ید

ید (I)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی53
عدد جرمی126.90447
عدد جرمی127
گروه17
تناوب5
بلوکp
پروتون53 p+
نوترون74 n0
الکترون53 e-
Animated مدل بور of I (ید)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۰ pm
حجم مولی
۲۵٫۷ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۳ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۲۲۰ pm
Crystal Radius
۲۰۶ pm
شعاع واندروالسی
۱۹۸ pm
density
۴٫۹۳۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ید0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۶۰۸٫۲ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۳٫۰۵۹۰۳۶۸ eV/particle
ionization energy
۱۰٫۴۵۱۲۶ eV/particle
ionization energy of I (ید)
آنتالپی تبخیر
۴۱٫۹۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۵٫۵۲ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۰۶٫۷۵۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 7
مدل بور: I (ید)
الکترون‌های ظرفیت7
ساختار لوویس: I (ید)
آرایش اتمی[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced مدل بور of I (ید)
Orbital Diagram of I (ید)
عدد اکسایش-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
2.66
Electrophilicity Index
۳٫۰۸۶۴۸۸۹۱۳۵۱۲۶۸۶۵ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴۵۷٫۵۵ K
نقطه ذوب
۳۸۶٫۸۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
۸۱۹٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
۳۸۶٫۷۵ K
۱۲٫۱۱ kPa
appearance
رنگ
تخته سنگ خاکستری
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۵۴٫۴۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۱۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۴ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۲۲۲
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیاورتورومبیک پایه محور (ORC)
ثابت شبکه
۷٫۷۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۷٫۷ GPa
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستههالوژنها, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۵۸۳٫۵ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۳۲٫۹ ± ۱٫۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۳۸۵ a₀
allotropeDiiodine
سطح مقطع نوترون
۶٫۳
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱۸
عدد کوانتومی2P3/2
گروه فضایی64 (Cmca)

ایزوتوپ‌های ید

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار41
Natural Isotopes1

106I

عدد جرمی106
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۵۳۵۱۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

107I

عدد جرمی107
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۴۶۹۳۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

108I

عدد جرمی108
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۴۳۳۴۸ ± ۰٫۰۰۰۱۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۴ ± ۰٫۸ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

عدد جرمی109
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۳۸۰۸۶۰۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۲۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۲٫۸ ± ۰٫۸ us
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1984
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

عدد جرمی110
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۳۵۰۸۵۱۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۶۶۴۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۶۴ ± ۲۴ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

عدد جرمی111
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۳۰۲۶۹۲۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

عدد جرمی112
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۲۸۰۰۴۵۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۴ ± ۰٫۰۸ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

عدد جرمی113
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۲۳۶۵۰۰۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۶ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

عدد جرمی114
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۲۲۰۱۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۱ ± ۰٫۱۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

عدد جرمی115
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۱۸۰۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳ ± ۰٫۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

عدد جرمی116
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۱۶۸۸۵۵۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۸۰۵۵۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۹۱ ± ۰٫۱۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

عدد جرمی117
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۱۳۶۴۵۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۴۳۷ Da
g-factor
۱٫۲۴ ± ۰٫۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۲ ± ۰٫۰۴ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

عدد جرمی118
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۱۳۰۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۲۱۳ Da
g-factor
۱ ± ۰٫۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۷ ± ۰٫۵ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

عدد جرمی119
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۱۰۰۶۰۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۳۰۲ Da
g-factor
۱٫۱۶ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۱ ± ۰٫۴ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

عدد جرمی120
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۱۰۰۹۳۷۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۲۱۲ Da
g-factor
۰٫۶۱۵ ± ۰٫۰۱۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۱٫۶۷ ± ۰٫۱۸ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

عدد جرمی121
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۰۷۴۱۱۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۰۷ Da
g-factor
۰٫۹۲ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۲ ± ۰٫۰۱ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

