அயடின்

அயடின் (I)

அணு எண் 53 ஆல் விவரிக்கப்படும் ஒரு தனிமம்
Atomic Number53
Atomic Weight126.90447
திணிவெண்127
Group17
Period5
Blockp
நேர்மின்னி53 p+
நொதுமி74 n0
எதிர்மின்னி53 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of I (அயடின்)

Physical Property

அணு ஆரம்
140 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
133 pm
Metallic Radius
ionic radius
220 pm
Crystal Radius
206 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
198 pm
அடர்த்தி
4.933 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: அயடின்0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
608.2 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
3.0590368 eV/particle
ionization energy
10.45126 eV/particle
ionization energy of I (அயடின்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
41.95 kJ/mol
enthalpy of fusion
15.52 kJ/mol
standard enthalpy of formation
106.757 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 7
போர் அணு மாதிரி: I (அயடின்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி7
Lewis structure: I (அயடின்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p5
Enhanced போர் அணு மாதிரி of I (அயடின்)
Orbital Diagram of I (அயடின்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.66
Electrophilicity Index
3.0864889135126865 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
457.55 K
Melting Point
386.85 K
critical pressure
critical temperature
819.15 K
மும்மைப் புள்ளி
386.75 K
12.11 kPa
appearance
நிறம்
Slate Gray
appearancelustrous metallic gray, violet as a gas
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
54.43 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.214 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
மின் கடத்துதிறன்
0.0000000000001 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
1,00,00,000 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000045 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.00000000114 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000222
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
7.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
7.7 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number99
Mendeleev Number109
Pettifor Number97
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
583.5 kJ/mol
polarizability
32.9 ± 1.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
385 a₀
allotropeDiiodine
Neutron cross section
6.3
Neutron Mass Absorption
0.0018
குவாண்டம் எண்2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Iodine

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes1

106I

திணிவெண்106
neutron number53
relative atomic mass
105.953516 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

107I

திணிவெண்107
neutron number54
relative atomic mass
106.946935 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

108I

திணிவெண்108
neutron number55
relative atomic mass
107.943348 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.4 ± 0.8 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.5%
p (proton emission)0.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

109I

திணிவெண்109
neutron number56
relative atomic mass
108.938086022 ± 0.000007223 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
92.8 ± 0.8 us
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)99.986%
α (α emission)0.014%

110I

திணிவெண்110
neutron number57
relative atomic mass
109.935085102 ± 0.000066494 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
664 ± 24 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%
β+α (β+-delayed α emission)1.1%

111I

திணிவெண்111
neutron number58
relative atomic mass
110.930269236 ± 0.000005103 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.088%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112I

திணிவெண்112
neutron number59
relative atomic mass
111.928004548 ± 0.000011 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.34 ± 0.08 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0012%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.88%
β+α (β+-delayed α emission)0.104%

113I

திணிவெண்113
neutron number60
relative atomic mass
112.923650062 ± 0.0000086 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.6 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.31%
β+α (β+-delayed α emission)

114I

திணிவெண்114
neutron number61
relative atomic mass
113.9220189 ± 0.0000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.01 ± 0.15 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
α (α emission)7.7%

115I

திணிவெண்115
neutron number62
relative atomic mass
114.918048 ± 0.000031 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.3 ± 0.2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116I

திணிவெண்116
neutron number63
relative atomic mass
115.916885513 ± 0.000080555 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.91 ± 0.15 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117I

திணிவெண்117
neutron number64
relative atomic mass
116.913645649 ± 0.000027437 Da
g-factor
1.24 ± 0.08
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.22 ± 0.04 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77%

118I

திணிவெண்118
neutron number65
relative atomic mass
117.913074 ± 0.000021213 Da
g-factor
1 ± 0.1
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.7 ± 0.5 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119I

திணிவெண்119
neutron number66
relative atomic mass
118.91006091 ± 0.000023302 Da
g-factor
1.16 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.1 ± 0.4 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)51%
ϵ (electron capture)49%

120I

திணிவெண்120
neutron number67
relative atomic mass
119.910093729 ± 0.000016212 Da
g-factor
0.615 ± 0.015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
81.67 ± 0.18 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121I

திணிவெண்121
neutron number68
relative atomic mass
120.907411492 ± 0.00000507 Da
g-factor
0.92 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.12 ± 0.01 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122I

