გოგირდი

გოგირდი (S)

chemical element with symbol S and atomic number 16
Atomic Number16
Atomic Weight32.06
mass number32
Group16
Period3
Blockp
პროტონი16 p+
ნეიტრონი16 n0
ელექტრონი16 e-
Animated ბორის მოდელი of S (გოგირდი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
100 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
103 pm
Metallic Radius
104 pm
იონური რადიუსი
184 pm
Crystal Radius
170 pm
Van der Waals radius
180 pm
density
2,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: გოგირდი0153045607590105120135150165180pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
664,3 kJ/mol
electron affinity
2,07710403 eV/particle
ionization energy
10,36001 eV/particle
ionization energy of S (გოგირდი)
აორთქლების კუთრი სითბო
10,5 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
1,23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
277,17 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 6
ბორის მოდელი: S (გოგირდი)
valence electron6
Lewis structure: S (გოგირდი)
electron configuration[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced ბორის მოდელი of S (გოგირდი)
Orbital Diagram of S (გოგირდი)
ჟანგვის რიცხვი-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
ელექტროუარყოფითობა
2.58
Electrophilicity Index
2,3343529124239053 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
717,76 K
Melting Point
368,35 K
critical pressure
20,7 MPa
critical temperature
1 314,15 K
triple point
appearance
ფერი
Yellow
appearancelemon yellow sintered microcrystals
refractive index
1,001111
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0,27 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0,708 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
electrical conductivity
0,000000000000000000001 MS/m
electrical resistivity
1 000 000 000 000 000 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,0000122
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
2 MPa
bulk modulus
7,7 GPa
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
640,2 kJ/mol
polarizability
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Neutron cross section
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
quantum number3P2
space group70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

mass number26
neutron number10
relative atomic mass
26,029716 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2p (2-proton emission)

27S

mass number27
neutron number11
relative atomic mass
27,018777 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16,3 ± 0,2 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

mass number28
neutron number12
relative atomic mass
28,004372762 ± 0,000171767 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
125 ± 10 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

mass number29
neutron number13
relative atomic mass
28,996678 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
188 ± 4 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

mass number30
neutron number14
relative atomic mass
29,98490677 ± 0,000000221 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,1798 ± 0,0003 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

mass number31
neutron number15
relative atomic mass
30,979557002 ± 0,000000246 Da
g-factor
0,97586 ± 0,00016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5534 ± 0,0018 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

mass number32
neutron number16
relative atomic mass
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
g-factor
0
natural abundance
94,85 ± 2,55
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

33S

mass number33
neutron number17
relative atomic mass
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
natural abundance
0,763 ± 0,02
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
აღმოჩენის თარიღი1926
parity+

34S

mass number34
neutron number18
relative atomic mass
33,967867011 ± 0,000000047 Da
g-factor
0
natural abundance
4,365 ± 0,235
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1926
parity+

35S

mass number35
neutron number19
relative atomic mass
34,969032321 ± 0,000000043 Da
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
87,37 ± 0,04 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

36S

mass number36
neutron number20
relative atomic mass
35,967080692 ± 0,000000201 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0158 ± 0,0017
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

37S

mass number37
neutron number21
relative atomic mass
36,9711255 ± 0,000000212 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,05 ± 0,02 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1945
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

38S

mass number38
neutron number22
relative atomic mass
37,9711633 ± 0,000007699 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
170,3 ± 0,7 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

39S

mass number39
neutron number23
relative atomic mass
38,97513385 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,5 ± 0,5 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

40S

mass number40
neutron number24
relative atomic mass
39,975482561 ± 0,000004274 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,8 ± 2,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

41S

mass number41
neutron number25
relative atomic mass
40,979593451 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,99 ± 0,05 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

mass number42
neutron number26
relative atomic mass
41,9810651 ± 0,000003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,016 ± 0,015 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

mass number43
neutron number27
relative atomic mass
42,986907635 ± 0,000005335 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
265 ± 13 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

mass number44
neutron number28
relative atomic mass
43,990118846 ± 0,0000056 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
100 ± 1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

mass number45
neutron number29
relative atomic mass
44,996414 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
68 ± 2 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

mass number46
neutron number30
relative atomic mass
46,000687 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
50 ± 8 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

mass number47
neutron number31
relative atomic mass
47,00773 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

mass number48
neutron number32
relative atomic mass
48,013301 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1990
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

mass number49
neutron number33
relative atomic mass
49,021891 ± 0,000626 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

ისტორია

აღმომჩენიKnown to the ancients.
location of discovery
აღმოჩენის თარიღი
ეტიმოლოგიაLatin: sulphur (brimstone).
pronunciationSUL-fer (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
350 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
905 mg/L
natural abundance (human body)
0,2 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
4 %
natural abundance (მზე)
0,04 %
Abundance in Universe
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331