ફૉસ્ફરસનો

ફૉસ્ફરસનો (P)

પરમાણું ક્રમાંક ૧૫ ધરાવતું રાસાયણિક તત્ત્વ
Atomic Number15
Atomic Weight30.973761998
mass number31
Group15
Period3
Blockp
પ્રોટોન15 p+
neutron16 n0
ઈલેક્ટ્રોન15 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of P (ફૉસ્ફરસનો)

Physical Property

Atomic Radius
100 pm
molar volume
Covalent Radius
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Van der Waals radius
180 pm
density
1.823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ફૉસ્ફરસનો0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
626.8 kJ/mol
electron affinity
0.746607 eV/particle
ionization energy
10.486686 eV/particle
ionization energy of P (ફૉસ્ફરસનો)
enthalpy of vaporization
49.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
316.5 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 5
બૉહરનો સિદ્ધાંત: P (ફૉસ્ફરસનો)
valence electron5
Lewis structure: P (ફૉસ્ફરસનો)
electron configuration[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of P (ફૉસ્ફરસનો)
Orbital Diagram of P (ફૉસ્ફરસનો)
oxidation number-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
2.19
Electrophilicity Index
1.6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
553.65 K
Melting Point
317.3 K
critical pressure
critical temperature
994.15 K
triple point
appearance
color
Colorless
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
refractive index
1.001212
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
23.824 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
10 MS/m
electrical resistivity
0.0000001 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000035 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000206
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Triclinic (CUB)
lattice constant
7.17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
hardness
bulk modulus
11 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
604.8 kJ/mol
polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0.18
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number4S3/2
space group2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes23
Natural Isotopes1

24P

mass number24
neutron number9
relative atomic mass
24.036522 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

mass number25
neutron number10
relative atomic mass
25.021675 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

26P

mass number26
neutron number11
relative atomic mass
26.01178 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
43.6 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

mass number27
neutron number12
relative atomic mass
26.999292499 ± 0.000009662 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
260 ± 80 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

mass number28
neutron number13
relative atomic mass
27.99232646 ± 0.000001231 Da
g-factor
0.104 ± 0.001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
270.3 ± 0.5 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
0.137 ± 0.014
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

mass number29
neutron number14
relative atomic mass
28.981800368 ± 0.000000385 Da
g-factor
2.4688 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.102 ± 0.004 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

mass number30
neutron number15
relative atomic mass
29.97831349 ± 0.000000069 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5 ± 0.0017 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

mass number31
neutron number16
relative atomic mass
30.97376199768 ± 0.0000000008 Da
g-factor
2.26185 ± 0.00001
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

32P

mass number32
neutron number17
relative atomic mass
31.973907643 ± 0.000000042 Da
g-factor
-0.2528 ± 0.0002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.269 ± 0.007 d
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

33P

mass number33
neutron number18
relative atomic mass
32.971725692 ± 0.00000117 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.35 ± 0.11 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

34P

mass number34
neutron number19
relative atomic mass
33.973645886 ± 0.00000087 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.43 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1945
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

35P

mass number35
neutron number20
relative atomic mass
34.973314045 ± 0.000002003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
47.3 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

36P

mass number36
neutron number21
relative atomic mass
35.97825961 ± 0.000014078 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.6 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

mass number37
neutron number22
relative atomic mass
36.979606942 ± 0.000040738 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.31 ± 0.13 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

mass number38
neutron number23
relative atomic mass
37.984303105 ± 0.000077918 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
640 ± 140 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

mass number39
neutron number24
relative atomic mass
38.986285865 ± 0.000120929 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
282 ± 24 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

mass number40
neutron number25
relative atomic mass
39.991262221 ± 0.000089755 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
150 ± 8 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

mass number41
neutron number26
relative atomic mass
40.994654 ± 0.000129 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
101 ± 5 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

mass number42
neutron number27
relative atomic mass
42.00117214 ± 0.000101996 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
48.5 ± 1.5 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

mass number43
neutron number28
relative atomic mass
43.005411 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35.8 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

mass number44
neutron number29
relative atomic mass
44.011927 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.5 ± 2.5 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

mass number45
neutron number30
relative atomic mass
45.017134 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1990
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

mass number46
neutron number31
relative atomic mass
46.02452 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1990
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

mass number47
neutron number32
relative atomic mass
47.030929 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકHennig Brand
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1669
etymologyGreek: phosphoros, (bringer of light).
ઉચ્ચારFOS-fer-es (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,050 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.06 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
1.1 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.11 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0007 %
Abundance in Universe
0.0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582