பொலோனியம்

பொலோனியம் (Po)

வேதித் தனிமம் - அணு எண் 84
Atomic Number84
Atomic Weight209
திணிவெண்186
Group16
Period6
Blockp
நேர்மின்னி84 p+
நொதுமி102 n0
எதிர்மின்னி84 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Po (பொலோனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
190 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
145 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
197 pm
அடர்த்தி
9.2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பொலோனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Po (பொலோனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
102.9 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 6
போர் அணு மாதிரி: Po (பொலோனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி6
Lewis structure: Po (பொலோனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Po (பொலோனியம்)
Orbital Diagram of Po (பொலோனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, 2, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
2
Electrophilicity Index
2.0413454866441514 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,235.15 K
Melting Point
527.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
2.3 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000043 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Cubic (SC)
lattice constant
3.35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
Neutron cross section
0.5
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்3P2
space group221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes0

186Po

திணிவெண்186
neutron number102
relative atomic mass
186.004403174 ± 0.000019622 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34 ± 12 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

திணிவெண்187
neutron number103
relative atomic mass
187.003031482 ± 0.00003503 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.4 ± 0.25 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

திணிவெண்188
neutron number104
relative atomic mass
187.999415586 ± 0.000021438 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
270 ± 30 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

திணிவெண்189
neutron number105
relative atomic mass
188.998473425 ± 0.000023681 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.5 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

திணிவெண்190
neutron number106
relative atomic mass
189.995101731 ± 0.000014131 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.45 ± 0.05 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

திணிவெண்191
neutron number107
relative atomic mass
190.994558494 ± 0.000007624 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 1 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

திணிவெண்192
neutron number108
relative atomic mass
191.991340274 ± 0.000011416 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.2 ± 0.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

திணிவெண்193
neutron number109
relative atomic mass
192.991062421 ± 0.000015599 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
399 ± 34 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-1.3 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

திணிவெண்194
neutron number110
relative atomic mass
193.988186058 ± 0.00001386 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
392 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

திணிவெண்195
neutron number111
relative atomic mass
194.988065781 ± 0.000006486 Da
g-factor
-0.4 ± 0.026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.64 ± 0.09 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.9 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

திணிவெண்196
neutron number112
relative atomic mass
195.985540722 ± 0.000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.63 ± 0.07 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

திணிவெண்197
neutron number113
relative atomic mass
196.985621939 ± 0.000010585 Da
g-factor
-0.58666666666667 ± 0.046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
53.6 ± 0.9 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

திணிவெண்198
neutron number114
relative atomic mass
197.983388753 ± 0.000018705 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.76 ± 0.024 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

திணிவெண்199
neutron number115
relative atomic mass
198.983640445 ± 0.000005828 Da
g-factor
-0.60666666666667 ± 0.046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.47 ± 0.15 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.15
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

திணிவெண்200
neutron number116
relative atomic mass
199.981812355 ± 0.000008136 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.51 ± 0.08 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

திணிவெண்201
neutron number117
relative atomic mass
200.982263799 ± 0.000005305 Da
g-factor
-0.65333333333333 ± 0.046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.6 ± 0.1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

திணிவெண்202
neutron number118
relative atomic mass
201.980738934 ± 0.000009307 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44.6 ± 0.4 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

திணிவெண்203
neutron number119
relative atomic mass
202.981416072 ± 0.000004981 Da
g-factor
0.296 ± 0.02
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.7 ± 0.5 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

திணிவெண்204
neutron number120
relative atomic mass
203.980310078 ± 0.000010811 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.519 ± 0.012 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

திணிவெண்205
neutron number121
relative atomic mass
204.981190006 ± 0.000010798 Da
g-factor
0.304 ± 0.024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.74 ± 0.08 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

திணிவெண்206
neutron number122
relative atomic mass
205.980473662 ± 0.000004306 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.8 ± 0.1 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

திணிவெண்207
neutron number123
relative atomic mass
206.981593334 ± 0.000007148 Da
g-factor
0.316 ± 0.024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.8 ± 0.02 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

திணிவெண்208
neutron number124
relative atomic mass
207.981246035 ± 0.000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.898 ± 0.002 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

திணிவெண்209
neutron number125
relative atomic mass
208.982430361 ± 0.000001909 Da
g-factor
1.36 ± 0.16
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
124 ± 3 y
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

திணிவெண்210
neutron number126
relative atomic mass
209.982873686 ± 0.00000123 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
138.376 ± 0.002 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

211Po

திணிவெண்211
neutron number127
relative atomic mass
210.986653171 ± 0.000001347 Da
g-factor
-0.26666666666667 ± 0.017777777777778
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
516 ± 3 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.77 ± 0.15
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1913
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

212Po

திணிவெண்212
neutron number128
relative atomic mass
211.988867982 ± 0.000001237 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
294.4 ± 0.8 ns
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1906
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Po

திணிவெண்213
neutron number129
relative atomic mass
212.992857154 ± 0.000003277 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.705 ± 0.001 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Po

திணிவெண்214
neutron number130
relative atomic mass
213.995201287 ± 0.000001556 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
163.47 ± 0.03 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1912
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Po

திணிவெண்215
neutron number131
relative atomic mass
214.999418385 ± 0.000002276 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.781 ± 0.005 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1911
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

திணிவெண்216
neutron number132
relative atomic mass
216.001913416 ± 0.000001948 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
144 ± 0.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1910
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

திணிவெண்217
neutron number133
relative atomic mass
217.006316145 ± 0.000007025 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.53 ± 0.05 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

திணிவெண்218
neutron number134
relative atomic mass
218.008971234 ± 0.000002112 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.097 ± 0.012 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1904
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

திணிவெண்219
neutron number135
relative atomic mass
219.013614 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.3 ± 1 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

திணிவெண்220
neutron number136
relative atomic mass
220.016386 ± 0.000019 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

221Po

திணிவெண்221
neutron number137
relative atomic mass
221.021228 ± 0.000021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.2 ± 0.7 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

222Po

திணிவெண்222
neutron number138
relative atomic mass
222.02414 ± 0.000043 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.1 ± 7.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

223Po

திணிவெண்223
neutron number139
relative atomic mass
223.02907 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

224Po

திணிவெண்224
neutron number140
relative atomic mass
224.03211 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

225Po

திணிவெண்225
neutron number141
relative atomic mass
225.037123 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

226Po

திணிவெண்226
neutron number142
relative atomic mass
226.04031 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

227Po

திணிவெண்227
neutron number143
relative atomic mass
227.04539 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Pierre and Marie Curie
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
சொற்பிறப்பியல்Named for Poland, native country of Marie Curie.
pronunciationpeh-LOW-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0000000002 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000000000000015 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692