પોલોનિયમનો

પોલોનિયમનો (Po)

chemical element with symbol Po and atomic number 84
Atomic Number84
Atomic Weight209
mass number186
Group16
Period6
Blockp
પ્રોટોન84 p+
neutron102 n0
ઈલેક્ટ્રોન84 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Po (પોલોનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
190 pm
molar volume
Covalent Radius
145 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waals radius
197 pm
density
9.2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: પોલોનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Po (પોલોનિયમનો)
enthalpy of vaporization
102.9 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 6
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Po (પોલોનિયમનો)
valence electron6
Lewis structure: Po (પોલોનિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Po (પોલોનિયમનો)
Orbital Diagram of Po (પોલોનિયમનો)
oxidation number-2, 2, 4, 5, 6
વિદ્યુતઋણતા
2
Electrophilicity Index
2.0413454866441514 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,235.15 K
Melting Point
527.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
2.3 MS/m
electrical resistivity
0.00000043 m Ω
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Cubic (SC)
lattice constant
3.35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
Neutron cross section
0.5
Neutron Mass Absorption
quantum number3P2
space group221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes0

186Po

mass number186
neutron number102
relative atomic mass
186.004403174 ± 0.000019622 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
34 ± 12 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2005
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

mass number187
neutron number103
relative atomic mass
187.003031482 ± 0.00003503 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.4 ± 0.25 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2005
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

mass number188
neutron number104
relative atomic mass
187.999415586 ± 0.000021438 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
270 ± 30 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

mass number189
neutron number105
relative atomic mass
188.998473425 ± 0.000023681 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.5 ± 0.5 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

mass number190
neutron number106
relative atomic mass
189.995101731 ± 0.000014131 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.45 ± 0.05 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

mass number191
neutron number107
relative atomic mass
190.994558494 ± 0.000007624 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22 ± 1 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1993
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

mass number192
neutron number108
relative atomic mass
191.991340274 ± 0.000011416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32.2 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

mass number193
neutron number109
relative atomic mass
192.991062421 ± 0.000015599 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
399 ± 34 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-1.3 ± 0.3
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

mass number194
neutron number110
relative atomic mass
193.988186058 ± 0.00001386 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
392 ± 4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

mass number195
neutron number111
relative atomic mass
194.988065781 ± 0.000006486 Da
g-factor
-0.4 ± 0.026666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.64 ± 0.09 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.9 ± 0.3
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

mass number196
neutron number112
relative atomic mass
195.985540722 ± 0.000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.63 ± 0.07 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

mass number197
neutron number113
relative atomic mass
196.985621939 ± 0.000010585 Da
g-factor
-0.58666666666667 ± 0.046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
53.6 ± 0.9 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

mass number198
neutron number114
relative atomic mass
197.983388753 ± 0.000018705 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.76 ± 0.024 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

mass number199
neutron number115
relative atomic mass
198.983640445 ± 0.000005828 Da
g-factor
-0.60666666666667 ± 0.046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.47 ± 0.15 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.15
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

mass number200
neutron number116
relative atomic mass
199.981812355 ± 0.000008136 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.51 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

mass number201
neutron number117
relative atomic mass
200.982263799 ± 0.000005305 Da
g-factor
-0.65333333333333 ± 0.046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.6 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.1
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

mass number202
neutron number118
relative atomic mass
201.980738934 ± 0.000009307 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
44.6 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

mass number203
neutron number119
relative atomic mass
202.981416072 ± 0.000004981 Da
g-factor
0.296 ± 0.02
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
36.7 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.1
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

mass number204
neutron number120
relative atomic mass
203.980310078 ± 0.000010811 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.519 ± 0.012 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

mass number205
neutron number121
relative atomic mass
204.981190006 ± 0.000010798 Da
g-factor
0.304 ± 0.024
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.74 ± 0.08 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

mass number206
neutron number122
relative atomic mass
205.980473662 ± 0.000004306 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.8 ± 0.1 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

mass number207
neutron number123
relative atomic mass
206.981593334 ± 0.000007148 Da
g-factor
0.316 ± 0.024
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.8 ± 0.02 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.03
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

mass number208
neutron number124
relative atomic mass
207.981246035 ± 0.000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.898 ± 0.002 y
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

mass number209
neutron number125
relative atomic mass
208.982430361 ± 0.000001909 Da
g-factor
1.36 ± 0.16
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
124 ± 3 y
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

mass number210
neutron number126
relative atomic mass
209.982873686 ± 0.00000123 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
138.376 ± 0.002 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1898
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

211Po

mass number211
neutron number127
relative atomic mass
210.986653171 ± 0.000001347 Da
g-factor
-0.26666666666667 ± 0.017777777777778
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
516 ± 3 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.77 ± 0.15
શોધની તારીખ1913
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

212Po

mass number212
neutron number128
relative atomic mass
211.988867982 ± 0.000001237 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
294.4 ± 0.8 ns
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1906
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Po

mass number213
neutron number129
relative atomic mass
212.992857154 ± 0.000003277 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.705 ± 0.001 us
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Po

mass number214
neutron number130
relative atomic mass
213.995201287 ± 0.000001556 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
163.47 ± 0.03 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1912
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Po

mass number215
neutron number131
relative atomic mass
214.999418385 ± 0.000002276 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.781 ± 0.005 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1911
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

mass number216
neutron number132
relative atomic mass
216.001913416 ± 0.000001948 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
144 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1910
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

mass number217
neutron number133
relative atomic mass
217.006316145 ± 0.000007025 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.53 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

mass number218
neutron number134
relative atomic mass
218.008971234 ± 0.000002112 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.097 ± 0.012 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1904
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

mass number219
neutron number135
relative atomic mass
219.013614 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 1 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

mass number220
neutron number136
relative atomic mass
220.016386 ± 0.000019 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

221Po

mass number221
neutron number137
relative atomic mass
221.021228 ± 0.000021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.2 ± 0.7 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

222Po

mass number222
neutron number138
relative atomic mass
222.02414 ± 0.000043 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.1 ± 7.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

223Po

mass number223
neutron number139
relative atomic mass
223.02907 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

224Po

mass number224
neutron number140
relative atomic mass
224.03211 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

225Po

mass number225
neutron number141
relative atomic mass
225.037123 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

226Po

mass number226
neutron number142
relative atomic mass
226.04031 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

227Po

mass number227
neutron number143
relative atomic mass
227.04539 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકPierre and Marie Curie
શોધનું સ્થળFrance
શોધની તારીખ1898
etymologyNamed for Poland, native country of Marie Curie.
ઉચ્ચારpeh-LOW-ni-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0000000002 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.000000000000015 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692