பொஸ்பரசு

பொஸ்பரசு (P)

chemical element with symbol P and atomic number 15
Atomic Number15
Atomic Weight30.973761998
திணிவெண்31
Group15
Period3
Blockp
நேர்மின்னி15 p+
நொதுமி16 n0
எதிர்மின்னி15 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of P (பொஸ்பரசு)

Physical Property

அணு ஆரம்
100 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
180 pm
அடர்த்தி
1.823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பொஸ்பரசு0153045607590105120135150165180pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
626.8 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.746607 eV/particle
ionization energy
10.486686 eV/particle
ionization energy of P (பொஸ்பரசு)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
49.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
316.5 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 5
போர் அணு மாதிரி: P (பொஸ்பரசு)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி5
Lewis structure: P (பொஸ்பரசு)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced போர் அணு மாதிரி of P (பொஸ்பரசு)
Orbital Diagram of P (பொஸ்பரசு)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.19
Electrophilicity Index
1.6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
553.65 K
Melting Point
317.3 K
critical pressure
critical temperature
994.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.001212
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
23.824 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
10 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000113 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.00000000035 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000206
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Triclinic (CUB)
lattice constant
7.17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
11 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
604.8 kJ/mol
polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0.18
Neutron Mass Absorption
0.0002
குவாண்டம் எண்4S3/2
space group2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes23
Natural Isotopes1

24P

திணிவெண்24
neutron number9
relative atomic mass
24.036522 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

திணிவெண்25
neutron number10
relative atomic mass
25.021675 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

26P

திணிவெண்26
neutron number11
relative atomic mass
26.01178 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43.6 ± 0.3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

திணிவெண்27
neutron number12
relative atomic mass
26.999292499 ± 0.000009662 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
260 ± 80 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

திணிவெண்28
neutron number13
relative atomic mass
27.99232646 ± 0.000001231 Da
g-factor
0.104 ± 0.001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
270.3 ± 0.5 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.137 ± 0.014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

திணிவெண்29
neutron number14
relative atomic mass
28.981800368 ± 0.000000385 Da
g-factor
2.4688 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.102 ± 0.004 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

திணிவெண்30
neutron number15
relative atomic mass
29.97831349 ± 0.000000069 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 0.0017 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

திணிவெண்31
neutron number16
relative atomic mass
30.97376199768 ± 0.0000000008 Da
g-factor
2.26185 ± 0.00001
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

32P

திணிவெண்32
neutron number17
relative atomic mass
31.973907643 ± 0.000000042 Da
g-factor
-0.2528 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.269 ± 0.007 d
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

33P

திணிவெண்33
neutron number18
relative atomic mass
32.971725692 ± 0.00000117 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.35 ± 0.11 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

34P

திணிவெண்34
neutron number19
relative atomic mass
33.973645886 ± 0.00000087 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.43 ± 0.1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

35P

திணிவெண்35
neutron number20
relative atomic mass
34.973314045 ± 0.000002003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
47.3 ± 0.8 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

36P

திணிவெண்36
neutron number21
relative atomic mass
35.97825961 ± 0.000014078 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.6 ± 0.3 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

திணிவெண்37
neutron number22
relative atomic mass
36.979606942 ± 0.000040738 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.31 ± 0.13 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

திணிவெண்38
neutron number23
relative atomic mass
37.984303105 ± 0.000077918 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
640 ± 140 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

திணிவெண்39
neutron number24
relative atomic mass
38.986285865 ± 0.000120929 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
282 ± 24 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

திணிவெண்40
neutron number25
relative atomic mass
39.991262221 ± 0.000089755 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
150 ± 8 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

திணிவெண்41
neutron number26
relative atomic mass
40.994654 ± 0.000129 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
101 ± 5 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

திணிவெண்42
neutron number27
relative atomic mass
42.00117214 ± 0.000101996 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
48.5 ± 1.5 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

திணிவெண்43
neutron number28
relative atomic mass
43.005411 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35.8 ± 1.3 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

திணிவெண்44
neutron number29
relative atomic mass
44.011927 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.5 ± 2.5 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

திணிவெண்45
neutron number30
relative atomic mass
45.017134 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

திணிவெண்46
neutron number31
relative atomic mass
46.02452 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

திணிவெண்47
neutron number32
relative atomic mass
47.030929 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Hennig Brand
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1669
சொற்பிறப்பியல்Greek: phosphoros, (bringer of light).
pronunciationFOS-fer-es (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,050 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.06 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
1.1 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.11 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0007 %
Abundance in Universe
0.0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582