เรดอน

เรดอน (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
เลขอะตอม86
มวลอะตอม222
เลขมวล193
หมู่18
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน86 p+
นิวตรอน107 n0
อิเล็กตรอน86 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rn (เรดอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
220 pm
ความหนาแน่น
0.009074 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
10.7485 eV/particle
ionization energy of Rn (เรดอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
18.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Rn (เรดอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Rn (เรดอน)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rn (เรดอน)
Orbital Diagram of Rn (เรดอน)
สถานะออกซิเดชัน2, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterMonoatomic
จุดเดือด
211.45 K
จุดหลอมเหลว
202.15 K
critical pressure
6.28 MPa
critical temperature
377.15 K
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0036 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.7
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Radon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Natural Isotopes0

193Rn

เลขมวล193
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
193.009707973 ± 0.000026958 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.15 ± 0.27 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

194Rn

เลขมวล194
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
194.006145636 ± 0.000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
780 ± 160 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

เลขมวล195
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
195.005421703 ± 0.000055487 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

196Rn

เลขมวล196
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
196.002120431 ± 0.000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 1.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

เลขมวล197
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
197.001621446 ± 0.000017383 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

เลขมวล198
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
197.998679197 ± 0.000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.4 ± 1.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

เลขมวล199
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
198.998325436 ± 0.000007833 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
590 ± 30 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

เลขมวล200
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
199.995705335 ± 0.000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.09 ± 0.16 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

เลขมวล201
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
200.995590511 ± 0.000010865 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

เลขมวล202
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
201.993263982 ± 0.000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.7 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

เลขมวล203
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
202.993361155 ± 0.000006242 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44.2 ± 1.6 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

เลขมวล204
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
203.991443729 ± 0.000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.242 ± 0.023 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

เลขมวล205
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
204.991723228 ± 0.000005453 Da
g-factor
0.3192 ± 0.00064
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
170 ± 4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.062 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

เลขมวล206
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
205.990195409 ± 0.000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.67 ± 0.17 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

เลขมวล207
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
206.990730224 ± 0.00000509 Da
g-factor
0.32496 ± 0.00064
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.25 ± 0.17 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.22 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

เลขมวล208
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
207.989634513 ± 0.00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.35 ± 0.14 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

เลขมวล209
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
208.990401389 ± 0.000010692 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.8 ± 1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

เลขมวล210
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
209.989688862 ± 0.000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

เลขมวล211
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
210.990600767 ± 0.000007314 Da
g-factor
1.1968 ± 0.0024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.6 ± 0.2 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

เลขมวล212
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
211.990703946 ± 0.000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.9 ± 1.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Rn

เลขมวล213
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
212.993885147 ± 0.000003618 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.1 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Rn

เลขมวล214
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
213.99536265 ± 0.000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
259 ± 3 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Rn

เลขมวล215
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
214.998745037 ± 0.000006538 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.1 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Rn

เลขมวล216
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
216.000271942 ± 0.000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 4 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

217Rn

เลขมวล217
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
217.003927632 ± 0.000004506 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
593 ± 38 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Rn

เลขมวล218
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
218.005601123 ± 0.000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.75 ± 0.15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Rn

เลขมวล219
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
219.009478683 ± 0.000002254 Da
g-factor
-0.17596 ± 0.00048
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.96 ± 0.01 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.15 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1903
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Rn

เลขมวล220
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
220.011392443 ± 0.000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55.6 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1900
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

เลขมวล221
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
221.015535637 ± 0.000006134 Da
g-factor
-0.0057428571428571 ± 0.00017142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.7 ± 0.5 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

เลขมวล222
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
222.017576017 ± 0.000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8215 ± 0.0002 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1899
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Rn

เลขมวล223
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
223.021889283 ± 0.000008397 Da
g-factor
-0.22057142857143 ± 0.0022857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.3 ± 0.4 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

เลขมวล224
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
224.024095803 ± 0.000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
107 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225Rn

เลขมวล225
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
225.028485572 ± 0.000011958 Da
g-factor
-0.198 ± 0.0022857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.66 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Rn

เลขมวล226
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
226.03086138 ± 0.000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

227Rn

เลขมวล227
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
227.035304393 ± 0.000015127 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.2 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Rn

เลขมวล228
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
228.037835415 ± 0.000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
65 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Rn

เลขมวล229
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
229.042257272 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.9 ± 1.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Rn

เลขมวล230
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
230.045271 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

