گوگرد

گوگرد (S)

chemical element with symbol S and atomic number 16
عدد اتمی16
عدد جرمی32.06
عدد جرمی32
گروه16
تناوب3
بلوکp
پروتون16 p+
نوترون16 n0
الکترون16 e-
Animated مدل بور of S (گوگرد)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۰۰ pm
حجم مولی
۱۵٫۵ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۰۳ pm
Metallic Radius
۱۰۴ pm
شعاع یونی
۱۸۴ pm
Crystal Radius
۱۷۰ pm
شعاع واندروالسی
۱۸۰ pm
density
۲٫۰۷ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: گوگرد0102030405060708090100110120130140150160170180pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۶۶۴٫۳ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۲٫۰۷۷۱۰۴۰۳ eV/particle
ionization energy
۱۰٫۳۶۰۰۱ eV/particle
ionization energy of S (گوگرد)
آنتالپی تبخیر
۱۰٫۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱٫۲۳ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۷۷٫۱۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 6
مدل بور: S (گوگرد)
الکترون‌های ظرفیت6
ساختار لوویس: S (گوگرد)
آرایش اتمی[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced مدل بور of S (گوگرد)
Orbital Diagram of S (گوگرد)
عدد اکسایش-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
2.58
Electrophilicity Index
۲٫۳۳۴۳۵۲۹۱۲۴۲۳۹۰۵۳ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۷۱۷٫۷۶ K
نقطه ذوب
۳۶۸٫۳۵ K
critical pressure
۲۰٫۷ MPa
دمای بحرانی
۱٬۳۱۴٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
زرد
appearancelemon yellow sintered microcrystals
ضریب شکست
۱٫۰۰۱۱۱۱
خواص مواد
رسانایی گرما
۰٫۲۷ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۲۲٫۷ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۷۰۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۱۲۲
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیاورتورومبیک چهره محور (ORC)
ثابت شبکه
۱۰٫۴۷ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲ MPa
مدول حجمی
۷٫۷ GPa
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهنا فلزات, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
۶۴۰٫۲ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۱۹٫۴ ± ۰٫۱ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۱۳۴ a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
سطح مقطع نوترون
۰٫۵۲
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۵۵
عدد کوانتومی3P2
گروه فضایی70 (Fddd)

ایزوتوپ‌های گوگرد

ایزوتوپ های پایدار4
ایزوتوپ های ناپایدار20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

عدد جرمی26
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۲۶٫۰۲۹۷۱۶ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)

27S

عدد جرمی27
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۲۷٫۰۱۸۷۷۷ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۳ ± ۰٫۲ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

عدد جرمی28
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۲۸٫۰۰۴۳۷۲۷۶۲ ± ۰٫۰۰۰۱۷۱۷۶۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۵ ± ۱۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1982
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

عدد جرمی29
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۸٫۹۹۶۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۸ ± ۴ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

عدد جرمی30
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۹٫۹۸۴۹۰۶۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۲۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۷۹۸ ± ۰٫۰۰۰۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

عدد جرمی31
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۳۰٫۹۷۹۵۵۷۰۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۴۶ Da
g-factor
۰٫۹۷۵۸۶ ± ۰٫۰۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵۵۳۴ ± ۰٫۰۰۱۸ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

عدد جرمی32
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۳۱٫۹۷۲۰۷۱۱۷۳۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۴٫۸۵ ± ۲٫۵۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

33S

عدد جرمی33
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۳۲٫۹۷۱۴۵۸۹۰۸۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴ Da
g-factor
۰٫۴۲۸۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
۰٫۷۶۳ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۶۹۴ ± ۰٫۰۰۴
تاریخ کشف1926
پاریته+

34S

عدد جرمی34
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۹۶۷۸۶۷۰۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۴٫۳۶۵ ± ۰٫۲۳۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1926
پاریته+

35S

عدد جرمی35
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۳۴٫۹۶۹۰۳۲۳۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۳ Da
g-factor
۰٫۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۷٫۳۷ ± ۰٫۰۴ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۴۸۳ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

36S

عدد جرمی36
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۳۵٫۹۶۷۰۸۰۶۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۱۵۸ ± ۰٫۰۰۱۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1938
پاریته+

37S

عدد جرمی37
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۳۶٫۹۷۱۱۲۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۰۵ ± ۰٫۰۲ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1945
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

38S

عدد جرمی38
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۹۷۱۱۶۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۶۹۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۰٫۳ ± ۰٫۷ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

39S

عدد جرمی39
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۳۸٫۹۷۵۱۳۳۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۵۳۶۷۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۵ ± ۰٫۵ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

40S

عدد جرمی40
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۹۷۵۴۸۲۵۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۲۷۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۸ ± ۲٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

41S

عدد جرمی41
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۴۰٫۹۷۹۵۹۳۴۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۹ ± ۰٫۰۵ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

عدد جرمی42
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۹۸۱۰۶۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۱۶ ± ۰٫۰۱۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

عدد جرمی43
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۹۸۶۹۰۷۶۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶۵ ± ۱۳ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

عدد جرمی44
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۹۹۰۱۱۸۸۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۰ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

عدد جرمی45
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۹۹۶۴۱۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸ ± ۲ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

عدد جرمی46
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۰۰۰۶۸۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰ ± ۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

عدد جرمی47
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۰۰۷۷۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

عدد جرمی48
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۰۱۳۳۰۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

عدد جرمی49
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۰۲۱۸۹۱ ± ۰٫۰۰۰۶۲۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیLatin: sulphur (brimstone).
pronunciationSUL-fer (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۳۵۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۹۰۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۲ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331