عدد جرمی122
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۰۷۵۹۰۰۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۵۶۱ Da
g-factor
۰٫۹۴ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶۳ ± ۰٫۰۶ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

عدد جرمی123
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۰۵۵۸۹۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۹۵۶ Da
g-factor
۱٫۱۲۷۲ ± ۰٫۰۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۲۲۳۲ ± ۰٫۰۰۱۵ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

عدد جرمی124
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۰۶۲۱۰۲۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۶۷ Da
g-factor
۰٫۷۲۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۷۶ ± ۰٫۰۰۰۳ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

عدد جرمی125
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۰۴۶۳۰۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۲ Da
g-factor
۱٫۱۲۸۴ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹٫۳۹۲ ± ۰٫۰۰۸ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۷۵۲ ± ۰٫۰۱۷
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

126I

عدد جرمی126
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۰۵۶۲۴۲۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۰۵۵ Da
g-factor
۰٫۷۱۹ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۹۳ ± ۰٫۰۵ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

عدد جرمی127
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۰۴۴۷۲۵۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸۸۷ Da
g-factor
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۶۸۸ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1920
پاریته+

128I

عدد جرمی128
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۰۵۸۰۹۳۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۸۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۹۹ ± ۰٫۰۲ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

عدد جرمی129
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۰۴۹۸۳۶۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۸۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۱۴ ± ۰٫۱۲ My
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

130I

عدد جرمی130
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۰۶۶۷۰۱۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۸۵ Da
g-factor
۰٫۶۶۹۸ ± ۰٫۰۰۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۳۶ ± ۰٫۰۱ h
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

131I

عدد جرمی131
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۰۶۱۲۶۳۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۴۹ Da
g-factor
۰٫۷۸۲۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱ ± ۰٫۰۰۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۰۲۴۹ ± ۰٫۰۰۰۶ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۳۴ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

132I

عدد جرمی132
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۰۷۹۹۳۵۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۶۴ Da
g-factor
۰٫۷۷۲ ± ۰٫۰۰۱۷۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۹۵ ± ۰٫۰۱۳ h
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۸ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

133I

عدد جرمی133
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۰۷۸۲۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۳۳۵ Da
g-factor
۰٫۸۱۶ ± ۰٫۰۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۸۳ ± ۰٫۰۸ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۳ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

134I

عدد جرمی134
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۰۹۷۷۵۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۲۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲٫۵ ± ۰٫۲ m
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

135I

عدد جرمی135
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۱۰۰۵۹۳۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۱۱ Da
g-factor
۰٫۸۴ ± ۰٫۰۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۵۸ ± ۰٫۰۳ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

136I

عدد جرمی136
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۱۴۶۰۴۶۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۲۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۳٫۴ ± ۰٫۴ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

137I

عدد جرمی137
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۱۸۰۲۸۱۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۱۳ ± ۰٫۱۲ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1943
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

عدد جرمی138
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۲۲۷۲۶۳۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۲۶ ± ۰٫۰۳ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

عدد جرمی139
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۲۶۴۹۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۸ ± ۰٫۰۱۱ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

عدد جرمی140
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۳۱۷۱۵۹۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸۸ ± ۱۰ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

عدد جرمی141
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۳۵۶۶۶۰۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲۰ ± ۷ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

عدد جرمی142
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۴۱۱۶۶۵۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳۵ ± ۱۱ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

عدد جرمی143
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۴۵۴۷۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۲ ± ۸ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

عدد جرمی144
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۵۱۳۳۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۴ ± ۸ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

عدد جرمی145
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۵۵۸۴۵ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۹٫۷ ± ۹٫۳ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

عدد جرمی146
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۶۱۸۴۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۴ ± ۲۶ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

عدد جرمی147
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۶۶۵۰۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

تاریخ

کاشفBernard Courtois
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1811
ریشه‌شناسیGreek: iôeides (violet colored).
pronunciationEYE-eh-dine (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۴۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۶ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۲ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۲۵ %
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965