Rađơn

Rađơn (Rn)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 86
Số nguyên tử86
Nguyên tử khối222
số khối193
Nhóm18
Chu kỳ6
Phân lớpp
Prô ton86 p+
Nơ tron107 n0
Electrons86 e-
Animated Mô hình Bohr of Rn (Rađơn)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
220 pm
mật độ
0,009074 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
10,7485 eV/particle
ionization energy of Rn (Rađơn)
Nhiệt bay hơi
18,1 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 8
Mô hình Bohr: Rn (Rađơn)
Electron hóa trị8
Cấu trúc Lewis: Rn (Rađơn)
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Mô hình Bohr of Rn (Rađơn)
Orbital Diagram of Rn (Rađơn)
trạng thái oxy hóa2, 6
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseMonoatomic
Nhiệt độ sôi
211,45 K
Nhiệt độ nóng chảy
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
critical temperature
377,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,0036 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKhí trơ, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0,7
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử1S0
space group ()

Đồng vị của Radon

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền39
Radioactive Isotopes39

193Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,009707973 ± 0,000026958 Da
số khối193
g-factor
chu kỳ bán rã
1,15 ± 0,27 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2006
parity-

193Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

194Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,006145636 ± 0,000017884 Da
số khối194
g-factor
0
chu kỳ bán rã
780 ± 160 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2006
parity+

194Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

195Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,005421703 ± 0,000055487 Da
số khối195
g-factor
chu kỳ bán rã
7 ± 3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

195Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

196Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,002120431 ± 0,000015087 Da
số khối196
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,7 ± 1,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

196Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

197Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,001621446 ± 0,000017383 Da
số khối197
g-factor
chu kỳ bán rã
54 ± 6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

197Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

198Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,998679197 ± 0,000014406 Da
số khối198
g-factor
0
chu kỳ bán rã
64,4 ± 1,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1984
parity+

198Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

199Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,998325436 ± 0,000007833 Da
số khối199
g-factor
chu kỳ bán rã
590 ± 30 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

199Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,995705335 ± 0,000006217 Da
số khối200
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,09 ± 0,16 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

200Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

201Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,995590511 ± 0,000010865 Da
số khối201
g-factor
chu kỳ bán rã
7 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

201Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

202Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,993263982 ± 0,000018808 Da
số khối202
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,7 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

202Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

203Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,993361155 ± 0,000006242 Da
số khối203
g-factor
chu kỳ bán rã
44,2 ± 1,6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

203Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,991443729 ± 0,000007991 Da
số khối204
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,242 ± 0,023 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

204Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,991723228 ± 0,000005453 Da
số khối205
g-factor
0,3192 ± 0,00064
chu kỳ bán rã
170 ± 4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
ngày khám phá1967
parity-

205Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,990195409 ± 0,000009223 Da
số khối206
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,67 ± 0,17 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

206Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,990730224 ± 0,00000509 Da
số khối207
g-factor
0,32496 ± 0,00064
chu kỳ bán rã
9,25 ± 0,17 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
ngày khám phá1954
parity-

207Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,989634513 ± 0,00001091 Da
số khối208
g-factor
0
chu kỳ bán rã
24,35 ± 0,14 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

208Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,990401389 ± 0,000010692 Da
số khối209
g-factor
chu kỳ bán rã
28,8 ± 1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity-

209Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,989688862 ± 0,000004892 Da
số khối210
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

210Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,990600767 ± 0,000007314 Da
số khối211
g-factor
1,1968 ± 0,0024
chu kỳ bán rã
14,6 ± 0,2 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity-

211Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,990703946 ± 0,000003338 Da
số khối212
g-factor
0
chu kỳ bán rã
23,9 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

212Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

213Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,993885147 ± 0,000003618 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
19,5 ± 0,1 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

213Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,99536265 ± 0,000009862 Da
số khối214
g-factor
0
chu kỳ bán rã
259 ± 3 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

214Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,998745037 ± 0,000006538 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,1 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

215Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,000271942 ± 0,000006192 Da
số khối216
g-factor
0
chu kỳ bán rã
29 ± 4 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

216Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

217Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,003927632 ± 0,000004506 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
593 ± 38 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

217Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,005601123 ± 0,000002486 Da
số khối218
g-factor
0
chu kỳ bán rã
33,75 ± 0,15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

218Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,009478683 ± 0,000002254 Da
số khối219
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
chu kỳ bán rã
3,96 ± 0,01 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
ngày khám phá1903
parity+

219Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,011392443 ± 0,000001947 Da
số khối220
g-factor
0
chu kỳ bán rã
55,6 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1900
parity+

220Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)%

221Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,015535637 ± 0,000006134 Da
số khối221
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
chu kỳ bán rã
25,7 ± 0,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
ngày khám phá1956
parity+

221Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,017576017 ± 0,000002086 Da
số khối222
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,8215 ± 0,0002 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1899
parity+

222Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

223Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,021889283 ± 0,000008397 Da
số khối223
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
chu kỳ bán rã
24,3 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
ngày khám phá1964
parity+

223Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

224Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,024095803 ± 0,000010536 Da
số khối224
g-factor
0
chu kỳ bán rã
107 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1964
parity+

224Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

225Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,028485572 ± 0,000011958 Da
số khối225
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
chu kỳ bán rã
4,66 ± 0,04 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
ngày khám phá1969
parity-

225Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

226Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,03086138 ± 0,000011247 Da
số khối226
g-factor
0
chu kỳ bán rã
7,4 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

226Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

227Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,035304393 ± 0,000015127 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
20,2 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

227Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

228Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,037835415 ± 0,000018977 Da
số khối228
g-factor
0
chu kỳ bán rã
65 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

228Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,042257272 ± 0,000014 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
11,9 ± 1,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

229Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,045271 ± 0,000215 Da
số khối230
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

230Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

231Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,049973 ± 0,000322 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

231Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible.png

lịch sử

được phát hiện bởiFredrich Ernst Dorn
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1898
từ nguyên họcVariation of the name of another element, radium.
cách phát âmRAY-don (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0000000000004 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000000000000006 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676