
191.965634263 ± 0.000016679 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.85 ± 0.2 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

திணிவெண்193
neutron number113
relative atomic mass
192.966653395 ± 0.000016645 Da
g-factor
-0.41673333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.8 ± 0.15 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

திணிவெண்194
neutron number114
relative atomic mass
193.965449108 ± 0.0000031 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
447 ± 28 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

195Hg

திணிவெண்195
neutron number115
relative atomic mass
194.966705809 ± 0.000024843 Da
g-factor
1.0786 ± 0.0012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.69 ± 0.16 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

திணிவெண்196
neutron number116
relative atomic mass
195.965833445 ± 0.000003163 Da
g-factor
0
natural abundance
0.15 ± 0.01
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

197Hg

திணிவெண்197
neutron number117
relative atomic mass
196.967213715 ± 0.000003442 Da
g-factor
1.0506 ± 0.0012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.93 ± 0.07 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

198Hg

திணிவெண்198
neutron number118
relative atomic mass
197.966769177 ± 0.000000491 Da
g-factor
0
natural abundance
10.04 ± 0.03
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

199Hg

திணிவெண்199
neutron number119
relative atomic mass
198.968280994 ± 0.000000564 Da
g-factor
1.0078 ± 0.0012
natural abundance
16.94 ± 0.12
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity-

200Hg

திணிவெண்200
neutron number120
relative atomic mass
199.968326941 ± 0.000000568 Da
g-factor
0
natural abundance
23.14 ± 0.09
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

201Hg

திணிவெண்201
neutron number121
relative atomic mass
200.970303054 ± 0.000000763 Da
g-factor
-0.372 ± 0.00046666666666667
natural abundance
13.17 ± 0.09
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity-

202Hg

திணிவெண்202
neutron number122
relative atomic mass
201.970643604 ± 0.000000757 Da
g-factor
0
natural abundance
29.74 ± 0.13
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

203Hg

திணிவெண்203
neutron number123
relative atomic mass
202.972872396 ± 0.00000175 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
46.61 ± 0.01 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.344 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Hg

திணிவெண்204
neutron number124
relative atomic mass
203.973494037 ± 0.000000534 Da
g-factor
0
natural abundance
6.82 ± 0.04
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

205Hg

திணிவெண்205
neutron number125
relative atomic mass
204.976073151 ± 0.000003923 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.14 ± 0.09 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

206Hg

திணிவெண்206
neutron number126
relative atomic mass
205.977513837 ± 0.000021943 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.32 ± 0.07 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Hg

திணிவெண்207
neutron number127
relative atomic mass
206.9823 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.9 ± 0.2 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

208Hg

திணிவெண்208
neutron number128
relative atomic mass
207.985759 ± 0.000033 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
135 ± 10 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

209Hg

திணிவெண்209
neutron number129
relative atomic mass
208.990757 ± 0.000161 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.3 ± 1.1 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

திணிவெண்210
neutron number130
relative atomic mass
209.99431 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64 ± 12 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

திணிவெண்211
neutron number131
relative atomic mass
210.999581 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.4 ± 8.1 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

திணிவெண்212
neutron number132
relative atomic mass
212.003242 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

திணிவெண்213
neutron number133
relative atomic mass
213.008803 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

திணிவெண்214
neutron number134
relative atomic mass
214.012636 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

திணிவெண்215
neutron number135
relative atomic mass
215.018368 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

திணிவெண்216
neutron number136
relative atomic mass
216.022459 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்From the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
pronunciationMER-kyoo-ri (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.085 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00003 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000025 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000002 %
Abundance in Universe
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466