ரேடோன்

ரேடோன் (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
Atomic Number86
Atomic Weight222
திணிவெண்193
Group18
Period6
Blockp
நேர்மின்னி86 p+
நொதுமி107 n0
எதிர்மின்னி86 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Rn (ரேடோன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
220 pm
அடர்த்தி
0.009074 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
10.7485 eV/particle
ionization energy of Rn (ரேடோன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
18.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 8
போர் அணு மாதிரி: Rn (ரேடோன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி8
Lewis structure: Rn (ரேடோன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Rn (ரேடோன்)
Orbital Diagram of Rn (ரேடோன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
211.45 K
Melting Point
202.15 K
critical pressure
6.28 MPa
critical temperature
377.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.0036 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.7
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்1S0
space group ()

Isotopes of Radon

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

193Rn

திணிவெண்193
neutron number107
relative atomic mass
193.009707973 ± 0.000026958 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.15 ± 0.27 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2006
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

194Rn

திணிவெண்194
neutron number108
relative atomic mass
194.006145636 ± 0.000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
780 ± 160 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

திணிவெண்195
neutron number109
relative atomic mass
195.005421703 ± 0.000055487 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 3 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

196Rn

திணிவெண்196
neutron number110
relative atomic mass
196.002120431 ± 0.000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.7 ± 1.1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

திணிவெண்197
neutron number111
relative atomic mass
197.001621446 ± 0.000017383 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 6 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

திணிவெண்198
neutron number112
relative atomic mass
197.998679197 ± 0.000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.4 ± 1.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

திணிவெண்199
neutron number113
relative atomic mass
198.998325436 ± 0.000007833 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
590 ± 30 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

திணிவெண்200
neutron number114
relative atomic mass
199.995705335 ± 0.000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.09 ± 0.16 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

திணிவெண்201
neutron number115
relative atomic mass
200.995590511 ± 0.000010865 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 0.4 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

திணிவெண்202
neutron number116
relative atomic mass
201.993263982 ± 0.000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.7 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

திணிவெண்203
neutron number117
relative atomic mass
202.993361155 ± 0.000006242 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44.2 ± 1.6 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

திணிவெண்204
neutron number118
relative atomic mass
203.991443729 ± 0.000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.242 ± 0.023 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

திணிவெண்205
neutron number119
relative atomic mass
204.991723228 ± 0.000005453 Da
g-factor
0.3192 ± 0.00064
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
170 ± 4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.062 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

திணிவெண்206
neutron number120
relative atomic mass
205.990195409 ± 0.000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.67 ± 0.17 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

திணிவெண்207
neutron number121
relative atomic mass
206.990730224 ± 0.00000509 Da
g-factor
0.32496 ± 0.00064
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.25 ± 0.17 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.22 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

திணிவெண்208
neutron number122
relative atomic mass
207.989634513 ± 0.00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.35 ± 0.14 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

திணிவெண்209
neutron number123
relative atomic mass
208.990401389 ± 0.000010692 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28.8 ± 1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

திணிவெண்210
neutron number124
relative atomic mass
209.989688862 ± 0.000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

திணிவெண்211
neutron number125
relative atomic mass
210.990600767 ± 0.000007314 Da
g-factor
1.1968 ± 0.0024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.6 ± 0.2 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

திணிவெண்212
neutron number126
relative atomic mass
211.990703946 ± 0.000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.9 ± 1.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Rn

திணிவெண்213
neutron number127
relative atomic mass
212.993885147 ± 0.000003618 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.5 ± 0.1 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Rn

திணிவெண்214
neutron number128
relative atomic mass
213.99536265 ± 0.000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
259 ± 3 ns
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Rn

திணிவெண்215
neutron number129
relative atomic mass
214.998745037 ± 0.000006538 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.1 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Rn

திணிவெண்216
neutron number130
relative atomic mass
216.000271942 ± 0.000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29 ± 4 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

217Rn

திணிவெண்217
neutron number131
relative atomic mass
217.003927632 ± 0.000004506 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
593 ± 38 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Rn

திணிவெண்218
neutron number132
relative atomic mass
218.005601123 ± 0.000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.75 ± 0.15 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Rn

திணிவெண்219
neutron number133
relative atomic mass
219.009478683 ± 0.000002254 Da
g-factor
-0.17596 ± 0.00048
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.96 ± 0.01 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.15 ± 0.12
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1903
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Rn

திணிவெண்220
neutron number134
relative atomic mass
220.011392443 ± 0.000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
55.6 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1900
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

திணிவெண்221
neutron number135
relative atomic mass
221.015535637 ± 0.000006134 Da
g-factor
-0.0057428571428571 ± 0.00017142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.7 ± 0.5 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

திணிவெண்222
neutron number136
relative atomic mass
222.017576017 ± 0.000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.8215 ± 0.0002 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1899
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Rn

திணிவெண்223
neutron number137
relative atomic mass
223.021889283 ± 0.000008397 Da
g-factor
-0.22057142857143 ± 0.0022857142857143
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.3 ± 0.4 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

திணிவெண்224
neutron number138
relative atomic mass
224.024095803 ± 0.000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
107 ± 3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225Rn

திணிவெண்225
neutron number139
relative atomic mass
225.028485572 ± 0.000011958 Da
g-factor
-0.198 ± 0.0022857142857143
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.66 ± 0.04 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Rn

திணிவெண்226
neutron number140
relative atomic mass
226.03086138 ± 0.000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.4 ± 0.1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

227Rn

திணிவெண்227
neutron number141
relative atomic mass
227.035304393 ± 0.000015127 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.2 ± 0.4 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Rn

திணிவெண்228
neutron number142
relative atomic mass
228.037835415 ± 0.000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
65 ± 2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Rn

திணிவெண்229
neutron number143
relative atomic mass
229.042257272 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.9 ± 1.3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Rn

திணிவெண்230
neutron number144
relative atomic mass
230.045271 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

231Rn

திணிவெண்231
neutron number145
relative atomic mass
231.049973 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Fredrich Ernst Dorn
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
சொற்பிறப்பியல்Variation of the name of another element, radium.
pronunciationRAY-don (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0000000000004 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0000000000000006 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676