რადონი

რადონი (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
Atomic Number86
Atomic Weight222
mass number193
Group18
Period6
Blockp
პროტონი86 p+
ნეიტრონი107 n0
ელექტრონი86 e-
Animated ბორის მოდელი of Rn (რადონი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
142 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
Crystal Radius
Van der Waals radius
220 pm
density
0,009074 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
10,7485 eV/particle
ionization energy of Rn (რადონი)
აორთქლების კუთრი სითბო
18,1 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 8
ბორის მოდელი: Rn (რადონი)
valence electron8
Lewis structure: Rn (რადონი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced ბორის მოდელი of Rn (რადონი)
Orbital Diagram of Rn (რადონი)
ჟანგვის რიცხვი2, 6
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
211,45 K
Melting Point
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
critical temperature
377,15 K
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0,0036 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal Structure (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,7
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Radon

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

193Rn

mass number193
neutron number107
relative atomic mass
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,15 ± 0,27 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2006
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

194Rn

mass number194
neutron number108
relative atomic mass
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
780 ± 160 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2006
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

mass number195
neutron number109
relative atomic mass
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 3 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2001
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

196Rn

mass number196
neutron number110
relative atomic mass
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,7 ± 1,1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

mass number197
neutron number111
relative atomic mass
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
54 ± 6 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

mass number198
neutron number112
relative atomic mass
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,4 ± 1,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1984
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

mass number199
neutron number113
relative atomic mass
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
590 ± 30 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

mass number200
neutron number114
relative atomic mass
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,09 ± 0,16 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

mass number201
neutron number115
relative atomic mass
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 0,4 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

mass number202
neutron number116
relative atomic mass
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,7 ± 0,1 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

mass number203
neutron number117
relative atomic mass
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
44,2 ± 1,6 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

mass number204
neutron number118
relative atomic mass
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,242 ± 0,023 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

mass number205
neutron number119
relative atomic mass
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
170 ± 4 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

mass number206
neutron number120
relative atomic mass
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,67 ± 0,17 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

mass number207
neutron number121
relative atomic mass
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,25 ± 0,17 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

mass number208
neutron number122
relative atomic mass
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24,35 ± 0,14 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

mass number209
neutron number123
relative atomic mass
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28,8 ± 1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

mass number210
neutron number124
relative atomic mass
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 0,1 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

mass number211
neutron number125
relative atomic mass
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,6 ± 0,2 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

mass number212
neutron number126
relative atomic mass
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,9 ± 1,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

213Rn

mass number213
neutron number127
relative atomic mass
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,5 ± 0,1 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

214Rn

mass number214
neutron number128
relative atomic mass
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
259 ± 3 ns
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

215Rn

mass number215
neutron number129
relative atomic mass
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,3 ± 0,1 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

216Rn

mass number216
neutron number130
relative atomic mass
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29 ± 4 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

217Rn

mass number217
neutron number131
relative atomic mass
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
593 ± 38 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

218Rn

mass number218
neutron number132
relative atomic mass
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,75 ± 0,15 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

219Rn

mass number219
neutron number133
relative atomic mass
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,96 ± 0,01 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
აღმოჩენის თარიღი1903
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

220Rn

mass number220
neutron number134
relative atomic mass
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
55,6 ± 0,1 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1900
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

mass number221
neutron number135
relative atomic mass
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,7 ± 0,5 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

mass number222
neutron number136
relative atomic mass
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,8215 ± 0,0002 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1899
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

223Rn

mass number223
neutron number137
relative atomic mass
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24,3 ± 0,4 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

mass number224
neutron number138
relative atomic mass
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
107 ± 3 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

225Rn

mass number225
neutron number139
relative atomic mass
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,66 ± 0,04 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
აღმოჩენის თარიღი1969
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

226Rn

mass number226
neutron number140
relative atomic mass
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,4 ± 0,1 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

227Rn

mass number227
neutron number141
relative atomic mass
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20,2 ± 0,4 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

228Rn

mass number228
neutron number142
relative atomic mass
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
65 ± 2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

229Rn

mass number229
neutron number143
relative atomic mass
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,9 ± 1,3 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

230Rn

mass number230
neutron number144
relative atomic mass
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

231Rn

mass number231
neutron number145
relative atomic mass
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

ისტორია

აღმომჩენიFredrich Ernst Dorn
location of discoveryGermany
აღმოჩენის თარიღი1898
ეტიმოლოგიაVariation of the name of another element, radium.
pronunciationRAY-don (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0000000000004 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0000000000000006 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
natural abundance (მზე)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676