Prazeođim

Prazeođim (Pr)

element with the atomic number of 59
Số nguyên tử59
Nguyên tử khối140.90766
số khối141
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton59 p+
Nơ tron82 n0
Electrons59 e-
Animated Mô hình Bohr of Pr (Prazeođim)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
185 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Bán kính van der Waals
240 pm
mật độ
6,773 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Pr (Prazeođim)
Nhiệt bay hơi
331 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
11,3 kJ/mol
standard enthalpy of formation
356,9 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 21, 8, 2
Mô hình Bohr: Pr (Prazeođim)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Pr (Prazeođim)
Cấu hình electron[Xe] 4f3 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Pr (Prazeođim)
Orbital Diagram of Pr (Prazeođim)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
1.13
Electrophilicity
1,1474513688760803 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.793,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.204,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancegrayish white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
12,5 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000067 1/K
molar heat capacity
Nhiệt dung
0,193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,4 MS/m
điện trở suất
0,0000007 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,000000423 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000059604 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0028087
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
29 GPa
Modul ngang
15 GPa
mô đun Young
37 GPa
Hệ số Poisson
0,28
tốc độ âm thanh
2.280 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
11,4
Neutron Mass Absorption
0,0029
Số lượng tử4I9/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Praseodymi

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền40
Radioactive Isotopes40

121Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,955393 ± 0,000537 Da
số khối121
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2005
parity

121Pr Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

122Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,951927 ± 0,000537 Da
số khối122
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

122Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,946076 ± 0,000429 Da
số khối123
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

123Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

124Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,94294 ± 0,00043 Da
số khối124
g-factor
chu kỳ bán rã
1,2 ± 0,2 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity

124Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

125Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,937659 ± 0,000322 Da
số khối125
g-factor
chu kỳ bán rã
3,3 ± 0,7 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2002
parity+

125Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

126Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,93524 ± 0,00021 Da
số khối126
g-factor
chu kỳ bán rã
3,12 ± 0,18 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity

126Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,93071 ± 0,00021 Da
số khối127
g-factor
chu kỳ bán rã
4,2 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

127Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,928791 ± 0,000032 Da
số khối128
g-factor
chu kỳ bán rã
2,85 ± 0,09 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity+

128Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,925095 ± 0,000032 Da
số khối129
g-factor
chu kỳ bán rã
30 ± 4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

129Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,92359 ± 0,000069 Da
số khối130
g-factor
chu kỳ bán rã
40 ± 0,4 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity

130Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,92023496 ± 0,000050451 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
1,5 ± 0,03 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

131Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,91924 ± 0,000031 Da
số khối132
g-factor
chu kỳ bán rã
1,49 ± 0,11 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity+

132Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,916330558 ± 0,000013416 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
6,5 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

133Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,915696729 ± 0,00002181 Da
số khối134
g-factor
chu kỳ bán rã
17 ± 2 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

134Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,913111772 ± 0,000012686 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
24 ± 1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

135Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,91267747 ± 0,000012296 Da
số khối136
g-factor
chu kỳ bán rã
13,1 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

136Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,910679183 ± 0,000008733 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
1,28 ± 0,03 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity+

137Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,910757495 ± 0,000010748 Da
số khối138
g-factor
chu kỳ bán rã
1,45 ± 0,05 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

138Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,9089327 ± 0,000003917 Da
số khối139
g-factor
chu kỳ bán rã
4,41 ± 0,04 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

139Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,9090856 ± 0,000006593 Da
số khối140
g-factor
chu kỳ bán rã
3,39 ± 0,01 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity+

140Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

natural abundance
100
relative atomic mass
140,907659604 ± 0,000001607 Da
số khối141
g-factor
1,7064 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,077 ± 0,006
ngày khám phá1924
parity+

142Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,91005164 ± 0,000001607 Da
số khối142
g-factor
0,117 ± 0,0005
chu kỳ bán rã
19,12 ± 0,04 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,039 ± 0,017
ngày khám phá1935
parity-

142Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,910822624 ± 0,000001949 Da
số khối143
g-factor
0,77 ± 0,0014285714285714
chu kỳ bán rã
13,57 ± 0,02 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,16
ngày khám phá1948
parity+

143Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

144Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,913310682 ± 0,000002907 Da
số khối144
g-factor
0
chu kỳ bán rã
17,28 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity-

144Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

145Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,914517987 ± 0,000007674 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
5,984 ± 0,01 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

145Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

146Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,91768763 ± 0,000036882 Da
số khối146
g-factor
chu kỳ bán rã
24,09 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity-

146Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

147Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,919007438 ± 0,00001702 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
13,39 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity+

147Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,922129992 ± 0,000016147 Da
số khối148
g-factor
chu kỳ bán rã
2,29 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity-

148Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,9237361 ± 0,0000106 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
2,26 ± 0,07 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity+

149Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,926676391 ± 0,000009677 Da
số khối150
g-factor
chu kỳ bán rã
6,19 ± 0,16 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

150Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,928309066 ± 0,000012506 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
18,9 ± 0,07 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity-

151Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,9315529 ± 0,0000199 Da
số khối152
g-factor
chu kỳ bán rã
3,57 ± 0,11 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity+

152Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,933903511 ± 0,000012755 Da
số khối153
g-factor
chu kỳ bán rã
4,28 ± 0,11 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

153Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

154Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,937885165 ± 0,00010736 Da
số khối154
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,09 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity+

154Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

155Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,940509193 ± 0,000018462 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
1,47 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

155Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

156Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,9447669 ± 0,0000011 Da
số khối156
g-factor
chu kỳ bán rã
444 ± 6 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

156Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,9480031 ± 0,0000034 Da
số khối157
g-factor
chu kỳ bán rã
307 ± 21 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity-

157Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

158Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,952603 ± 0,000322 Da
số khối158
g-factor
chu kỳ bán rã
181 ± 14 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity-

158Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

159Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,956232 ± 0,000429 Da
số khối159
g-factor
chu kỳ bán rã
134 ± 43 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity-

159Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

160Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,961138 ± 0,000429 Da
số khối160
g-factor
chu kỳ bán rã
170 ± 140 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity+

160Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,965121 ± 0,000537 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

161Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Praseodym 1

lịch sử

được phát hiện bởiC.F. Aver von Welsbach
nơi khám pháAustria
ngày khám phá1885
từ nguyên họcGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
cách phát âmpra-si-eh-DIM-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
9,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000064 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000098 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534