திணிவெண்122
neutron number69
relative atomic mass
121.907590094 ± 0.000005561 Da
g-factor
0.94 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.63 ± 0.06 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)78%
ϵ (electron capture)22%

123I

திணிவெண்123
neutron number70
relative atomic mass
122.905589753 ± 0.000003956 Da
g-factor
1.1272 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.2232 ± 0.0015 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124I

திணிவெண்124
neutron number71
relative atomic mass
123.906210297 ± 0.000002467 Da
g-factor
0.723 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.176 ± 0.0003 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125I

திணிவெண்125
neutron number72
relative atomic mass
124.90463061 ± 0.000001452 Da
g-factor
1.1284 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
59.392 ± 0.008 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.752 ± 0.017
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

126I

திணிவெண்126
neutron number73
relative atomic mass
125.905624205 ± 0.000004055 Da
g-factor
0.719 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.93 ± 0.05 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52.7%
β (β decay)47.3%

127I

திணிவெண்127
neutron number74
relative atomic mass
126.904472592 ± 0.000003887 Da
g-factor
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.688 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

128I

திணிவெண்128
neutron number75
relative atomic mass
127.905809355 ± 0.000003887 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.99 ± 0.02 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)93.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

129I

திணிவெண்129
neutron number76
relative atomic mass
128.904983643 ± 0.000003385 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.14 ± 0.12 My
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130I

திணிவெண்130
neutron number77
relative atomic mass
129.906670168 ± 0.000003385 Da
g-factor
0.6698 ± 0.0014
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.36 ± 0.01 h
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

131I

திணிவெண்131
neutron number78
relative atomic mass
130.906126375 ± 0.000000649 Da
g-factor
0.78228571428571 ± 0.00028571428571429
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.0249 ± 0.0006 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.34 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132I

திணிவெண்132
neutron number79
relative atomic mass
131.907993511 ± 0.000004364 Da
g-factor
0.772 ± 0.00175
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.295 ± 0.013 h
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
0.08 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133I

திணிவெண்133
neutron number80
relative atomic mass
132.9078284 ± 0.000006335 Da
g-factor
0.816 ± 0.0014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.83 ± 0.08 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.23 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134I

திணிவெண்134
neutron number81
relative atomic mass
133.90977566 ± 0.000005213 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
52.5 ± 0.2 m
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

135I

திணிவெண்135
neutron number82
relative atomic mass
134.910059355 ± 0.000002211 Da
g-factor
0.84 ± 0.00057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.58 ± 0.03 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

136I

திணிவெண்136
neutron number83
relative atomic mass
135.914604693 ± 0.000015231 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
83.4 ± 0.4 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

137I

திணிவெண்137
neutron number84
relative atomic mass
136.918028178 ± 0.000009 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.13 ± 0.12 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.51%

138I

திணிவெண்138
neutron number85
relative atomic mass
137.922726392 ± 0.0000064 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.26 ± 0.03 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.33%

139I

திணிவெண்139
neutron number86
relative atomic mass
138.9264934 ± 0.0000043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.28 ± 0.011 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.74%

140I

திணிவெண்140
neutron number87
relative atomic mass
139.931715914 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
588 ± 10 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%
2n (2-neutron emission)

141I

திணிவெண்141
neutron number88
relative atomic mass
140.935666081 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
420 ± 7 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%

142I

திணிவெண்142
neutron number89
relative atomic mass
141.941166595 ± 0.0000053 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
235 ± 11 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143I

திணிவெண்143
neutron number90
relative atomic mass
142.945475 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
182 ± 8 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144I

திணிவெண்144
neutron number91
relative atomic mass
143.951336 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
94 ± 8 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145I

திணிவெண்145
neutron number92
relative atomic mass
144.955845 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
89.7 ± 9.3 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

146I

திணிவெண்146
neutron number93
relative atomic mass
145.961846 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
94 ± 26 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

147I

திணிவெண்147
neutron number94
relative atomic mass
146.966505 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sample of iodine
Iodine-sample
Iodine powder.JPG
Iodine microcrystals.JPG
Iodine'.JPG

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Bernard Courtois
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1811
சொற்பிறப்பியல்Greek: iôeides (violet colored).
pronunciationEYE-eh-dine (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.45 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.06 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00002 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000025 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
5s39.5965