நியோடைமியம்

நியோடைமியம் (Nd)

chemical element with the atomic number of 60 and symbol Nd
Atomic Number60
Atomic Weight144.242
திணிவெண்142
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி60 p+
நொதுமி82 n0
எதிர்மின்னி60 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Nd (நியோடைமியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
185 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
174 pm
Metallic Radius
ionic radius
129 pm
Crystal Radius
143 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
239 pm
அடர்த்தி
7.01 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: நியோடைமியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Nd (நியோடைமியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
289 kJ/mol
enthalpy of fusion
7.1 kJ/mol
standard enthalpy of formation
326.9 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 22, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Nd (நியோடைமியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Nd (நியோடைமியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f4 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Nd (நியோடைமியம்)
Orbital Diagram of Nd (நியோடைமியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.14
Electrophilicity Index
1.9177223954003881 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,347.15 K
Melting Point
1,289.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000096 1/K
molar heat capacity
27.45 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.6 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000064 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000048 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000069235 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0033648
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
19.2 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
32 GPa
shear modulus
16 GPa
யங்கின் மட்டு
41 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.28
ஒலியின் விரைவு
2,330 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49
Neutron Mass Absorption
0.011
குவாண்டம் எண்5I4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes7
Isotopic Composition14227.15%14227.15%14423.80%14423.80%14617.19%14617.19%14312.17%14312.17%1458.29%1458.29%1485.76%1485.76%1505.64%1505.64%

124Nd

திணிவெண்124
neutron number64
relative atomic mass
123.951873 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Nd

திணிவெண்125
neutron number65
relative atomic mass
124.948395 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
650 ± 150 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

திணிவெண்126
neutron number66
relative atomic mass
125.942694 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Nd

திணிவெண்127
neutron number67
relative atomic mass
126.939978 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.8 ± 0.4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

128Nd

திணிவெண்128
neutron number68
relative atomic mass
127.935018 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

129Nd

திணிவெண்129
neutron number69
relative atomic mass
128.933038 ± 0.000217 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.8 ± 0.6 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Nd

திணிவெண்130
neutron number70
relative atomic mass
129.928506 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21 ± 3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

திணிவெண்131
neutron number71
relative atomic mass
130.92724802 ± 0.000029541 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.4 ± 0.9 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Nd

திணிவெண்132
neutron number72
relative atomic mass
131.923321237 ± 0.000025985 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.56 ± 0.1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

திணிவெண்133
neutron number73
relative atomic mass
132.922348 ± 0.00005 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70 ± 10 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

திணிவெண்134
neutron number74
relative atomic mass
133.918790207 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.5 ± 1.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

திணிவெண்135
neutron number75
relative atomic mass
134.918181318 ± 0.000020534 Da
g-factor
-0.17333333333333 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.4 ± 0.6 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
1.9 ± 0.5
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

திணிவெண்136
neutron number76
relative atomic mass
135.914976061 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.65 ± 0.33 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

திணிவெண்137
neutron number77
relative atomic mass
136.914563099 ± 0.000012586 Da
g-factor
-1.264 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.5 ± 1.5 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

திணிவெண்138
neutron number78
relative atomic mass
137.911950938 ± 0.000012456 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.04 ± 0.09 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

திணிவெண்139
neutron number79
relative atomic mass
138.911951208 ± 0.000029545 Da
g-factor
0.60333333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.7 ± 0.5 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

திணிவெண்140
neutron number80
relative atomic mass
139.90954613 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.37 ± 0.02 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

141Nd

திணிவெண்141
neutron number81
relative atomic mass
140.90961669 ± 0.000003417 Da
g-factor
0.67333333333333 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.49 ± 0.03 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.13
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

திணிவெண்142
neutron number82
relative atomic mass
141.907728824 ± 0.000001348 Da
g-factor
0
natural abundance
27.153 ± 0.04
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

143Nd

திணிவெண்143
neutron number83
relative atomic mass
142.909819815 ± 0.000001347 Da
g-factor
-0.30428571428571 ± 0.0014285714285714
natural abundance
12.173 ± 0.026
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.61 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity-

144Nd

திணிவெண்144
neutron number84
relative atomic mass
143.910092798 ± 0.000001346 Da
g-factor
0
natural abundance
23.798 ± 0.019
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.29 ± 0.16 Py
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

145Nd

திணிவெண்145
neutron number85
relative atomic mass
144.912579151 ± 0.000001364 Da
g-factor
-0.18742857142857 ± 0.0011428571428571
natural abundance
8.293 ± 0.012
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.314 ± 0.012
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

146Nd

திணிவெண்146
neutron number86
relative atomic mass
145.913122459 ± 0.000001366 Da
g-factor
0
natural abundance
17.189 ± 0.032
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

147Nd

திணிவெண்147
neutron number87
relative atomic mass
146.916105969 ± 0.000001368 Da
g-factor
0.2216 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.98 ± 0.01 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.9 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Nd

திணிவெண்148
neutron number88
relative atomic mass
147.916899027 ± 0.000002203 Da
g-factor
0
natural abundance
5.756 ± 0.021
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

149Nd

திணிவெண்149
neutron number89
relative atomic mass
148.920154583 ± 0.000002205 Da
g-factor
0.1404 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.728 ± 0.001 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Nd

திணிவெண்150
neutron number90
relative atomic mass
149.920901322 ± 0.000001211 Da
g-factor
0
natural abundance
5.638 ± 0.028
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.3 ± 0.7 Ey
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

151Nd

திணிவெண்151
neutron number91
relative atomic mass
150.923839363 ± 0.000001215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.44 ± 0.07 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Nd

திணிவெண்152
neutron number92
relative atomic mass
151.924691242 ± 0.000026276 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.4 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Nd

திணிவெண்153
neutron number93
relative atomic mass
152.927717868 ± 0.000002949 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31.6 ± 1 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Nd

திணிவெண்154
neutron number94
relative atomic mass
153.929597404 ± 0.0000011 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.9 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

155Nd

திணிவெண்155
neutron number95
relative atomic mass
154.933135598 ± 0.000009826 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.9 ± 0.2 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Nd

திணிவெண்156
neutron number96
relative atomic mass
155.935370358 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.06 ± 0.13 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Nd

திணிவெண்157
neutron number97
relative atomic mass
156.939351074 ± 0.000002294 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.15 ± 0.03 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Nd

திணிவெண்158
neutron number98
relative atomic mass
157.94220562 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
810 ± 30 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Nd

திணிவெண்159
neutron number99
relative atomic mass
158.946619085 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
500 ± 30 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Nd

திணிவெண்160
neutron number100
relative atomic mass
159.949839172 ± 0.00005 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
439 ± 37 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Nd

திணிவெண்161
neutron number101
relative atomic mass
160.954664 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
215 ± 76 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Nd

திணிவெண்162
neutron number102
relative atomic mass
161.958121 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
310 ± 200 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Nd

திணிவெண்163
neutron number103
relative atomic mass
162.963414 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Neodym 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்C.F. Aver von Welsbach
location of discoveryAustria
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
சொற்பிறப்பியல்Greek: neos and didymos (new twin).
pronunciationnee-eh-DIM-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
41.5 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0000028 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00005 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000003 %
Abundance in Universe
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934