પ્રેસિઓડિનિયમનો

પ્રેસિઓડિનિયમનો (Pr)

element with the atomic number of 59
Atomic Number59
Atomic Weight140.90766
mass number141
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન59 p+
neutron82 n0
ઈલેક્ટ્રોન59 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pr (પ્રેસિઓડિનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
185 pm
molar volume
Covalent Radius
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waals radius
240 pm
density
6.773 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: પ્રેસિઓડિનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pr (પ્રેસિઓડિનિયમનો)
enthalpy of vaporization
331 kJ/mol
enthalpy of fusion
11.3 kJ/mol
standard enthalpy of formation
356.9 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 21, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Pr (પ્રેસિઓડિનિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Pr (પ્રેસિઓડિનિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f3 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pr (પ્રેસિઓડિનિયમનો)
Orbital Diagram of Pr (પ્રેસિઓડિનિયમનો)
oxidation number0, 1, 2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
1.13
Electrophilicity Index
1.1474513688760803 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,793.15 K
Melting Point
1,204.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancegrayish white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
12.5 W/(m K)
thermal expansion
0.0000067 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.4 MS/m
electrical resistivity
0.0000007 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000423 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000059604 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0028087
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
29 GPa
shear modulus
15 GPa
Young's modulus
37 GPa
Poisson's ratio
0.28
અવાજની ઝડપ
2,280 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
11.4
Neutron Mass Absorption
0.0029
quantum number4I9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes1

121Pr

mass number121
neutron number62
relative atomic mass
120.955393 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12 ± 5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2005
પૅરિટી

decay modeintensity
p (proton emission)100%

122Pr

mass number122
neutron number63
relative atomic mass
121.951927 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Pr

mass number123
neutron number64
relative atomic mass
122.946076 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Pr

mass number124
neutron number65
relative atomic mass
123.94294 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Pr

mass number125
neutron number66
relative atomic mass
124.937659 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.3 ± 0.7 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2002
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Pr

mass number126
neutron number67
relative atomic mass
125.93524 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.12 ± 0.18 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pr

mass number127
neutron number68
relative atomic mass
126.93071 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.2 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

mass number128
neutron number69
relative atomic mass
127.928791 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.85 ± 0.09 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Pr

mass number129
neutron number70
relative atomic mass
128.925095 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30 ± 4 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

mass number130
neutron number71
relative atomic mass
129.92359 ± 0.000069 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

mass number131
neutron number72
relative atomic mass
130.92023496 ± 0.000050451 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.5 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

mass number132
neutron number73
relative atomic mass
131.91924 ± 0.000031 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.49 ± 0.11 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

mass number133
neutron number74
relative atomic mass
132.916330558 ± 0.000013416 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.5 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

mass number134
neutron number75
relative atomic mass
133.915696729 ± 0.00002181 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17 ± 2 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

mass number135
neutron number76
relative atomic mass
134.913111772 ± 0.000012686 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24 ± 1 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

mass number136
neutron number77
relative atomic mass
135.91267747 ± 0.000012296 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.1 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

mass number137
neutron number78
relative atomic mass
136.910679183 ± 0.000008733 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.28 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

mass number138
neutron number79
relative atomic mass
137.910757495 ± 0.000010748 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.45 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

mass number139
neutron number80
relative atomic mass
138.9089327 ± 0.000003917 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.41 ± 0.04 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

mass number140
neutron number81
relative atomic mass
139.9090856 ± 0.000006593 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.39 ± 0.01 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

mass number141
neutron number82
relative atomic mass
140.907659604 ± 0.000001607 Da
g-factor
1.7064 ± 0.0012
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
-0.077 ± 0.006
શોધની તારીખ1924
પૅરિટી+

142Pr

mass number142
neutron number83
relative atomic mass
141.91005164 ± 0.000001607 Da
g-factor
0.117 ± 0.0005
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.12 ± 0.04 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0.039 ± 0.017
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

mass number143
neutron number84
relative atomic mass
142.910822624 ± 0.000001949 Da
g-factor
0.77 ± 0.0014285714285714
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.57 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.16
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Pr

mass number144
neutron number85
relative atomic mass
143.913310682 ± 0.000002907 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.28 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Pr

mass number145
neutron number86
relative atomic mass
144.914517987 ± 0.000007674 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.984 ± 0.01 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Pr

mass number146
neutron number87
relative atomic mass
145.91768763 ± 0.000036882 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.09 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Pr

mass number147
neutron number88
relative atomic mass
146.919007438 ± 0.00001702 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.39 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pr

mass number148
neutron number89
relative atomic mass
147.922129992 ± 0.000016147 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.29 ± 0.02 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pr

mass number149
neutron number90
relative atomic mass
148.9237361 ± 0.0000106 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.26 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pr

mass number150
neutron number91
relative atomic mass
149.926676391 ± 0.000009677 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.19 ± 0.16 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pr

mass number151
neutron number92
relative atomic mass
150.928309066 ± 0.000012506 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.9 ± 0.07 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1990
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pr

mass number152
neutron number93
relative atomic mass
151.9315529 ± 0.0000199 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.57 ± 0.11 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pr

mass number153
neutron number94
relative atomic mass
152.933903511 ± 0.000012755 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.28 ± 0.11 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Pr

mass number154
neutron number95
relative atomic mass
153.937885165 ± 0.00010736 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.3 ± 0.09 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1988
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Pr

mass number155
neutron number96
relative atomic mass
154.940509193 ± 0.000018462 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.47 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Pr

mass number156
neutron number97
relative atomic mass
155.9447669 ± 0.0000011 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
444 ± 6 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Pr

mass number157
neutron number98
relative atomic mass
156.9480031 ± 0.0000034 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
307 ± 21 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Pr

mass number158
neutron number99
relative atomic mass
157.952603 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
181 ± 14 ms
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Pr

mass number159
neutron number100
relative atomic mass
158.956232 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
134 ± 43 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Pr

mass number160
neutron number101
relative atomic mass
159.961138 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
170 ± 140 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pr

mass number161
neutron number102
relative atomic mass
160.965121 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Praseodym 1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકC.F. Aver von Welsbach
શોધનું સ્થળAustria
શોધની તારીખ1885
etymologyGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
ઉચ્ચારpra-si-eh-DIM-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
9.2 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000064 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0000098 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534