નિયોડિનિયમનો

નિયોડિનિયમનો (Nd)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number60
Atomic Weight144.242
mass number142
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન60 p+
neutron82 n0
ઈલેક્ટ્રોન60 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Nd (નિયોડિનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
185 pm
molar volume
Covalent Radius
174 pm
Metallic Radius
ionic radius
129 pm
Crystal Radius
143 pm
Van der Waals radius
239 pm
density
7.01 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: નિયોડિનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Nd (નિયોડિનિયમનો)
enthalpy of vaporization
289 kJ/mol
enthalpy of fusion
7.1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
326.9 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 22, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Nd (નિયોડિનિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Nd (નિયોડિનિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f4 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Nd (નિયોડિનિયમનો)
Orbital Diagram of Nd (નિયોડિનિયમનો)
oxidation number0, 2, 3, 4
વિદ્યુતઋણતા
1.14
Electrophilicity Index
1.9177223954003881 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,347.15 K
Melting Point
1,289.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000096 1/K
molar heat capacity
27.45 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.6 MS/m
electrical resistivity
0.00000064 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000048 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000069235 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0033648
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
19.2 K
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
32 GPa
shear modulus
16 GPa
Young's modulus
41 GPa
Poisson's ratio
0.28
અવાજની ઝડપ
2,330 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49
Neutron Mass Absorption
0.011
quantum number5I4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes7
Isotopic Composition14227.15%14227.15%14423.80%14423.80%14617.19%14617.19%14312.17%14312.17%1458.29%1458.29%1485.76%1485.76%1505.64%1505.64%

124Nd

mass number124
neutron number64
relative atomic mass
123.951873 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Nd

mass number125
neutron number65
relative atomic mass
124.948395 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
650 ± 150 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

mass number126
neutron number66
relative atomic mass
125.942694 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Nd

mass number127
neutron number67
relative atomic mass
126.939978 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.8 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

128Nd

mass number128
neutron number68
relative atomic mass
127.935018 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

129Nd

mass number129
neutron number69
relative atomic mass
128.933038 ± 0.000217 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.8 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Nd

mass number130
neutron number70
relative atomic mass
129.928506 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21 ± 3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

mass number131
neutron number71
relative atomic mass
130.92724802 ± 0.000029541 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.4 ± 0.9 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Nd

mass number132
neutron number72
relative atomic mass
131.923321237 ± 0.000025985 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.56 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

mass number133
neutron number73
relative atomic mass
132.922348 ± 0.00005 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
70 ± 10 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

mass number134
neutron number74
relative atomic mass
133.918790207 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.5 ± 1.5 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

mass number135
neutron number75
relative atomic mass
134.918181318 ± 0.000020534 Da
g-factor
-0.17333333333333 ± 0.0066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.4 ± 0.6 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
1.9 ± 0.5
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

mass number136
neutron number76
relative atomic mass
135.914976061 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
50.65 ± 0.33 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

mass number137
neutron number77
relative atomic mass
136.914563099 ± 0.000012586 Da
g-factor
-1.264 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
38.5 ± 1.5 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

mass number138
neutron number78
relative atomic mass
137.911950938 ± 0.000012456 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.04 ± 0.09 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

mass number139
neutron number79
relative atomic mass
138.911951208 ± 0.000029545 Da
g-factor
0.60333333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29.7 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.09
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

mass number140
neutron number80
relative atomic mass
139.90954613 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.37 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

141Nd

mass number141
neutron number81
relative atomic mass
140.90961669 ± 0.000003417 Da
g-factor
0.67333333333333 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.49 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.13
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

mass number142
neutron number82
relative atomic mass
141.907728824 ± 0.000001348 Da
g-factor
0
natural abundance
27.153 ± 0.04
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

143Nd

mass number143
neutron number83
relative atomic mass
142.909819815 ± 0.000001347 Da
g-factor
-0.30428571428571 ± 0.0014285714285714
natural abundance
12.173 ± 0.026
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.61 ± 0.02
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી-

144Nd

mass number144
neutron number84
relative atomic mass
143.910092798 ± 0.000001346 Da
g-factor
0
natural abundance
23.798 ± 0.019
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.29 ± 0.16 Py
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

145Nd

mass number145
neutron number85
relative atomic mass
144.912579151 ± 0.000001364 Da
g-factor
-0.18742857142857 ± 0.0011428571428571
natural abundance
8.293 ± 0.012
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.314 ± 0.012
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)

146Nd

mass number146
neutron number86
relative atomic mass
145.913122459 ± 0.000001366 Da
g-factor
0
natural abundance
17.189 ± 0.032
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

147Nd

mass number147
neutron number87
relative atomic mass
146.916105969 ± 0.000001368 Da
g-factor
0.2216 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.98 ± 0.01 d
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.9 ± 0.3
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Nd

mass number148
neutron number88
relative atomic mass
147.916899027 ± 0.000002203 Da
g-factor
0
natural abundance
5.756 ± 0.021
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

149Nd

mass number149
neutron number89
relative atomic mass
148.920154583 ± 0.000002205 Da
g-factor
0.1404 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.728 ± 0.001 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.3
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Nd

mass number150
neutron number90
relative atomic mass
149.920901322 ± 0.000001211 Da
g-factor
0
natural abundance
5.638 ± 0.028
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.3 ± 0.7 Ey
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)100%

151Nd

mass number151
neutron number91
relative atomic mass
150.923839363 ± 0.000001215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.44 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Nd

mass number152
neutron number92
relative atomic mass
151.924691242 ± 0.000026276 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.4 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Nd

mass number153
neutron number93
relative atomic mass
152.927717868 ± 0.000002949 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
31.6 ± 1 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Nd

mass number154
neutron number94
relative atomic mass
153.929597404 ± 0.0000011 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.9 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

155Nd

mass number155
neutron number95
relative atomic mass
154.933135598 ± 0.000009826 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.9 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Nd

mass number156
neutron number96
relative atomic mass
155.935370358 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.06 ± 0.13 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Nd

mass number157
neutron number97
relative atomic mass
156.939351074 ± 0.000002294 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.15 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Nd

mass number158
neutron number98
relative atomic mass
157.94220562 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
810 ± 30 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Nd

mass number159
neutron number99
relative atomic mass
158.946619085 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
500 ± 30 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Nd

mass number160
neutron number100
relative atomic mass
159.949839172 ± 0.00005 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
439 ± 37 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Nd

mass number161
neutron number101
relative atomic mass
160.954664 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
215 ± 76 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Nd

mass number162
neutron number102
relative atomic mass
161.958121 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
310 ± 200 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Nd

mass number163
neutron number103
relative atomic mass
162.963414 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Neodym 1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકC.F. Aver von Welsbach
શોધનું સ્થળAustria
શોધની તારીખ1925
etymologyGreek: neos and didymos (new twin).
ઉચ્ચારnee-eh-DIM-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
41.5 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.0000028 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00005 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000003 %
Abundance in Universe
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934