231Rn

เลขมวล231
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
231.049973 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Ernst Dorn
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาVariation of the name of another element, radium.
pronunciationRAY-don (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000000000004 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000000000000006 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676

alias

 • Rn
 • element 86
 • 86Rn

การแปล

 • ฝรั่งเศสradon
 • นอร์เวย์บุคมอลradon
 • อังกฤษradon
 • เยอรมันRadon
 • อิตาลีradon
 • สเปนradón
 • นอร์เวย์นีนอสก์radon
 • ฮังการีradon
 • ดัตช์radon
 • แอฟริกานส์radon
 • อัมฮาราራዶን
 • อารากอนradón
 • อาหรับرادون
 • อาเซอร์ไบจานradon
 • เบลารุสрадон
 • บัลแกเรียрадон
 • บังกลาরেডন
 • เบรตันradon
 • บอสเนียradon
 • คาตาลันradó
 • คอร์ซิกาradone
 • เช็กradon
 • ชูวัชрадон
 • เวลส์radon
 • เดนมาร์กradon
 • กรีกραδόνιο
 • เอสเปรันโตradono
 • เอสโตเนียradoon
 • บาสก์radon
 • เปอร์เซียرادون
 • ฟินแลนด์radon
 • ฟรูลีradon
 • ไอริชradón
 • กาลิเซียradon
 • มานซ์raadon
 • จีนแคะradon
 • ฮิบรูרדון
 • ฮินดีरेडॉन
 • ฮินดีฟิจิradon
 • โครเอเชียradon
 • เฮติครีโอลradon
 • อาร์เมเนียռադոն
 • อินเตอร์ลิงกัวradon
 • อินโดนีเซียradon
 • อีโดradono
 • ไอซ์แลนด์radon
 • ญี่ปุ่นラドン
 • โลชบันdircynavni
 • ชวาradon
 • คาซัคрадон
 • กันนาดาರೇಡಾನ್
 • เกาหลี라돈
 • โกมิрадон
 • ละตินradon
 • ลักเซมเบิร์กRadon
 • ลิกูเรียradon
 • ลิทัวเนียradonas
 • ลัตเวียradons
 • มาซิโดเนียрадон
 • มาลายาลัมറഡോൺ
 • มราฐีरेडॉन
 • มารีตะวันตกрадон
 • มาเลย์radon
 • เยอรมันต่ำRadon
 • อ็อกซิตันradon
 • โปแลนด์radon
 • พีดมอนต์ràdon
 • ลาฮ์นดาریڈون
 • โปรตุเกสrádon
 • เคชวาradun
 • โรมาเนียradon
 • รัสเซียрадон
 • ซิซิลีradon
 • เซอร์โบ-โครเอเชียradon
 • สโลวักradón
 • สโลวีเนียradon
 • แอลเบเนียradoni
 • เซอร์เบียрадон
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Radon
 • สวีเดนradon
 • สวาฮีลีradoni
 • ทมิฬரேடான்
 • ตากาล็อกradon
 • ตุรกีradon
 • อุยกูร์رادون
 • ยูเครนрадон
 • อูรดูریڈون
 • เวปส์radon
 • เวียดนามradon
 • วาเรย์radon
 • คัลมืยค์радон
 • ยิดดิชראדאן
 • โยรูบาradon
 • จีน
 • จอร์เจียრადონი
 • เซบูradon
 • เคิร์ดตอนกลางڕادۆن
 • โอดิยาର‍୍ୟାଡ଼ନ
 • คุชราตરેડૉન
 • ปัญจาบਰੇਡਾਨ
 • ตาตาร์радон
 • สกอตส์radon
 • โซมาลีraadhoon
 • เอียร์ซยาрадон
 • จีนคลาสสิก
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)радон
 • อุซเบกradon
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียRadon
 • คีร์กีซрадон
 • ลิมเบิร์กRadon
 • แฟโรradon
 • เตลูกูరేడాన్
 • มอลตาradon
 • ลอมบาร์ดradon
 • เกลิกสกอตradon
 • โปรตุเกส (บราซิล)radônio
 • จีนกั้น
 • cdoradon
 • จีนมินหนานRadon
 • อัสตูเรียสradón
 • โภชปุรีरेडान
 • ทิเบตདབ་རླུང་།
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • kbpradɔŋ
 • มองโกเลียрадон
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาradon
 • ฟริเซียนเหนือradoon
 • oloradon
 • จีนอู๋
 • เนวาร์रेडन
 • เนปาลरेडन
 • สันสกฤตरेडन
 • บาลีरेडन
 • ทาจิกРадон
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Radon
 • อังกฤษ (แคนาดา)Radon
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)radon
 • ซาร์เดญาRadon
 • พม่าရေဒွန်
 • บัชคีร์Радон
 • อาหรับโมร็อกโกرادون
 • มีนังกาเบาRadon
 • ซามิเหนือRadon
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์رادون
 • พัชโตراډون
 • บิกอลRadon
 • มณีปุระꯔꯦꯗꯣꯟ
 • คอร์นิชRadon
 • บาหลีRadon
 • วอลลูนRadon
 • ซูลูUmLahwe